ВІДКЛАДЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЖНОГО З ЕТАПІВ ДОКАЗУВАННЯ

Юлія Олександрівна Ланцедова, Наталія Анатоліївна Степанківська

Анотація


Мета: в статті досліджено законодавче розуміння етапів доказування за КПК різних країн пострадянського простору, традиційні та інноваційні підходи до вирішення вказаної проблеми у контексті пошуку належних підстав для відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні. Методи дослідження: в роботі застосовувалися загальнонаукові методи, порівняльно-юридичний метод та система логічних методів. Результати: запропоновано інноваційне вирішення проблеми послідовності доказування у вигляді семи етапів та низки елементів процедури роботи з джерелами доказів та доказування. Обговорення: вказано на значимість даного інноваційного підходу для вирішення інших проблем доказування взагалі та проблеми відкладення судового розгляду зокрема і запропоновано долучитися до дискусії з розробки загально визнаного варіанту вирішення цих проблем.Ключові слова


етапи роботи з джерелами доказів у кримінальному провадженні; етапи доказування у кримінальному провадженні; відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні

Посилання


Давидова Д. В. Джерела доказів у кримінальному процесі України: дис. … канд.. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Д. В. Давидова; Донецький юридичний інститут МВС України. – Кривий Ріг, 2015. – 225 с.

Кириченко А. А. Основы криминалистической микрологии: дисс. … д-ра юрид. наук / А. А. Кириченко; Нац. юрид. ак. Украины им. Ярослава Мудрого. – Харьков, 1996. – 435 с.

Кириченко О. А. Основи роботи із джерелами антикримінальних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. – 2-ге вид. / О. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 72 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philology.mdu.edu.ua/ ? page_ id= 344

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – Ст. 88 (із змінами, згідно із законом України № 2367-VIII від 22.03.2018 р., ВВР, 2018, № 16, ст. 139) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

Ланцедова Ю. О. Сутність і послідовність роботи з особистісними і речовими доказів у кримінальному судочинстві: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Ю. О. Ланцедова; Харк. нац. ун-т вн. справ. – Харків, 2009. – 229 с.

References

Davydova D. V. Dzherela dokaziv u kryminal’nomu protsesi Ukrayiny: dys. … kand.. yuryd. nauk : spets. 12.00.09 / D. V. Davydova; Donets’kyy yurydychnyy instytut MVS Ukrayiny. – Kryvyy Rih, 2015. – 225 s.

Kirichenko A. A. Osnovyi kriminalisticheskoy mikrologii: diss. … d-ra yurid. nauk / A. A. Kirichenko; Nats. yurid. ak. Ukrainyi im. Yaroslava Mudrogo. – Harkov, 1996. – 435 s.

Kyrychenko O. A. Osnovy roboty iz dzherelamy antykryminal’nykh vidomostey. Lektsiya № 3. Kurs lektsiy z kryminalistyky: navch. posibnyk. Druhe vydannya / O. A. Kyrychenko, Yu. O. Lantsedova. – Mykolayiv: MNU imeni V. O. Sukhomlyns’koho, 2017. – 72 s. [El-ektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id= 344

Kryminal’nyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny: vid 13.04.2012 r., № 4651-VI // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2013, № 9-10, st. 88, iz zminamy, zhidno iz zakonom Ukrayiny № 2367-VIII vіd 22.03.2018 r., ВВР, 2018, № 16, st. 139 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http:// zakon4. rada. gov.ua/ laws/ show/4651-17

Lantsedova Yu. O. Sutnist’ i poslidovnist’ roboty z osobystisnymy i rechovymy dokaziv u kryminal’nomu sudochynstvi: dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09 / Yuliya Oleksandrivna Lantsedova; Khark. nats. un-t vn. sprav. – Kharkiv, 2009. – 229 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.