ПРАВОВА ДЕРЖАВА – ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Іван Лук'янович Бородін

Анотація


Мета: полягає у спробі провести системний, послідовний аналіз напрацювань філософсько –правової думки щодо проблем, природного права, суспільного договору, громадянського суспільства, принципів поділу влад – основоположних ідей, пов’язаних з визначенням правової держави. Методи: феноменологічний, порівняльно-правовий, соціологічний; логічний; діалектичний, формально-догматичний. Результати: здійснена спроба щодо уточнення розуміння правової держави через аналіз філософсько-правової думки кращих представників різних цивілізацій, аргументації положення про взаємну обумовленість соціально-регулятивних функцій держави, її оптимального впливу на процес становлення і розширення сфери громадянського суспільства. Обговорення: процесів створення та еволюцію ідей правової держави – процесів реальних та пізнавальних, які на кожному із етапів розвитку громадянського суспільства відображають відповідний рівень культури і реальну правову дійсність країни та світу, в цілому.


Ключові слова


джерела права; теорія права; філософія права; природне право; формально-визначене право; громадянське суспільство; правова держава; поділ влад; суспільний договір

Посилання


Welker K. T. Di letzten Grunde von Recht, Staat und Strave. Gissen, 1813; Mohl Die Polizeiwssenschavt nach den Grudsatzen des Rechtsstaates. Tubingen, 1832-1833. Bd. 1-2.

Платон. Собрание сочинений: в 4 т. / отв. ред. А. Ф. Лосев и др.; авт. вступ. ст. А. Ф. Лосев; примеч. А. А. Тахо-Годи. – Рос. АН Ин-т философии. – М.: Мысль, 1994. – (ФН: Философское население / редкол.: В. В. Соколов (зам. пред.) и др.). – Т. 3., Ч. 1. – 538 с., Ч. 2. – 551 с.

Азаркин Н. М. Всеобщая история юрипруденции: курс лекций / Н. М. Азаркин. – М., 2003. – 188 с.

Лафитский В. И. Поэзия права: страницы правотворчества от древности до наших дней / В. И. Лафитский. – М., 2003. – 175 с.

Поликратикус (1159 г.). Книга четвертая // Антология мировой правовой мысли в V томах. – Т. 2 Европа (V-XVІІ вв.). – М., 1999. – 830 с.

Избранные законы – Эклога (Эклога VІІІ в.) // Антология мировой правовой мысли в V томах. – Т. 2 Европа (V-XVІІ вв.). – М., 1999. – 830 с.

Петрушевский Д. М. Великая Хартия Вольностей / Д. М. Петрушевский. – М., 1915. – 125 с.

Макиавели Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия // Антология мировой правовой мысли в V томах. – Т. 2 Европа (V-XVІІ вв.). – М., 1999. – 830 с.

Роттердамский Э. Воспитание христианского государя. Антология мировой правовой мысли в V томах. – Т. 2 Европа (V-XVІІ вв.). – М., 1999. – 830 с.

Отман Ф. Франкогаллия // Антология мировой правовой мысли в V томах. – Т. 2 Европа (V-XVІІ вв.). – М., 1999. - 830 с.

Гроций Г. Три книги о праве войны и мира (1625) // Антология мировой правовой мысли в V томах. – Т. 3. Европа (V-XVІІ вв.). – М., 1999. – 830 с.

Гобс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Антология мировой правовой мысли в V томах. – Т. 3. Европа (V-XVІІ вв.). – М., 1999. – 830 с.

Спиноза Б. Богословско-политический трактат // Антология мировой правовой мысли в V томах. – Т. 3. Европа (V-XVІІ вв.). – М., 1999. – 830 с.

Локк Дж. Два трактата о правлении // Антология мировой правовой мысли в V томах. – Т. 3. Европа (V-XVІІ вв.). – М., 1999. – 830 с.

Монтескье Ш. О духе законов // Избранные произведения. – М., 1955. – 559 с.

Кант И. Сочинения: в 6 т. / под общ. ред. В. Ф. Асмуса и др. – М.: Мысль, 1965. – Т. 4., Ч. 2. – 546 с., Т. 6. – 579 с.

Гегель. Философия права / авт. вступ. ст. и примеч. В. С. Нерсесянц; АН СССР. Ин-т философии; пер. с нем. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.

Філософія права / за ред. О. Г. Данильяна. – Х.: Право, 2014. – 208 с.

Сливка С. С. Філософія права: навч. посіб. / С. С. Сливка. – К.: Атіка, 2012. – 226 с.

References

Welker K. T. Di letzten Grunde von Recht, Staat und Strave. Gissen, 1813; Mohl Die Polizeiwssenschavt nach den Grudsatzen des Rechtsstaates. Tubingen, 1832-1833. Bd. 1-2.

Platon. Sobranie sochinenij: v 4 t. / otv. red. A. F. Losev i dr.; avt. vstup. st. A. F. Losev; primech. A. A. Taho-Godi. – M.: Ros. AN In-t filosofii: Mysl’, 1994. – (FN: Filosofskoe naselenie / redkol.: V. V. Sokolov (zam. pred.) i dr.). – T. 3., Ch. 1. – 538 s., Ch. 2. – 551 s.

Azarkin N. M. Vseobshhaja istorija juriprudencii: kurs lekcij / N. M. Azarkin. – M., 2003. – 188 s.

Lafitskij V. I. Pojezija prava: stranicy pravotvorchestva ot drevnosti do nashih dnej / V. I. Lafitskij. – M., 2003. – 175 s.

Polikratikus (1159 g.). Kniga chetvertaja // Antologija mirovoj pravovoj mysli v V tomah. – T. 2 Evropa (V-XVІІ vv.). – М., 1999. – 830 s.

Izbrannye zakony – Jekloga (Jekloga VІІІ v.) // Antologija mirovoj pravovoj mysli v V tomah. – T. 2 Evropa (V-XVІІ vv.). – М., 1999. – 830 s.

Petrushevskij D. M. Velikaja Hartija Vol’nostej / D. M. Petrushevskij. – M., 1915. – 125 s.

Makiaveli N. Rassuzhdenija o pervoj dekade Tita Livija // Antologija mirovoj pravovoj mysli v V tomah. – T. 2 Evropa (V-XVІІ vv.). – М., 1999. – 830 s.

Rotterdamskij Je. Vospitanie hristianskogo gosudarja. Antologija mirovoj pravovoj mysli v V tomah. – T. 2 Evropa (V-XVІІ vv.). – М., 1999. – 830 s.

Otman F. Frankogallija // Antologija mirovoj pravovoj mysli v V tomah. – T. 2 Evropa (V-XVІІ vv.). – М., 1999. – 830 s.

Grocij G. Tri knigi o prave vojny i mira (1625) // Antologija mirovoj pravovoj mysli v V tomah. – T. 3. Evropa (V-XVІІ vv.). – М., 1999. – 830 s.

Gobs T. Leviafan ili materija, forma i vlast’ gosudarstva cerkovnogo i grazhdanskogo // Antologija mirovoj pravovoj mysli v V tomah. – T. 3. Evropa (V-XVІІ vv.). – М., 1999. – 830 s.

Spinoza B. Bogoslovsko-politicheskij traktat // Antologija mirovoj pravovoj mysli v V tomah. – T. 3. Evropa (V-XVІІ vv.). – М., 1999. – 830 s.

Lokk Dzh. Dva traktata o pravlenii // Antologija mirovoj pravovoj mysli v V tomah. – T. 3. Evropa (V-XVІІ vv.). – М., 1999. – 830 s.

Montesk’e Sh. O duhe zakonov // Izbrannye proizvedenija. – M., 1955. – 559 s.

Kant I. Sochinenija: v 6 t. / pod obshh. red. V. F. Asmusa i dr. – M.: Mysl’, 1965. – T. 4., Ch. 2. – 546 s., T. 6. – 579 s.

Gegel’. Filosofija prava / avt. vstup. st. i primech. V. S. Nersesjanc; AN SSSR. In-t filosofii; per. s nem. – M.: Mysl’, 1990. – 524 s.

Filosofija prava / za red. O. G. Danyl’jana. – H.: Pravo, 2014. – 208 s.

Slyvka S. S. Filosofija prava: navch. posib. / S. S. Slyvka. – K.: Atika, 2012. – 226 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.