НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІ У СУЧАСНОМУ ПРАВОРОЗУМІННІ

Павло Валерійович Горінов

Анотація


Мета: розкрити зміст сучасної правової свідомості судової незалежності. Методи: інституційна та функціональна незалежність були визначені за допомогою порівняльного методу наукових знань, а використання методу класифікації та групування стало методологічною основою для виділення матеріальних та процесуальних гарантій незалежності. Застосування систематичного підходу дозволило сформувати цілісний погляд на сутність незалежності судді в сучасній правовій свідомості. Результати: походження наукового підходу до сучасного права розуміння полягає у визнанні незалежності судді з точки зору його відносної автономії як посадової особи в системі судових органів, так і суб’єкта процесуальних правових відносин під час судового розгляд справи Таке право на розуміння судової незалежності визначило побудову системи гарантій незалежності, яку умовно поділяють на дві підсистеми (два типи): матеріальні та процесуальні гарантії. Матеріальні гарантії поділяються на підгрупи організаційних гарантій, а також гарантії, адресовані заявнику на посаду судді, або сам суддя є носієм судової влади. Даний документ визначає зв’язок процесуальних гарантій з реалізацією суддею його процесуальної юридичної особи в правовідносинах, пов’язаних із здійсненням правосуддя. Обговорення: автор статті пропонує основні положення, що відображають зміст незалежності судді, виходячи з юридичного розуміння його відносної автономії, яка є предметом здійснення правосуддя та визнання матеріальних та процесуальних гарантій незалежності.


Ключові слова


правова свідомість; незалежність судів; процесуальні гарантії; організаційні гарантії; інституційна та функціональна незалежність

Посилання


Судова влада: монографія / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, І. В. Назаров та ін.; за заг.ред. І. Є. Марочкіна. – Х.: Право, 2015. – 792 с.

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 2 червня 2016 р. № 1401-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 28. – Ст. 532.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 31. – Ст. 545.

Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Юридична думка, 2012. – 1020 с.

Енгибарян Р. В. Сравнительное конституционное право: учебное пособие / Р. В. Енгибарян. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 543 с.

Висновки моніторингу стану незалежності суддів в Україні – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: uajudges.org.ua/.../Visnovki-Monitoringu1.

Про надання консультативного висновку до законопроекту № 7421: Рішення, Висновок Вищої ради правосуддя від 30 січня 2018 р. № 265/0/15-18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Інформаційно-аналітична база «Ліга-закон» станом на 25.06.2018.

Прилуцький С. В. Вступ до теорії судової влади (Суспільство. Правосуддя. Держава): монографія / С.В. Прилуцький. – К.: Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – 317 с.

Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: монографія / Л. М. Москвич. – Х.: ФІНН, 2011. – 384 с.

Судова влада: монографія / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, І. В. Назаров та ін.; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – Х.: Право, 2015. – 792 с.

Висновок № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, питання етики, несумісної поведінки та безсторонності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Інформаційно-аналітична база «Ліга-закон» станом на 25.06.2018.

Висновок № 18 (2015) Консультативної ради європейських суддів «Позиція судової влади та її відносини з іншими гілками державної влади в умовах сучасної демократії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Інформаційно-аналітична база «Ліга-закон» станом на 25.06.2018.

У справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України «Про статус суддів» (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу): Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 р. № 19-рп/2004 // Офіційний вісник України від 24.12.2004. – 2004. – № 49. – С. 62. – Cт. 3220.

Рекомендація № (94) 12 «Незалежність, дієвість та роль суддів» (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 518 засіданні заступників міністрів 13.10.1994 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/994_323/ed20041201.

Европейская хартия о законе «О статусе судей»: Лиссабон, 10 июля 1998 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show?nreg=994_236&find=1&text=%ED%E5%E7%E0%E2%E8%F1%E8%EC&x=7&y=4.

Основні принципи незалежності судових органів: схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї від 29 листопада та 13 грудня 1985 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/ 995_201.

References

Sudova vlada: monografija / I. Je. Marochkin, L. M. Moskvych, I. V. Nazarov ta in.; za zag.red. I. Je. Marochkina. – H.: Pravo, 2015. – 792 s.

Pro vnesennja zmin do Konstytucii’ Ukrai’ny (shhodo pravosuddja): Zakon Ukrai’ny vid 2 chervnja 2016 r. № 1401-VIII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2016. – № 28. – St. 532.

Pro sudoustrij i status suddiv: Zakon Ukrai’ny vid 2 chervnja 2016 r. № 1402-VIII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2016. – № 31. – St. 545.

Velykyj encyklopedychnyj jurydychnyj slovnyk / za red. akad. NAN Ukrai’ny Ju. S. Shemshuchenka. – 2-ge vyd., pererobl. i dopovn. – K.: Jurydychna dumka, 2012. – 1020 s.

Engibarjan R. V. Sravnitel’noe konstitucionnoe pravo: uchebnoe posobie / R. V. Engibarjan. – Rostov n/D: Feniks, 2007. – 543 s.

Vysnovky monitoryngu stanu nezalezhnosti suddiv v Ukrai’ni – 2011 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: uajudges.org.ua/.../Visnovki-Monitoringu1.

Pro nadannja konsul’tatyvnogo vysnovku do zakonoproektu № 7421: Rishennja, Vysnovok Vyshhoi’ rady pravosuddja vid 30 sichnja 2018 r. № 265/0/15-18 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: Informacijno-analitychna baza «Liga-zakon» stanom na 25.06.2018.

Pryluc’kyj S. V. Vstup do teorii’ sudovoi’ vlady (Suspil’stvo. Pravosuddja. Derzhava): monografija / S. V. Pryluc’kyj. – K.: In-t derzh. i prava im. V.M. Korec’kogo NAN Ukrai’ny, 2012. – 317 s.

Moskvych L. M. Efektyvnist’ sudovoi’ systemy: konceptual’nyj analiz: monografija / L. M. Moskvych. – H.: FINN, 2011. – 384 s.

Sudova vlada: monografija / I. Je. Marochkin, L. M. Moskvych, I. V. Nazarov ta in.; za zag. red. I. Je. Marochkina. – H.: Pravo, 2015. – 792 s.

Vysnovok № 3 (2002) Konsul’tatyvnoi’ rady jevropejs’kyh suddiv do uvagy Komitetu Ministriv Rady Jevropy shhodo pryncypiv ta pravyl, jaki reguljujut’ profesijnu povedinku suddiv, zokrema, pytannja etyky, nesumisnoi’ povedinky ta bezstoronnosti [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: Informacijno-analitychna baza «Liga-zakon» stanom na 25.06.2018.

Vysnovok № 18 (2015) Konsul’tatyvnoi’ rady jevropejs’kyh suddiv «Pozycija sudovoi’ vlady ta i’i’ vidnosyny z inshymy gilkamy derzhavnoi’ vlady v umovah suchasnoi’ demokratii’» [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: Informacijno-analitychna baza «Liga-zakon» stanom na 25.06.2018.

U spravi za konstytucijnym podannjam Verhovnogo Sudu Ukrai’ny pro oficijne tlumachennja polozhen’ chastyn pershoi’, drugoi’ statti 126 Konstytucii’ Ukrai’ny ta chastyny drugoi’ statti 13 Zakonu Ukrai’ny «Pro status suddiv» (sprava pro nezalezhnist’ suddiv jak skladovu i’hn’ogo statusu): Rishennja Konstytucijnogo Sudu Ukrai’ny vid 1 grudnja 2004 r. № 19-rp/2004 // Oficijnyj visnyk Ukrai’ny vid 24.12.2004. – 2004. – № 49. – S. 62. – St. 3220.

Rekomendacija № (94) 12 «Nezalezhnist’, dijevist’ ta rol’ suddiv» (uhvalena Komitetom Ministriv Rady Jevropy na 518 zasidanni zastupnykiv ministriv 13.10.1994 r.) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2. rada.gov.ua/ laws/show/994_323/ed20041201.

Evropejskaja hartija o zakone «O statuse sudej»: Lissabon, 10 ijulja 1998 g. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show? nreg=994_236&find=1&text=%ED%E5%E7%E0%E2%E8%F1%E8%EC&x=7&y=4.

Osnovni pryncypy nezalezhnosti sudovyh organiv: shvaleni rezoljucijamy 40/32 ta 40/146 General’noi’ Asamblei’ vid 29 lystopada ta 13 grudnja 1985 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/ 995_201.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.