ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Ірина Андріївна Слободська

Анотація


Мета: заповнення прогалин чинного законодавства України в галузі цивільної авіації, а саме: пропонується розглядати юридичну особу як суб’єкт адміністративної відповідальності в галузі цивільної авіації України, а також ввести в чинне законодавство України термін «адміністративне правопорушення в галузі цивільної авіації». Методи дослідження: а) на емпіричному рівні дослідження: системний, синтетичний, абстрагування, дедукція; б) на теоретичному рівні дослідження: системний; в) конкретнонаукові методи юридичного дослідження: вивчення наукових праць відомих вчених, які застосовували загальнонаукову методологію для вивчення конкретної галузі науки; аналіз наукових праць провідних вчених, які одночасно із загальними проблемами своєї галузі досліджували питання даної галузі; узагальнення ідей науковців, які безпосередньо вивчали дану проблему; аналіз концепцій у даній сфері наукової і практичної діяльності українських учених і практиків. Результати: зроблено висновок, що адміністративне правопорушення у галузі цивільної авіації, можна визначити як протиправну, винну (умисну чи необережну) дію чи бездіяльність, що посягає на встановлений порядок управління, діяльності в галузі цивільної авіації та порушує права суб’єктів авіаційної діяльності, інших фізичних і юридичних осіб.


Ключові слова


адміністративна відповідальність; цивільна авіація; адміністративне правопорушення; адміністративне правопорушення у галузі цивільної авіації; суб’єкт адміністративної відповідальності в галузі цивільної авіації

Посилання


Алфьоров С. М. Адміністративне право: загальна частина: [навч. посіб.] / С.М. Алфьоров, С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.

Якуба О. М. Административная ответственность / О. М. Якуба. – М.: Юрид. лит., 1972. – 152 с.

Макушев П. В. Адміністративна відповідальність як правовий інститут / П. В. Макушев // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Донецьк, 2009. – № 4 – С. 89-97.

Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: [монографія] / В. К. Колпаков. – К.: Юрінком-Інтер, 2004. – 528 с.

Рішення Конституційного суду України № 7/р-2001 у справі № 1/22-2001 за конституційним зверненням Відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» щодо офіційного тлумачення п. 22 ст. 92 Конституції України, ч. 1, ч. 3 ст. 2, ч. 1 ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/v007p710-01. – Заголовок з екрану.

Жильцов О. Л. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: процесуально-правовий аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / О. Л. Жильцов. – Х., 2007. – 20 с.

Зима О. Т. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / О. Т. Зима. – X., 2001. – 19 с.

Слубський І. Й. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / І. Й. Слубський. – К., 2008. – 20 с.

Заяць Р. Я. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності / Р. Я. Заяць // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2012. – Вип. 8. – С. 17-20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2012_8_6

Административное право: [учебник для вузов] / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2006. – 800 с.

Пєтков С. В. Нормативно-правове забезпечення публічних відносин під час побудови громадянського суспільства в Україні / С. В. Пєтков. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – 104 с.

Коваль Л. В. Адміністративне право: [курс лекцій] / Л. В. Коваль. – К.: Вентурі, 1996. – 208 с.

Сухонос В. В. Теорія держави і права: [навч. посібник] / В. В. Сухонос. – Суми: ВГД «Університетська книга», 2005. – 536 с.

Кельман М. С. Загальна теорія держави і права: [підручник] / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. – К.: Кондор, 2006. – 477 с.

Битяк Ю. П. Адміністративне право України: [конспект лекцій] / Ю. П. Битяк, В. В. Зуй. – X.: Націон. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 1996. – 160 с.

References

Alfʹorov S. M. Administratyvne pravo: zahalʹna chastyna: [navch. posib.] / S. M. Alfʹorov, S. V. Vashchenko, M. M. Dolhopolova, A. P. Kupin. – K.: Tsentr uchbovoyi literatury, 2011. – 216 s.

Yakuba O. M. Admynystratyvnaya ot-vet•stvennostʹ / O. M. Yakuba. – M.: Yuryd. lyt., 1972. – 152 s.

Makushev P. V. Administratyvna vidpovi-dalʹnistʹ yak pravovyy instytut / P. V. Makushev // Naukovyy visnyk Dnipropetrovsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. – Donetsʹk, 2009. – № 4 – S. 89-97.

Kolpakov V. K. Administratyvno-deliktnyy pravovyy fenomen: [monohrafiya] / V. K. Kolpakov. – K.: Yurynkom-Inter, 2004. – 528 s.

Rishennya Konstytutsiynoho sudu Ukrayiny № 7/r-2001 u spravi № 1/22-2001 za konsty¬tutsiynym zvernennyam Vidkrytoho aktsionernoho tovarystva «Vseukrayinsʹkyy aktsionernyy bank» shchodo ofitsiynoho tlumachennya p. 22 st. 92 Konstytutsiyi Ukrayiny, ch. 1, ch. 3 st. 2, ch. 1 st. 38 Kodeksu Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya (sprava pro vidpovidalʹnistʹ yurydychnykh osib) [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ v007p710-01. – Zaholovok z ekranu.

Zhylʹtsov O. L. Administratyvna vidpovi-dalʹnistʹ yurydychnykh osib: protsesualʹno-pravovyy aspekt: avtoref. dys.... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 / O. L. Zhylʹtsov. – KH., 2007. – 20 s.

Zyma O. T. Administratyvna vidpovidalʹnistʹ yurydychnykh osib: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 / O. T. Zyma. – X., 2001. – 19 s.

Slubsʹkyy I. Y. Administratyvna vidpovi-dalʹnistʹ yurydychnykh osib: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 / I. Y. Slubsʹkyy. – K., 2008. – 20 s.

Ponyattya ta oznaky administratyvnoyi vidpovidalʹnosti / R. Y. Zayatsʹ // Naukovi zapysky Lʹvivsʹkoho universytetu biznesu ta prava. – 2012. – Vyp. 8. – S. 17-20 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Nzlubp_2012_8_6

Admynystratyvnoe pravo: [uchebnyk dlya vuzov] / D.N. Bakhrakh, B.V. Rossynskyy, Y.N. Starylov. – 2-e yzd., yzm. y dop. – M.: Norma, 2006. – 800 s.

Pyetkov S. V. Normatyvno-pravove zabezpechennya publichnykh vidnosyn pid chas pobudovy hromadyansʹkoho suspilʹstva v Ukrayini / S.V. Pyetkov. – Zaporizhzhya: KPU, 2011. – 104 s.

Kovalʹ L. V. Administratyvne pravo: [kurs lektsiy] / L.V. Kovalʹ. – K.: Venturi, 1996. – 208 s.

Sukhonos V. V. Teoriya derzhavy i prava: [navch. posibnyk] / V.V. Sukhonos. – Sumy: VHD «Universytetsʹka knyha», 2005. – 536 s.

Kelʹman M. S. Zahalʹna teoriya derzhavy i prava: [pidruchnyk / M.S. Kelʹman, O.H. Murashyn. – K.: Kondor, 2006. – 477 s.

Bytyak Y. P. Administratyvne pravo Ukrayiny: [konspekt lektsiy] / Y.P. Bytyak, V.V. Zuy. – X.: Natsion. yuryd. akad. Ukrayiny im. Yaroslava Mudroho, 1996. – 160 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.