КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА НЕДОПУЩЕННЯ ВТРУЧАННЯ В ОСОБИСТЕ І СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКА

Світлана Василівна Вишновецька, Вадим Михайлович Вишновецький

Анотація


Мета: у статті досліджуються проблеми забезпечення конституційного права на недопущення втручання в особисте і сімейне життя працівника. Аналізуються погляди вчених, рішення Конституційного Суду України, рішення Європейського суду з прав людини щодо розуміння особистого і сімейного життя та права на його повагу. Методи дослідження: у роботі застосовувались загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: визначаються особисті немайнові трудові права. Зроблено висновок, що в чинному трудовому законодавстві відсутні правові конструкції забезпечення недоторканності особистого життя працівника. Обговорення: пошук шляхів вирішення проблеми меж допустимості здійснення роботодавцем контролю і моніторингу дій працівників у робочий час (відстеження інтернет-активності, електронної пошти працівників) і в цілому поведінки працівників на робочих місцях і поза ними.


Ключові слова


особисте життя; сімейне життя; особисті немайнові права; особисті немайнові трудові права працівника; право працівника на недоторканність особистого життя

Посилання


Конституція України: Закон від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 336 с.

Малеин Н. С. Охрана прав личности советским законодательством / Н. С. Малеин. – М.: Наука, 1985. – 166 с.

Цивільний кодекс України: Кодекс від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України від 20 січня 2012 р. (справа № 1-9/2012) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12/paran51#n51

Трудовий кодекс України: Проект № 1658 (доопрацьований) від 20 травня 2015 р. [Електронний ресурс] / Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=53221

Leymann H. The content and development of mobbing at work. European Journal of Work and Organizational Psychology / Heinz Leymann. – 1996. – Р. 165-184.

Байло О. В. Забезпечення права працівника на захист гідності за трудовим законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук / О. В. Байло. – Одеса, 2016. – 20 с.

Дивеева Н. И. Теоретические проблемы индивидуального правового регулирования трудовых отношений: автореф. дис. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.05 / Н. И. Дивеева. – М., 2009. – 40 с.

Трудовое право России: проблемы теории / под ред. С. Ю. Головиной. – Екатеринбург, 2006. – 360 с.

Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): Закон України від 14 вересня 2006 р. № 137-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 43. – Ст. 418.

Бек У. П. Практика Європейського суду з прав людини щодо вирішення спорів про захист права працівника на повагу до приватного та сімейного життя / У. П. Бек // Актуальні проблеми соціального права. Вип. 7. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції «Проблеми реалізації і захисту соціальних прав в Україні» 27 квітня 2018 р. – Львів: «Галич-Прес», 2018. – С. 58-61.

References

Konstytucija Ukrai’ny: Zakon vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1996. – № 30. – St. 141.

Kolodij A. M. Prava ljudyny i gromadjanyna v Ukrai’ni: navch. posib. / A. M. Kolodij, A. Ju. Olijnyk. – K.: Jurinkom Inter, 2004. – 336 s.

Maleyn N. S. Ohrana prav lychnosty sovetskym zakonodatel’stvom / N. S. Maleyn. – M.: Nauka, 1985. – 166 s.

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny: Kodeks vid 16.01.2003 r. № 435-IV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2003. – №№ 40-44. – St. 356.

Rishennja Konstytucijnogo Sudu Ukrai’ny u spravi za konstytucijnym podannjam Zhashkivs’koi’ rajonnoi’ rady Cherkas’koi’ oblasti shhodo oficijnogo tlumachennja polozhen’ chastyn pershoi’, drugoi’ statti 32, chastyn drugoi’, tret’oi’ statti 34 Konstytucii’ Ukrai’ny vid 20 sichnja 2012 r. (sprava № 1-9/2012) // http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12/paran51#n51

Trudovyj kodeks Ukrai’ny: Proekt № 1658 (dooprac’ovanyj) vid 20.05.2015 // [Elektronnyj resurs] / Sajt Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=53221

Leymann H. The content and development of mobbing at work. European Journal of Work and Organizational Psychology / Heinz Leymann. – 1996. – P. 165-184.

Bajlo O. V. Zabezpechennja prava pracivnyka na zahyst gidnosti za trudovym zakonodavstvom Ukrai’ny: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk / O. V. Bajlo. – Odesa, 2016. – 20 s.

Diveeva N. I. Teoreticheskie problemy individual’nogo pravovogo regulirovanija trudovyh otnoshenij: avtoref. dis. … dokt. jurid. nauk: spec. 12.00.05 – trudovoe pravo; pravo social’nogo obespechenija / N. I. Diveeva. – M., 2009. – 40 s.

Trudovoe pravo Rossii: problemy teorii / pod red. S. Ju. Golovinoj. – Ekaterinburg, 2006. – 360 s.

Pro ratyfikaciju Jevropejs’koi’ social’noi’ hartii’ (peregljanutoi’): Zakon Ukrai’ny vid 14.09.2006 r. № 137-V // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2006. – № 43. – St. 418.

Bek U. P. Praktyka Jevropejs’kogo sudu z prav ljudyny shhodo vyrishennja sporiv pro zahyst prava pracivnyka na povagu do pryvatnogo ta simejnogo zhyttja / U. P. Bek // Aktual’ni problemy social’nogo prava. Vypusk 7. Materialy mizhnar. nauk.-prakt. konferencii’ «Problemy realizacii’ i zahystu social’nyh prav v Ukrai’ni» 27 kvitnja 2018 r. – L’viv: «Galych-Pres», 2018. – S. 58-61.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.