ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ СКЛАДОВИХ СИЛ ОБОРОНИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

Володимир Йосипович Пашинський

Анотація


Мета: розгляд та вирішення проблемних питань законодавчого визначення та розмежування функцій і завдань складових сил оборони в умовах проведення оборонної реформи. Методи дослідження: застосування загальнонаукових та спеціально-юридичних методів пізнання дозволило вирішити наукове завдання щодо законодавчого регулювання функцій і завдань складових сил оборони в сучасних умовах. Результати: досліджено проблемні питання правового регулювання функцій і завдань складових сил оборони чинним законодавством та визначенно неохідність і напрямки їх вирішення в ході оборонної реформи. Обговорення: в сучасних умовах «гібридних» викликів та загроз у сфері оборони створення ефективної системи забезпечення оборони держави можливе лише на основі чіткого розподілу та законодавчого закріплення функцій, завдань та відповідальності всіх складових сил оборони.


Ключові слова


сектор безпеки і оборони; сили оборони; збройні сили; інші військові формування; правоохоронні органи; функції; завдання

Посилання


Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 55. – Ст. 1903.

Богуцький П. П. Військове право України: джерела, структура та розвиток: монографія / П. П. Богуцький. – Одеса: Фенікс, 2008. – 188 с.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 5 жовтня 2017 р. № 2163-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 45. – Ст. 403.

Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 106.

Ролін І. Ф. Роль і місце Національної гвардії України в операції сил оборони / І. Ф. Ролін // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України: збірник тез доповідей VІІІ НПК Національної академії Національної гвардії України (30.03.2017). – Харків: НА НГУ, 2017. 140 с.

Про внесення змін до Закону України «Про Державну спеціальну службу транспорту» щодо статусу Державної спеціальної служби транспорту: Закон України від 5 грудня 2017 р. № 2225-VIII // Голос України. – 2018. – 13 січня – № 8.

Про Державну спеціальну службу транспорту: Закон України від 5 лютого 2004 р. № 1449-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – № 9. – Ст. 522.

Баранов О. П. Механізм управління Державною спеціальною службою транспорту в системі забезпечення національної безпеки України: дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / О. П. Баранов. – Київ, 2017. – 282 с.

Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3475-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 258.

Настільна книга військового прокурора: науково-практичний посібник / кол. авт. – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – 530 с.

Про Національну гвардію України: Закон України від 13 березня 2014 р. № 876-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 17. – Ст. 594.

Кривенко О. В. Роль і місце Національної гвардії України в секторі безпеки та оборони / О. В. Кривенко // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали ВУНПК (25-26.10.2016). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2016. – 363 с.

Шмаков О. М. Проблеми визначення меж застосування Національної гвардії України у сфері забезпечення безпеки і оборони / О. М. Шмаков, Ю. П. Бабков // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (24.11.2017): у 2 т. – К.: Національна акад. прокуратури України, 2017. – Т. 1. – 476 с. (С. 461-463).

References

Konstytucija Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 28 chervnja 1996 r. № 254k/96-VR // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1996. – № 30. – St. 141.

Pro nacional’nu bezpeku Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 21 chervnja 2018 r. № 2469-VIII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2018. – № 55. – St. 1903.

Boguc’kyj P. P. Vijs’kove pravo Ukrai’ny: dzherela, struktura ta rozvytok: monografija / P. P. Boguc’kyj. – Odesa: Feniks, 2008. – 188 s.

Pro osnovni zasady zabezpechennja kiberbezpeky Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 5 zhovtnja 2017 r. № 2163-VIII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2017. – № 45. – St. 403.

Pro oboronu Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 6 grudnja 1991 r. № 1932-XII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1992. – № 9. – St. 106.

Rolin I. F. Rol’ i misce Nacional’noi’ gvardii’ Ukrai’ny v operacii’ syl oborony / I. F. Rolin // Naukove zabezpechennja sluzhbovo-bojovoi’ dijal’nosti Nacional’noi’ gvardii’ Ukrai’ny: zbirnyk tez dopovidej VIII NPK Nacional’noi’ akademii’ Nacional’noi’ gvardii’ Ukrai’ny (30.03.2017). – Harkiv: NA NGU, 2017. 140 s.

Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai’ny «Pro Derzhavnu special’nu sluzhbu transportu» shhodo statusu Derzhavnoi’ special’noi’ sluzhby transportu: Zakon Ukrai’ny vid 5 grudnja 2017 r. № 2225-VIII // Golos Ukrai’ny. – 2018. – 13 sichnja – № 8.

Pro Derzhavnu special’nu sluzhbu transportu: Zakon Ukrai’ny vid 5 ljutogo 2004 r. № 1449-IV // Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. – 2004. – № 9. – St. 522.

Baranov O. P. Mehanizm upravlinnja Derzhavnoju special’noju sluzhboju transportu v systemi zabezpechennja nacional’noi’ bezpeky Ukrai’ny: dys. … kand. nauk z derzh. upr.: 25.00.02 / O. P. Baranov. – Kyi’v, 2017. – 282 s.

Pro Derzhavnu sluzhbu special’nogo zv’jazku ta zahystu informacii’ Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 23 ljutogo 2006 r. № 3475-IV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2006. – № 30. – St. 258.

Nastil’na knyga vijs’kovogo prokurora: naukovo-praktychnyj posibnyk / kol. avt. – K.: Nacional’na akademija prokuratury Ukrai’ny, 2017. – 530 s.

Pro Nacional’nu gvardiju Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 13 bereznja 2014 r. № 876-VII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2014. – № 17. – St. 594.

Kryvenko O. V. Rol’ i misce Nacional’noi’ gvardii’ Ukrai’ny v sektori bezpeky ta oborony / O. V. Kryvenko // Stan ta perspektyvy reformuvannja sektoru bezpeky i oborony Ukrai’ny: materialy VUNPK (25-26.10.2016). – K.: PALYVODA A.V., 2016. – 363 s.

Shmakov O. M. Problemy vyznachennja mezh zastosuvannja Nacional’noi’ gvardii’ Ukrai’ny u sferi zabezpechennja bezpeky i oborony / O. M. Shmakov, Ju. P. Babkov // Stan ta perspektyvy reformuvannja sektoru bezpeky i oborony Ukrai’ny: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (24.11.2017): u 2 t. – K.: Nacional’na akad. prokuratury Ukrai’ny, 2017. – T. 1. – 476 s. (S. 461-463).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.