ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ КЕРІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ДЕРЖАВНОМУ ОРГАНІ

Олена Петрівна Рябченко

Анотація


Мета: аналіз основних проблемних питань правового регулювання статусу глави державної служби в державному органі, наявність яких впливає на реалізацію державного статусу державної служби керівником. Методи: системний підхід у поєднанні з порівняльним правовим методом і структурним аналізом дозволив відрізнити призначення функції глави державної служби, що є посадовою особою органів виконавчої влади, і виявити ключові проблеми правового регулювання його статусу. Результати: вказується, що компетенція керівника державної служби спрямована на організацію, що забезпечує керованість діяльності персоналу державного органу. В цьому документі викладаються відносини, в рамках яких реалізується компетенція керівника державної служби: проведення конкурсів на вакансії на державній службі зазначених категорій; ротація персоналу; присвоєння звань; призначення на посаду та звільнення; планування професійної підготовки; просунута тренування; контроль за дотриманням виконавчої дисципліни; здійснення дисциплінарних прав; створення належних умов для роботи персоналу; виконання функції роботодавця щодо працівників державного органу, які не є державними службовцями. Проблемними питаннями правового регулювання статусу глави державної служби в державному органі є: наявність взаємовиключних норм, що регулюють статус міністра Кабінету Міністрів України, що є главою державної служби, відсутність застосування процедури проведення конкурсу на вакансію в державній службі глав місцевих державних адміністрацій, їх перших депутатів і депутатів. Обговорення: у цій статті автор виявив прогалини і конфлікти правового регулювання статусу глави державної служби, усунення яких вимагає формування цілісного погляду на функціональність керівника державної служби.Ключові слова


глава державної служби; правове регулювання; державна служба; місцеве державне управління; проблеми

Посилання


Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 // Офіційний вісник Президента України. – 2010. – № 32. – Ст. 1026.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 р. № 794-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 13. – Ст. 222.

Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби: Закон України від 9 листопада 2017 р. № 2190-VIIІ // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 45. – Ст. 405.

Про затвердження Положення про Міністра Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 394 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 52. – Ст. 1839.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

References

Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrai’ny vid 10 grudnja 2015 r. № 889-VIII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2016. – № 4. – St. 43.

Pro optymizaciju systemy central’nyh organiv vykonavchoi’ vlady: Ukaz Prezydenta Ukrai’ny vid 9 grudnja 2010 r. № 1085 // Oficijnyj visnyk Prezydenta Ukrai’ny. – 2010. – № 32. – St. 1026.

Pro Kabinet Ministriv Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 27 ljutogo 2014 r. № 794-VII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2014. – № 13. – St. 222.

Pro vnesennja zmin do dejakyh zakoniv Ukrai’ny shhodo okremyh pytan’ prohodzhennja derzhavnoi’ sluzhby: Zakon Ukrai’ny vid 9 lystopada 2017 r. № 2190-VIII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2017. – № 45. – St. 405.

Pro zatverdzhennja Polozhennja pro Ministra Kabinetu Ministriv Ukrai’ny: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 24 chervnja 2016 r. № 394 // Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. – 2016. – № 52. – St. 1839.

Pro miscevi derzhavni administracii’: Zakon Ukrai’ny vid 9 kvitnja 1999 r. № 586-XIV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny – 1999. – № 20-21. – St. 190.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.