ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ХОЛДИНГУ

Наталія Вікторівна Ібрагімова

Анотація


Мета: у статті проаналізовано питання щодо визначення поняття холдингу, шляхом дослідження історичних передумов його виникнення та виявлення характерних рис і ознак. Методи дослідження: у роботі застосовувались філософсько-світоглядні, загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: обґрунтовується потреба нормативно-правового регулювання і значного вдосконалення механізму господарських відносин, в якому приймає участь холдинг. Обговорення: пошук шляхів ефективності регулювання діяльності холдингів.


Ключові слова


холдинг; холдингова компанія; корпоративне підприємство; поняття; господарські відносини; нормативно-правове регулювання

Посилання


Портной К. Я. Правовое положение холдингов в России: монография / К. Я. Портной. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 278 с.

Шиткина И. С. Холдинги: правовой и управленческий аспекты [Электронный ресурс] / И. С. Шиткина. – М.: Городец-издат, 2003. – 368 c. – Режим доступа: http://www.lawmix.ru/ commlaw/1723

Лаптев И. В. Правовая организация холдинга как производственно-хозяйственного комплекса: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / И. В. Лаптев. – М., 2005. – 175 с.

Уманців Г. В. Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у сучасній економіці / Г. В. Уманців. – К.: ВІРА-Р, 2002. – 429 с.

Пронська Г. В. Вибране / Г. В. Пронська. – К.: Освіта України, 2013. – 696 с.

Общее положение о всесоюзном и республиканском промышленных объединениях: утв. Постановлением Совета Министров СССР от 2 марта 1973 г. № 140 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.knukim-edu.kiev.ua/ download/ZakonySSSR/data03/tex14694.htm

Про холдингові компанії, що створюються у процесі корпоратизації та приватизації: Указ Президента України від 11 травня 1994 р. № 224/94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/ card/ 224/94 (втратив чинність).

Джуринський В. О. Правове становище господарських об’єднань в Україні / В. О. Джуринський. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 224 с.

Лукач І. В. Правове становище холдингових компаній: монографія / І. В. Лукач. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 240 с.

Келлер Т. Концепции холдинга. Организационные структуры и управление / Т. Келлер; пер. с нем. Н. М. Двухшерстковой; под. общ. ред. Ю. П. Руднева, Р. М. Гринева. – Обнинск, 1996. – 298 с.

Лаптев В. В. Субъекты предпринимательского права: учеб. пособие / В. В. Лаптев. – М.: Юрист, 2003. – 236 с.

Вінник О. М. Господарське право: навч. посібник / О. М. Вінник. – К.: Правова єдність, 2009. – 766 с.

Кравець І. М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень: монографія / І. М. Кравець. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 240 с.

Иванюк А. В. Правовые проблемы создания холдинга: на примере железнодорожного транспорта: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / А. В. Иванюк. – М., 2005. – 190 с.

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, 19-20, 21-22. – Ст. 144.

Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15 березня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 34. – Ст. 1253.

Лаптев В. А. Предпринимательские объединения: холдинги, финансово-промышленные группы, простые товарищества / В. А. Лаптев. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 192 с.

References

Portnoj K. Ja. Pravovoe polozhenie holdingov v Rossii: monografija / K. Ja. Portnoj. – M.: Volters Kluver, 2004. – 278 s.

Shitkina I. S. Holdingi: pravovoj i upravlencheskij aspekty [Jelektronnyj resurs] / I. S. Shitkina. – M.: Gorodec-izdat, 2003. – 368 c. – Rezhim dostupa: http://www.lawmix.ru/ commlaw/ 1723

Laptev I. V. Pravovaja organizacija holdinga kak proizvodstvenno-hozjajstvennogo kompleksa: dis. … kand. jurid. nauk: 12.00.03 / I. V. Laptev. – M., 2005. – 175 s.

Umanciv G. V. Holdyngovi kompanii’ ta promyslovo-finansovi grupy u suchasnij ekonomici / G. V. Umanciv. – K.: VIRA-R, 2002. – 429 s.

Prons’ka G. V. Vybrane / G. V. Prons’ka. – K.: Osvita Ukrai’ny, 2013. – 696 s.

Obshhee polozhenie o vsesojuznom i respublikanskom promyshlennyh ob’edinenijah: utv. Postanovleniem Soveta Ministrov SSSR ot 2 marta 1973 g. № 140 [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.knukim-edu. kiev.ua/ down-load/ZakonySSSR/data03/tex14694.htm

Pro holdyngovi kompanii’, shho stvorjujut’sja u procesi korporatyzacii’ ta pryvatyzacii’: Ukaz Prezydenta Ukrai’ny vid 11 travnja 1994 r. № 224/94 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/ card/ 224/94 (vtratyv chynnist’).

Dzhuryns’kyj V. O. Pravove stanovyshhe gospodars’kyh ob’jednan’ v Ukrai’ni / V. O. Dzhuryns’kyj. – K.: Jurinkom Inter, 2010. – 224 s.

Lukach I. V. Pravove stanovyshhe holdyngovyh kompanij: monografija / I. V. Lukach. – K.: Jurinkom Inter, 2008. – 240 s.

Keller T. Koncepcii holdinga. Organizacionnye struktury i upravlenie / T. Keller; per. s nem. N. M. Dvuhsherstkovoj; pod. obshh. red. Ju. P. Rudneva, R. M. Grineva. – Obninsk, 1996. – 298 s.

Laptev V. V. Sub’ekty predprinimatel’skogo prava: ucheb. posobie / V. V. Laptev. – M.: Jurist, 2003. – 236 s.

Vinnyk O. M. Gospodars’ke pravo: navch. posibnyk / O. M. Vinnyk. – K.: Pravova jednist’, 2009. – 766 s.

Kravec’ I. M. Pravove stanovyshhe sub’jektiv organizacijno-gospodars’kyh povnovazhen’: monografija / I. M. Kravec’. – K.: Jurinkom Inter, 2010. – 240 s.

Ivanjuk A. V. Pravovye problemy sozdanija holdinga: na primere zheleznodorozhnogo transporta: dis. … kand. jurid. nauk: 12.00.03 / A. V. Ivanjuk. – M., 2005. – 190 s.

Gospodars’kyj kodeks Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 16 sichnja 2003 r. // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2003. – № 18, 19-20, 21-22. – St. 144.

Pro holdyngovi kompanii’ v Ukrai’ni: Zakon Ukrai’ny vid 15 bereznja 2006 r. // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2006. – № 34. – St. 1253.

Laptev V. A. Predprinimatel’skie ob’edinenija: holdingi, finansovo-promyshlennye gruppy, prostye tovarishhestva / V. A. Laptev. – M.: Volters Kluver, 2008. – 192 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.