АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ

Олег Олександрович Мельник, Роман Олегович Данченко

Анотація


Мета: у статті розглядаються можливості виникнення і виявлення корупційних проявів та дій під час виконання своїх обов’язків чиновниками органів державної влади. Методи дослідження: використані методи аналізу, порівняння та синтезу. Результати: пропонується ряд заходів щодо удосконалення протидії корупції в державних органах влади.Ключові слова


органи виконавчої влади; протидія корупції; державні органи влади; корупційні ризики; державна служба

Посилання


Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Методичні рекомендації з питань запобігання та протидії корупції: затв. наказом Головного управління державної служби України від 26 грудня 2007 р. № 337 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://do.gendocs.ru/docs/ index-195499.html.

Лавренюк Ю. Ф. Пріоритетні напрями антикорупційної політики України / Ю. Ф. Лавренюк // Державне управління. – 2014. – № 1 (1). – С. 35-37.

Кушнарьов І. В. Антикорупційна політика сучасної держави: загально-теоретична і порівняльно-правова характеристика: автореф. дис. … канд. юрид. наук.: спец. 12.00.01 / І. В. Кушнарьов. – Харків, 2013. – 18 с.

Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.

Альтернативний звіт з оцінки ефективності державної антикорупційної політики / [Р. Г. Рябошапка, О. С. Хмара, А. В. Кухарук та ін.; за заг. ред. А. В. Волошиної]. – К., 2015. – 268 с.

Запобігання та протидія корупції: навч. посіб. / [А. М. Михненко, Р. П. Марчук, А. М. Мудров та ін.]; за ред. проф. А. М. Михненка. – К.: НАДУ, 2010. – 360 с.

References

Konstytucija Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 28 chervnja 1996 r. № 254k/96-VR // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1996. – № 30. – St. 141.

Metodychni rekomendacii’ z pytan’ zapobigannja ta protydii’ korupcii’: zatv. nakazom Golovnogo upravlinnja derzhavnoi’ sluzhby Ukrai’ny vid 26 grudnja 2007 r. № 337 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://do.gendocs.ru/docs/ index-195499.html.

Lavrenjuk Ju. F. Priorytetni naprjamy antykorupcijnoi’ polityky Ukrai’ny / Ju. F. Lavrenjuk // Derzhavne upravlinnja. – 2014. – № 1 (1). – S. 35-37.

Kushnar’ov I. V. Antykorupcijna polityka suchasnoi’ derzhavy: zagal’no-teoretychna i porivnjal’no-pravova harakterystyka: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk.: spec. 12.00.01 / I. V. Kushnar’ov. – Harkiv, 2013. – 18 s.

Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrai’ny vid 10 grudnja 2015 r. № 889-VIII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2016. – № 4. – St. 43.

Al’ternatyvnyj zvit z ocinky efektyvnosti derzhavnoi’ antykorupcijnoi’ polityky / [R. G. Rjaboshapka, O. S. Hmara, A. V. Kuharuk ta in.; za zag. red. A. V. Voloshynoi’]. – K., 2015. – 268 s.

Zapobigannja ta protydija korupcii’: navch. posib. / [A. M. Myhnenko, R. P. Marchuk, A. M. Mudrov ta in.]; za red. prof. A. M. Myhnenka. – K.: NADU, 2010. – 360 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.