ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ КОРУПЦІЇ В ОБОРОННІЙ СФЕРІ

Іван Іванович Піскун, Віктор Дмитрович Левчук

Анотація


Мета: дослідження теоретико-правової ризикопороджуючої зони корупційних ризиків у сфері оборони. Методи дослідження: методологічну основу дослідження склали загальнонаукові методи пізнання, а також предметні наукові знання, за допомогою яких з’ясовано об’єктивні закономірності теоретико-правової проблеми корупції, зокрема в оборонній сфері. Результати: вихідним принципом запропонованої наукової роботи є розробка теоретичних правових конструкцій з урахуванням нової національної правової ідеології «людоцентризму», ідеї гуманізації адміністративно-правового регулювання та виконання вимог неухильного дотримання законодавства по боротьбі з корупцією в оборонній сфері, а також у сфері національної безпеки України. Обговорення: сучасні інформаційно-глобалізаційні перетворення в оборонній сфері зумовлюють не лише появу нових правових механізмів, а й необхідність зміни парадигми правового мислення та переосмислення теоретичних основ права в цілому. А це в свою чергу, актуалізує потребу постійного виявлення причин правової еволюції корупційних ризиків в оборонній сфері та вироблення шляхів поступового розвитку права по боротьбі з корупційними проявами у сегменті національної безпеки.


Ключові слова


корупційні ризики; національна оборона; громадянське суспільство; національна безпека

Посилання


Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon. rada. gov.ua.

Про Збройні Сили України: Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1934-XII VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua.

Про Національну антикорупційну стратегію на 2011–2015 роки: Указ Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001 VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua.

Питання запобігання та виявлення корупції: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua.

Баланда А. Л. Соціальні детермінанти національної безпеки України: теорія, методологія, практика: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.07 / А. Л. Баланда; Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України. – К., 2008. – 40 с.

Варналій З. С. Тіньова економіка України: наслідки та шляхи легалізації / З. С. Варналій // Особливості та шляхи детінізації економіки України: круглий стіл 27 березня 2007 р. / Нац. ін-т стратегічних досліджень VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.niss.gov.ua.

Голомша М. Корупційні ризики оборонного сектору України / М. Голомша // Посилення доброчесності та протидія корупції в оборонному секторі України: зб. матер. міжнар. конф. (16 травня 2011 р., Kиїв) / за ред. О.О. Котелянець. – К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2011. – С. 20-22.

Outlined in Mungiu-Pippidi, A. (2015), «The Quest for Good Governance: How Societies Develop Control of Corruption», Cambridge: Cambridge University Press.

More quantitative evidence and details on the construction of the IPI was published in Mungiu-Pippidi, A. & Dadašov, R. (2016), «Measuring Control of Corruption by a New Index of Public Integrity» in European Journal on Criminal Policy and Research, Vol. 22, Issue 3. – P. 415-438.

Інформація про результати проведення в Міністерстві оборони України заходів щодо запобігання та протидії корупції в 2016 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.mil.gov.ua.

Toffler A. The Future of Law and Order / A. Toffler // Ecounter. – 1973. – Vol. 41. – № 1.

References

Pro zasady derzhavnoi’ antykorupcijnoi’ polityky v Ukrai’ni (Antykorupcijna strategija) na 2014-2017 roky: Zakon Ukrai’ny vid 14 zhovtnja 2014 r. № 1699-VII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http:// zakon.rada.gov.ua.

Pro Zbrojni Syly Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 6 grudnja 1991 r. № 1934-XII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http:// zakon.rada.gov.ua.

Pro Nacional’nu antykorupcijnu strategiju na 2011-2015 roky: Ukaz Prezydenta Ukrai’ny vid 21 zhovtnja 2011 r. № 1001 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http:// zakon.rada.gov.ua.

Pytannja zapobigannja ta vyjavlennja korupcii’: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 4 veresnja 2013 r. № 706 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua.

Balanda A. L. Social’ni determinanty nacional’noi’ bezpeky Ukrai’ny: teorija, metodologija, praktyka: avtoref. dys... d-ra ekon. nauk: 08.00.07 / A. L. Balanda; In-t demografii’ ta soc. doslidzh. NAN Ukrai’ny. – K., 2008. – 40 s.

Varnalij Z. S. Tin’ova ekonomika Ukrai’ny: naslidky ta shljahy legalizacii’ / Z. S. Varnalij // Osoblyvosti ta shljahy detinizacii’ ekonomiky Ukrai’ny: kruglyj stil 27 bereznja 2007 r. / Nac. in-t strategichnyh doslidzhen’ [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http:// www.niss.gov.ua.

Golomsha M. Korupcijni ryzyky oboronnogo sektoru Ukrai’ny / M. Golomsha // Posylennja dobrochesnosti ta protydija korupcii’ v oboronnomu sektori Ukrai’ny: zb. mater. mizhnar. konf. (16 travnja 2011 r., Kyi’v) / za red. O.O. Koteljanec’. – K.: Nac. in-t strategichnyh doslidzhen’, 2011. – S. 20-22.

Outlined in Mungiu-Pippidi, A. (2015), «The Quest for Good Governance: How Societies Develop Control of Corruption», Cambridge: Cambridge University Press.

More quantitative evidence and details on the construction of the IPI was published in Mungiu-Pippidi, A. & Dadašov, R. (2016), «Measuring Control of Corruption by a New Index of Public Integrity» in European Journal on Criminal Policy and Research, Vol. 22, Issue 3. – P. 415-438.

Informacija pro rezul’taty provedennja v Ministerstvi oborony Ukrai’ny zahodiv shhodo zapobigannja ta protydii’ korupcii’ v 2016 roci [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http:// www.mil.gov.ua.

Toffler A. The Future of Law and Order / A. Toffler // Ecounter. – 1973. – Vol. 41. – № 1.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.