ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Софія Яківна Лихова, Юрій Васильович Станкевич

Анотація


Мета: завданням наукового дослідження є визначення пріоритетності застосування методології пізнання характеристики форм кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності. Розглянуто окремі питання вдосконалення правового регулювання галузевого законодавства. Методи дослідження: у роботі використано порівняльно-правовий метод наукового пізнання, загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: визначено ключову проблематику та методи нормативно-правового регулювання кримінально-правової охорони інтелектуальної власності. Обговорення: міжнародні нормативні акти, національне законодавство, позиції окремих науковців.


Ключові слова


охорона прав інтелектуальної власності; бланкетна диспозиція; міжгалузевий інституційний характер; право інтелектуальної власності

Посилання


Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact. – 18 April 2016 [El. resouce]. – URL.: http://www.oecd.org/state/ 2013/04/26/198195_poteri_ekonomiki_ukraini.html

Голуб А. Д. Кіберзлочинність у всіх її проявах: види, наслідки та способи боротьби / А. Д. Голуб [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www. gurt. org. ua/ articles/34602/.

Филь Р. С. Cоціальні фактори встановлення кримінально-правової охорони прав на об’єкти промислової власності / Р. С. Филь // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 4. – С. 215-217.

Дорохіна Ю. А. Окремі питання систематизації кримінально-правової охорони прав на об’єкти власності та об’єкти інтелектуальної власності / Ю. А. Дорохіна, О. О. Дудоров // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 4. – С. 223-229 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/4_2015/61.pdf.

Лихова С. Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України): монографія / С. Я. Лихова. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 573 с.

Атаманова Ю. Є. Право інтелектуальної власності: система міжнародно-правового регулювання / Ю. Є. Атаманова. – Х.: ПП «ДИВ», 2004. – 48 с.

Троцюк Н. В. Адміністративно-правовий захист авторського права та суміжних прав: теоретико-правовий аспект / Н. В. Троцюк, Н. О. Петрина // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 2. – С. 115-118.

Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: монографія / М. І. Хавронюк. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.

Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність від 23.11.2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada. gov.ua/ laws/ show/994_575.

Українська антипіратська асоціація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apo.kiev.ua/index.php.

References

Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact. – 18 April 2016 [El. resouce]. – URL.: http://www.oecd.org/ state/2013/04/26/198195_poteri_ekonomiki_ukraini.html.

Golub A. D. Kiberzlochynnist’ u vsih i’i’ projavah: vydy, naslidky ta sposoby borot’by / A. D. Golub [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://www. gurt. org. ua/ articles/34602/.

Fyl’ R. S. Cocial’ni faktory vstanovlennja kryminal’no-pravovoi’ ohorony prav na ob’jekty promyslovoi’ vlasnosti / R. S. Fyl’ // Porivnjal’no-analitychne pravo. – 2016. – № 4. – S. 215-217.

Dorohina Ju. A. Okremi pytannja systematyzacii’ kryminal’no-pravovoi’ ohorony prav na ob’jekty vlasnosti ta ob’jekty intelektual’noi’ vlasnosti / Ju. A. Dorohina, O. O. Dudorov // Jurydychnyj naukovyj elektronnyj zhurnal. – 2015. – № 4. – S. 223-229 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://lsej.org.ua/ 4_2015/61.pdf.

Lyhova S. Ja. Zlochyny u sferi realizacii’ gromadjans’kyh, politychnyh ta social’nyh prav i svobod ljudyny i gromadjanyna (rozdil V Osoblyvoi’ chastyny KK Ukrai’ny): monografija / S. Ja. Lyhova. – K.: VPC «Kyi’vs’kyj universytet», 2006. – 573 s.

Atamanova Ju. Je. Pravo intelektual’noi’ vlasnosti: systema mizhnarodno-pravovogo reguljuvannja / Ju. Je. Atamanova. – H.: PP «DYV», 2004. – 48 s.

Trocjuk N. V. Administratyvno-pravovyj zahyst avtors’kogo prava ta sumizhnyh prav: teoretyko-pravovyj aspekt / N. V. Trocjuk, N. O. Petryna // Porivnjal’no-analitychne pravo. – 2015. – № 2. – S. 115-118.

Havronjuk M. I. Kryminal’ne zakonodavstvo Ukrai’ny ta inshyh derzhav kontynental’noi’ Jevropy: porivnjal’nyj analiz, problemy garmonizacii’: monografija / M. I. Havronjuk. – K.: Juryskonsul’t, 2006. – 1048 s.

Konvencija Rady Jevropy pro kiberzlochynnist’ vid 23.11.2001 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0. rada. gov.ua/laws/show/994_575.

Ukrai’ns’ka antypirats’ka asociacija [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://apo.kiev.ua/index.php.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.