ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ДО ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Наталія Володимирівна Коломієць

Анотація


Мета: окреслити мету покарання. Охарактеризувати основні права засуджених до довічного позбавлення волі, що визначені Конвенцією про захист прав людини та основних свобод. Проаналізувати рішення Європейського суду з прав людини щодо захисту прав засуджених в Україні та інших країнах. З’ясувати необхідність та доцільність застосування умовно-дострокового звільнення до осіб, засуджених до довічного позбавлення волі. Методи: для досягнення мети дослідження були використані загально- та конкретно-наукові (спеціальні) методи. Результати: впровадження механізму умовно-дострокового звільнення від довічного позбавлення волі сприяло б суттєвому підвищенню захисту прав і свобод осіб, зокрема засуджених до довічного позбавлення волі, а також продовжило б курс України щодо євростандартизації законів. Обговорення: автор з’ясовує, чи доцільно застосовувати умовно-дострокове звільнення для осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.


Ключові слова


мета покарання; права засуджених до довічного позбавлення волі; Європейський суд з прав людини; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; заборона катування

Посилання


Карелін В. В. Правове регулювання застосування заходів заохочення та стягнення у процесі виконання покарань, пов’язаних з ізоляцією засуджених: монографія / В. В. Карелін, І. С. Яковець, К. А. Автухов; за заг.ред. А. Х. Степанюка. – Х.: Право, 2014. – 240 с.

Мірошниченко Н. О. Особливості застосування технологій виховної роботи із особами, засудженими до довічного позбавлення волі. Соціально-виховні та психологічні аспекти діяльності пенітенціарного персоналу із засудженими до довічного позбавлення волі в Україні: матеріали кругл. столу, м. Біла Церква, 11 грудня 2008 р. – Біла Церква, 2008. – С. 24-28.

Бараш Є. Ю. Щодо гуманізації виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі / Є. Ю. Бараш // Право України. – 2010. – № 2. – С. 158-164.

Яковець І. С. Умовно-дострокове звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким: монографія / І. С. Яковець. – Харків, 2012. – 207 с.

Рекомендация № Rec (2003) 22 Комитета министров Совета Европы государствам-членам «Об условно-досрочном освобождении» (24 сентября 2003 г.). URL: http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/994_665 (дата звернення 05.08.2018).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. (ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.1997). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/995_004 (дата звернення: 06.08.2018).

Рішення Європейського суду з прав людини «Ласло Магьяр проти Угорщини». URL: http://khpg.org (дата звернення: 06.08.2018).

Рішення Європейського суду з прав людини «Вінтер та інші проти Об’єднаного Королівства. URL: http://khpg.org (дата звернення: 06.08.2018).

Про Положення про порядок здійснення помилування: Указ Президента України від 21 квітня 2015 р. № 223/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/223/2015 (дата звернення: 06.08.2018).

Ухвала Роменського міськрайонного суду Сумської області від 18 січня 2017 р., справа № 585/5108/16-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua (дата звернення: 6.08.2018).

Ухвала Жовтневого районного суду м. Харкова від 18 серпня 2016 р., справа № 639/6790/15-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua (дата звернення: 06.08.2018).

Як зупинити нову смертну кару, або Мораторій на довічне позбавлення волі (Заголовок з екрану). URL: https://dt.ua/internal/yak-zupiniti-novu-smertnu-karu-abo-moratoriy-na-dovichne-pozbavlennya-voli-256272_.html (дата звернення: 6.08.2018).

Помилувати, не можна карати (Заголовок з екрану). URL: https://dt.ua/socium/pomiluvati-ne-mozhna-karati (дата звернення: 06.08.2018).

References

Karelin V. V. Pravove reguljuvannja zastosuvannja zahodiv zaohochennja ta stjagnennja u procesi vykonannja pokaran’, pov’jazanyh z izoljacijeju zasudzhenyh: monografija / V. V. Karelin, I. S. Jakovec’, K. A. Avtuhov; za zag.red. A. H. Stepanjuka. – H.: Pravo, 2014. – 240 s.

Miroshnychenko N. O. Osoblyvosti zastosuvannja tehnologij vyhovnoi’ roboty iz osobamy, zasudzhenymy do dovichnogo pozbavlennja voli. Social’no-vyhovni ta psyhologichni aspekty dijal’nosti penitenciarnogo personalu iz zasudzhenymy do dovichnogo pozbavlennja voli v Ukrai’ni: materialy krugl. stolu, m. Bila Cerkva, 11 grudnja 2008 r. – Bila Cerkva, 2008. – S. 24-28.

Barash Je. Ju. Shhodo gumanizacii’ vy-konannja pokarannja u vygljadi dovichnogo pozbavlennja voli / Je. Ju. Barash // Pravo Ukrai’ny. – 2010. – № 2. – S. 158-164.

Jakovec’ I. S. Umovno-dostrokove zvil’nennja ta zamina nevidbutoi’ chastyny pokarannja bil’sh m’jakym: monografija / I. S. Jakovec’. – Harkiv, 2012. – 207 s.

Rekomendacija № Rec (2003) 22 Komiteta ministrov Soveta Evropy gosudarstvam-chlenam «Ob uslovno-dosrochnom osvobozhdenii» (24 sentjabrja 2003 g.). URL: http://zakon1. rada. gov.ua/laws/show/994_665 (data zvernennja 05.08.2018).

Konvencija pro zahyst prav ljudyny i osno-vopolozhnyh svobod vid 4 lystopada 1950 r. (ratyfikovano Zakonom № 475/97-VR vid 17.07.1997). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show /995_ 004 (data zvernennja: 06.08.2018).

Rishennja Jevropejs’kogo sudu z prav ljudyny «Laslo Mag’jar proty Ugorshhyny». URL: http://khpg.org (data zvernennja: 06.08.2018).

Rishennja Jevropejs’kogo sudu z prav ljudyny «Vinter ta inshi proty Ob’jednanogo Korolivstva. URL: http://khpg.org (data zvernennja: 06.08.2018).

Pro Polozhennja pro porjadok zdijsnennja pomyluvannja: Ukaz Prezydenta Ukrai’ny vid 21 kvitnja 2015 r. № 223/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/223/2015 (data zvernennja: 06.08.2018).

Uhvala Romens’kogo mis’krajonnogo sudu Sums’koi’ oblasti vid 18 sichnja 2017 r., sprava № 585/5108/16-k. URL: http://reyestr.court.gov.ua (data zvernennja: 6.08.2018).

Uhvala Zhovtnevogo rajonnogo sudu m. Harkova vid 18 serpnja 2016 r., sprava № 639/6790/15-k. URL: http://reyestr.court.gov.ua (data zvernennja: 06.08.2018).

Jak zupynyty novu smertnu karu, abo Moratorij na dovichne pozbavlennja voli (Zagolovok z ekranu). URL: https://dt.ua/internal/yak-zupiniti-novu-smertnu-karu-abo-moratoriy-na-dovichne-pozbavlennya-voli-256272_.html (data zvernennja: 6.08.2018).

Pomyluvaty, ne mozhna karaty (Zagolovok z ekranu). URL: https://dt.ua/socium/pomiluvati-ne-mozhna-karati (data zvernennja: 06.08.2018).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.