ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Ірина Анатоліївна Толкачова

Анотація


Мета: у статті досліджується практика Європейського суду з прав людини та особливості її застосування при здійсненні правосуддя в Україні. Методи дослідження: у ході написання статті використовувалися філософсько-світоглядні, загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: проаналізовано діяльність Європейського суду з прав людини, її роль та вплив на судову систему України, наведені відповідні приклади. Обговорення: дотримання та використання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в Україні.


Ключові слова


Європейський суд з прав людини; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; правосуддя; рішення

Посилання


Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: ратифікована Верховною Радою України від 17 липня 1997 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: науково-методичний посібник для суддів / Т. І. Фулей. – 2-ге вид. випр., допов. – К., 2015. – 208 с.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

Селіванов А. О. Право тлумачити закони та юридичні наслідки застосування офіційної інтерпретації / А. О. Селіванов // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 7. – С. 2-6.

Ільченко І. М. Імплементація конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентного права Європейського суду з прав людини: міжнародно-правовий аналіз практики держав / І. М. Ільченко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2009. – Вип. 15. – С. 311-318.

Svyato-Mykhaylivska parafiya v. Ukraine no. 77703/01 URL: https://hudoc. echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%22CASE%20OF%20SVYATOMYKHAYLIVSKA%20PARAFIYA%20v.%20UKRAINE%22%22],%22documentcollec-tionid2%22:[%22GRANDCHAMBER %22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-81067%22]}.

Судові справи, які змінюють Україну / авт. кол.: А. Бущенко [та ін.]. Українська Гельсінська спілка з прав людини, Центр інформації про права людини. – К., 2014. – 36 с.

Precedent UA – 2016 / В. Лутковська [та ін.]. – К.: КВІЦ, 2017. – 326 с.

Tammer v. Estonia no. 41205/98. URL: https://hudoc.echr.coe.int/ eng# {% 22 fulltext%22: {%22%22TAMMER%20v.%20ESTONIA%22%22],%22itemid%22:[%22001-125442%22]}.

Fuchs v. Poland no. 33870/96. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22full-text%22: [%22%22FUCHS%20v.%20POLAND%22%22],%22itemid%22:[%22001-60925%22]}.

References

Konventsia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnyh svobod: ratyfikovana Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy vid 17.07.1997 r. URL: http://zakon5.rada. gov.ua/ laws/show/995_004.

Fulei T. I. Zastosuvannia praktyky Ievro-peiskoho sudu z prav liudyny pry zdiisnenni pravosuddia: Naukovo-metodychnyi posibnyk dlia suddiv, 2-he vyd. vypr., dopov. – Kyiv, 2015. – 208 s.

Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Ievropeiskoho sudu z prav liudyny: Zakon Ukrainy vid 23 liutoho 2006 r. № 3477-IV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukraiyny. – 2006. – № 30. – St. 260.

Selivanov A. O. Pravo tlumachyty zakony ta iurydychni naslidky zastosuvannia ofitsiinoi interpretatsii // Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. – 2006. – № 7. – S. 2-6.

Ilchenko I. M. Implementatsia konventsii pro zakhyst prav liudymy i osnovopolozhnyh svobod ta pretsedentnoho prava evropeiskoho sudu z prav liudyny: mizhnarodno-pravovyi analiz praktyky derzhav // Naukovyi visnyk Dyplomatychnoi akademii Ukrainy. – Kyiv, 2009. – Vyp. 15. – S. 311-318.

Svyato-Mykhaylivska parafiya v. Ukraine no. 77703/01 URL: https://hudoc.echr.coe.int/ eng#{%22full-text%22:[%22%22CASE%20OF% 20SVYATOMYKHAYLIVSKA%20PARAFIYA%20v.%20UKRAINE%22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22, %22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-81067%22]}.

Sudovi spravy, iaki zminiuiut Ukrainu / avt. kol.: A. Bushchenko [ta in.]. Ukrainska Helsinska spilka z prav liudyny, Tsentr informatsii pro prava liudyny. – Kyiv, 2014. – 36 s.

Precedent UA – 2016 / V. Lutkovska [ta in.]. – Kyiv: KVITS, 2017. – 326 s.

Tammer v. Estonia no. 41205/98. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22 fulltext%22:[%22%22TAMMER%20v.%20ESTONIA%22%22],%22itemid%22:[%22001-125442%22]}.

Fuchs v. Poland no. 33870/96. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22 fulltext%22:[%22%22FUCHS%20v.%20POLAND%22%22],%22itemid%22:[%22001-60925%22]}.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.