СТАНОВЛЕННЯ ТА ВИЗНАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Наталія Борисівна Шуст, Алла Євгенівна Смородина

Анотація


Мета: визначення становлення та визнання в авторському праві особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності. Методи дослідження: методологічну основу дослідження склали загальнонаукові методи пізнання, а також предметні наукові знання, за допомогою яких оптимізовано правозастосування норм Цивільного кодексу України щодо особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності. Результати: вихідним принципом запропонованого наукового дослідження є розробка теоретичних правових конструкцій історії становлення авторського права з урахуванням прийняття Цивільного кодексу України, який здійснив перебудову системи права інтелектуальної власності, започаткував уніфікацію підходів до термінології та охорони об’єктів права інтелектуальної власності. Обговорення: сучасні зміни в суспільстві сприяють не лише появі нових правових механізмів переосмислення теоретичних основ права в цілому, а також актуалізують потребу виявлення причин правової еволюції та вироблення шляхів поступового розвитку права в цивільному законодавстві, законодавстві України щодо авторського права.

Ключові слова


авторське право; інтелектуальна власність; особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності; радянське цивільне право; авторське право Української СРР; авторське право Української РСР; цивільне законодавство України

Посилання


Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: підруч. / за заг.ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2003. – 236 с.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/435-15.

Гаврилов Э. П. Советское авторское право (Основные положения. Тенденции развития) / Э. П. Гаврилов. – М.: Наука, 1984. – 222 с.

Проект Гражданского кодекса Союза ССР, подготовленный Комиссией по составлению проектов Гражданского и Гражданского процессуального кодексов СССР. – М., 1947. – 36 с.

Иоффе О. С. Основы авторского права. Авторское, изобретательное право, право на открытие: учеб. пос. / О. С. Иоффе. – М.: Знание, 1969. – 127 с.

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик: Закон Союза Советских Социалистических Республик от 8 декабря 1961 г. – М.: Юридическая литература, 1964. – 120 с.

Об основах авторского права: Постановление ЦИК и СНК СССР от 30 января 1925 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libertarium.ru/ ap-1925.

Основы авторского права: Постановление ЦИК и СНК СССР от 16 мая 1928 г. – М.: Гражданское законодательство СССР, 1957. – С. 156-159.

Про авторське право: Постанова ВЦВК і РНК УСРР від 6 лютого 1929 р. // Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського Уряду України. – 1929. – № 7. – С. 277-290.

Цивільний кодекс Української РСР: Закон Української РСР від 18 липня 1963 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540-06/ ed19991030.

Shust Nataliіa. Correlation Between Intellectual Property and Scientific Activity // Proceedings of the National Aviation University. – 2017. – № 2. – P. 148-155.

Торкановский Е. П. Личные и имущественные права авторов литературных произведений по советскому праву: автореф. дисс. … канд. юрид. наук / Е. П. Торкановский; Харьковский юрид. инст-т им. Л.М. Кагановича, Куйбышевский плановый институт. – Куйбышев, 1953. – 14 с.

Дроб’язко В. До історії авторського права в Україні 20-х років ХХ століття / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2006. – № 1. – С. 3-12.

Об авторском праве: Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 октября 1928 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/ sssr6644.htm.

Об авторском праве: Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 11 октября 1926 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://museumreforms.ru/ node/13947.

References

Osnovy pravovoi’ ohorony intelektual’noi’ vlasnosti v Ukrai’ni: pidruch. / za zag.red. O. A. Pidoprygory, O. D. Svjatoc’kogo. – K.: Vyd. Dim «In Jure», 2003. – 236 s.

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 16 sichnja 2003 r. № 435-IV [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada. gov.ua/go/435-15.

Gavrilov Je. P. Sovetskoe avtorskoe pravo (Osnovnye polozhenija. Tendencii razvitija) / Je. P. Gavrilov. – M.: Nauka, 1984. – 222 s.

Proekt Grazhdanskogo kodeksa Sojuza SSR, podgotovlennyj Komissiej po sostavleniju proektov Grazhdanskogo i Grazhdanskogo processual’nogo kodeksov SSSR. – M., 1947. – 36 s.

Ioffe O. S. Osnovy avtorskogo prava. Avtorskoe, izobretatel’noe pravo, pravo na otkrytie: ucheb. pos. / O. S. Ioffe. – M.: Znanie, 1969. – 127 s.

Osnovy grazhdanskogo zakonodatel’stva Sojuza SSR i sojuznyh respublik: Zakon Sojuza Sovetskih Socialisticheskih Respublik ot 8 dekabrja 1961 g. – M.: Juridicheskaja literatura, 1964. – 120 s.

Ob osnovah avtorskogo prava: Postanovlenie CIK i SNK SSSR ot 30 janvarja 1925 g. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://libertarium.ru/ ap-1925.

Osnovy avtorskogo prava: Postanovlenie CIK i SNK SSSR ot 16 maja 1928 g. – M.: Grazhdanskoe zakonodatel’stvo SSSR, 1957. – S. 156-159.

Pro avtors’ke pravo: Postanova VCVK i RNK USRR vid 6 ljutogo 1929 r. // Zbirnyk zakoniv ta rozporjadzhen’ robitchnycho-seljans’kogo Urjadu Ukrai’ny. – 1929. – № 7. – S. 277-290.

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ns’koi’ RSR: Zakon Ukrai’ns’koi’ RSR vid 18 lypnja 1963 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540-06/ ed19991030.

Shust Nataliіa. Correlation Between Intellectual Property and Scientific Activity // Proceedings of the National Aviation University. – 2017. – № 2. – P. 148-155.

Torkanovskij E. P. Lichnye i imushhestvennye prava avtorov literaturnyh proizvedenij po sovetskomu pravu: avtoref. diss. … kand. jurid. nauk / E. P. Torkanovskij; Har’kovskij jurid. inst-t im. L. M. Kaganovicha, Kujbyshevskij planovyj institut. – Kujbyshev, 1953. – 14 s.

Drob’jazko V. Do istorii’ avtors’kogo prava v Ukrai’ni 20-h rokiv ХХ stolittja / V. Drob’jazko // Teorija i praktyka intelektual’noi’ vlasnosti. – 2006. – № 1. – S. 3-12.

Ob avtorskom prave: Postanovlenie VCIK i SNK RSFSR ot 8 oktjabrja 1928 g. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://pravo. levonevsky. org/ baza/ soviet/sssr6644.htm.

Ob avtorskom prave: Dekret VCIK i SNK RSFSR ot 11 oktjabrja 1926 g. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://museumreforms.ru/ node/ 13947.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.