ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УКРАЇНІ

Віталій Миколайович Білоусов

Анотація


Мета: у статті розглянуто поняття та ознаки торговельної марки на підставі дослідження норм чинного законодавства та доктринальних поглядів вчених-правників. Методи дослідження: проаналізовано та визначено механізм регулювання прав на торговельні марки. Результати: звертається увага на недоліки, розбіжності та колізії у правовому регулюванні торговельних марок. Пропонуються рекомендації щодо їх усунення та внесення змін до чинного законодавства. Обговорення: проблемні питання вітчизняного законодавства щодо охорони прав на торговельну марку.


Ключові слова


торговельна марка; позначення; товари і послуги; реєстрація

Посилання


Орлова В. Теоретические и практические аспекты индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности / В. Орлова // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2005. – № 8. – С. 30-37.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV // Відомості Верховної Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada. gov. ua/ go/435-15.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/3689-12/page.

Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. № 3759-XII // Відомості Верховної Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/3759-12.

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon.rada. gov.ua/go/93/96-вр.

Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 р. № 270/96-ВР // Відомості Верховної Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon. rada. gov. ua/ go/270/96-вр.

Крат В. Торговельна марка як об’єкт права інтелектуальної власності / Василь Крат // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2017. – № 5 (95). – С. 142-154.

Андрощук Г. Знаки для товарів і послуг: деякі аспекти термінології та застосування законодавства // Інтелектуальна власність. – 2001. – № 8. – С. 15-19.

Немеш П. Ф. Правова охорона колективної торговельної марки / П. Ф. Немеш // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 6. – С. 107-109.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov.ua/ laws/ show/436-15.

References

Orlova V. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty individualizacii v sfere intellektual’noj sobstvennosti / V. Orlova // Intellektual’naja sobstvennost’. Promyshlennaja sobstvennost’. – 2005. – № 8. – S. 30-37.

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sichnja 2003 r. № 435-IV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon. rada. gov. ua/ go/435-15.

Pro ohoronu prav na znaky dlja tovariv i poslug: Zakon Ukrai’ny vid 15 grudnja 1993 r. № 3689-XII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady [El-ektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/page.

Pro telebachennja i radiomovlennja: Zakon Ukrai’ny vid 21 grudnja 1993 r. № 3759-XII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/3759-12.

Pro rezhym inozemnogo investuvannja: Zakon Ukrai’ny vid 19 bereznja 1996 r. № 93/96-VR // Vidomosti Verhovnoi’ Rady [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http: //zakon.rada.gov.ua/ go/ 93/96-vr.

Pro reklamu: Zakon Ukrai’ny vid 3 lypnja 1996 r. № 270/96-VR // Vidomosti Verhovnoi’ Rady [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http:// zakon. rada. gov. ua/ go/270/96-vr.

Krat V. Torgovel’na marka jak ob’jekt prava intelektual’noi’ vlasnosti / Vasyl’ Krat // Mala encyklopedija notariusa. – 2017. – № 5 (95). – S. 142-154.

Androshhuk G. Znaky dlja tovariv i poslug: dejaki aspekty terminologii’ ta zastosuvannja zakonodavstva // Intelektual’na vlasnist’. – 2001. – № 8. – S. 15-19.

Nemesh P. F. Pravova ohorona kolektyvnoi’ torgovel’noi’ marky / P. F. Nemesh // Porivnjal’no-analitychne pravo. – 2015. – № 6. – S. 107-109.

Gospodars’kyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sichnja 2003 r. № 436-IV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2. rada. gov.ua/laws/show/ 436-15.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.