СУЧАСНІ СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

Ганна Миронівна Грабовська, Тетяна Олександрівна Подковенко

Анотація


Мета: у статті автори досліджують сучасні способи врегулювання трудових спорів. Методи дослідження: під час написання статті використовувались методи аналізу та синтезу. Використаний компаративний метод дослідження. Результати: автори акцентують увагу на проблемі підвищення рівня захисту трудових прав і соціально-економічних інтересів працюючих, реалізації можливості кожного громадянина відстоювати свої права особисто. Автори погоджуються із думкою науковців про потребу внесення змін до трудового законодавства, пошуку інноваційних підходів до розв’язання різноманітних трудових спорів. Обговорення: окремо, авторами акцентується увага на ефективності впровадження примирних процедур у трудовому праві.


Ключові слова


спосіб; індивідуальний трудовий спір; примирні процедури; посередництво; медіація; трудові відносини; працівник; роботодавець

Посилання


Войнаровская О. Медиация в трудовых спорах [Електронний ресурс] / О. Войнаровская. – Режим доступу: http://jurliga.ligazakon ua/ blogs_article/338 htm

Дараганова Н. В. Медіація як один із альтернативних способів вирішення індивідуальних трудових спорів / Н. В. Дараганова // Юридична наука. – 2011. – № 6 – С. 77-83.

Зенкевич А. З. Сравнение действующих правовых норм по медиации в гражданских делах в Польше и Российской Федерации – более широкий контекст и база знаний / А. З. Зенкевич // Lex Russica (Русский закон). – 2014. – № 4. – С. 474.

Кодекс законів про працю. Закон України. Ред. від 25 липня 2018 р., підстава 2443-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada. gov. ua/laws/show/322-08

Корякин В. М. Медиация как способ урегулирования споров и возможность ее применения к воинским правоотношениям / В. М. Корякин // Право в Вооруженных силах. – 2010. – № 10. – С. 43.

Омелінська М. Медіація при вирішенні колективних трудових спорів / М. Омелінська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrmediation. com.ua/files/Медіація%20при%20вирішенні%20колективних%20трудових%20спорів.pdf.

Про застосування Конституції при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України. Ред. від 1 листопада 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/ v0009700-96

Про медіацію: проект Закону України (реєстр. № 2480 від 27 березня 2015 р.), внесений на розгляд Верховної Ради України групою народних депутатів на чолі з А. І. Шкрум та О. І. Сироїд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ web-proc4_1?pf3511=54558

Середа О. Г. Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення вирішення трудового спору / О. Г. Середа // Право та інновації. – 2017. – № 2. – С. 38-45.

Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: автореф. дис … канд. юрид. наук / О. М. Спектор. – К., 2012. – 18 с.

Ясиновський І. Г. Імплементація процедури медіації в українське законодавство: теоретико-правовий аналіз: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / І. Г. Ясиновський. – К., 2016. – 295 с.

Jastrzębska E. Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów. Mediacja w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Kwartalnik naukowy. 2014. URL: file:///E:/%D0%AE%D0%A4/% D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/13Jastrzebska.pdf.

Kalisz A., Zienkiewicz A. Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykladu. Warszawa Wolters Klumer Polska, 2014. – 344 s.

References

Vojnarovskaja O. Mediacija v trudovyh sporah [Elektronnij resurs] / O. Vojnarovskaja. – Rezhim dostupu: http://jurliga.ligazakon ua/ blogs_ article/338 htm

Daraganova N. V. Mediacija jak odyn iz al’ternatyvnyh sposobiv vyrishennja indyvidu-al’nyh trudovyh sporiv / N. V. Daraganova // Jurydychna nauka. – 2011. – № 6 – S. 77-83.

Zenkevich A. Z. Sravnenie dejstvujushhih pravovyh norm po mediacii v grazhdanskih delah v Pol’she i Rossijskoj Federacii – bolee shirokij kontekst i baza znanij / A. Z. Zenkevich // Lex Russica (Russkij zakon). – 2014. – № 4. – S. 474.

Kodeks zakoniv pro pracju. Zakon Ukrai’ny. Red. vid 25 lypnja 2018 r., pidstava 2443-VIII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon. rada. gov. ua/laws/show/322-08

Korjakin V. M. Mediacija kak sposob uregulirovanija sporov i vozmozhnost’ ee primenenija k voinskim pravootnoshenijam / V. M. Korjakin // Pravo v Vooruzhennyh silah. – 2010. – № 10. – S. 43.

Omelins’ka M. Mediacija pry vyrishenni kolektyvnyh trudovyh sporiv / M. Omelins’ka [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ukrmediation. com.ua/files/Mediacija%20pry%20vyrishenni%20kolektyvnyh%20trudovyh%20sporiv.pdf.

Pro zastosuvannja Konstytucii’ pry zdijsnenni pravosuddja: Postanova Plenumu Verhovnogo Sudu Ukrai’ny. Red. vid 1 lystopada 1996 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/ v0009700-96

Pro mediaciju: proekt Zakonu Ukrai’ny (rejestr. № 2480 vid 27 bereznja 2015 r.), vnesenyj na rozgljad Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny grupoju narodnyh deputativ na choli z A. I. Shkrum ta O. I. Syroi’d [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/ web-proc4_1?pf3511=54558

Sereda O. G. Mediacija (poserednyctvo) jak al’ternatyvnyj sposib vyrishennja vyrishennja trudovogo sporu / O. G. Sereda // Pravo ta innovacii’. – 2017. – № 2. – S. 38-45.

Spektor O. M. Al’ternatyvni sposoby vyrishennja cyvil’no-pravovyh sporiv: avtoref. dys … kand. juryd. nauk / O. M. Spektor. – K., 2012. – 18 s.

Jasynovs’kyj I. G. Implementacija procedury mediacii’ v ukrai’ns’ke zakono-davstvo: teoretyko-pravovyj analiz: dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.01 / I. G. Jasynovs’kyj. – K., 2016. – 295 s.

Jastrzębska E. Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów. Mediacja w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Kwartalnik naukowy. 2014. URL: file:///E:/%D0%AE% D0%A4/% D0% 9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/13Jastrzebska.pdf.

Kalisz A., Zienkiewicz A. Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykladu. Warszawa Wolters Klumer Polska, 2014. – 344 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.