АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ

Сергій Іванович Москаленко

Анотація


Мета: визначити особливості правового регулювання в галузі цивільної авіації України та на підставі аналізу юридичної літератури і нормативно-правових актів запропонувати авторське визначення зазначеного поняття. Методи дослідження: використання діалектичного методу пізнання дозволило концентрувати накопичені наукові знання та практику застосування законодавства щодо здійснення державного контролю та адміністративно-правового забезпечення в галузі цивільної авіації. Результати: на підставі аналізу юридичної літератури, національного авіаційного законодавства запропоновано авторське визначення адміністративно-правового регулювання в галузі цивільної авіації. Обговорення: проблеми державного контролю та адміністративно-правового регулювання в галузі цивільної авіації.


Ключові слова


цивільна авіація; транспорт; державний контроль; адміністративно-правове регулювання; науково-технічний прогрес

Посилання


Єряшов Є. Сутність адміністративно-правового регулювання цивільної авіації України / Є. Єряшов // Національний юридичний журнал: теорія та практика. – 2014. – № 10. – С. 44-48.

Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: підручник / В.Д. Ткаченко, Л.Л. Рогачова, О.В. Петришин, С.М. Олейников; М.В. Цвік (ред.). – Х.: Право, 2002. – 432 с.

Філіппов А. В. Адміністративно-правове забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / А. В. Філіппов. – Ірпінь, 2010. – 19 с.

Тацишин І. Б. Адміністративно-правове забезпечення інформаційних відносин в галузі реклами: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / І. Б. Тацишин. – Львів, 2009. – 18 с.

Гумін О. М. Адміністративно-правове забезпечення: поняття і види / О. М. Гумін, Є. В. Пряхін // Наше право. – № 4. – 2014. – С. 49-52.

Марчук В. І. Адміністративно-правове забезпечення встановленого порядку управління в Україні органами внутрішніх справ: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / В. І. Марчук; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2011. – 19 с.

Про затвердження Порядку погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації: наказ Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 р. № 721 зареєстр. в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 р. № 2147/22459 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada. gov.ua/laws/show.

Правила сертифікації авіаційних навча-льних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні: затв. наказом Державіаслужби від 17 серпня 2005 р. № 601 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://avia. gov.ua/documents/Normativno-pravova-baza/Nacionalne-zakonodavstvo/

References

Jerjashov Je. Sutnist’ administratyvno-pravovogo reguljuvannja cyvil’noi’ aviacii’ Ukrai’ny / Je. Jerjashov // Nacional’nyj jurydychnyj zhurnal: teorija ta praktyka. – 2014. – № 10. – S. 44-48.

Cvik M. V. Zagal’na teorija derzhavy i prava: pidruchnyk / V.D. Tkachenko, L.L. Rogachova, O.V. Petryshyn, S.M. Olejnykov; M.V. Cvik (red.). – H.: Pravo, 2002. – 432 s.

Filippov A. V. Administratyvno-pravove zabezpechennja bezpeky cyvil’noi’ aviacii’ v Ukrai’ni: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.07 / A. V. Filippov. – Irpin’, 2010. – 19 s.

Tacyshyn I. B. Administratyvno-pravove zabezpechennja informacijnyh vidnosyn v galuzi reklamy: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.07 / I. B. Tacyshyn. – L’viv, 2009. – 18 s.

Gumin O. M. Administratyvno-pravove zabezpechennja: ponjattja i vydy / O. M. Gumin, Je. V. Prjahin // Nashe pravo. – № 4. – 2014. – S. 49-52.

Marchuk V. I. Administratyvno-pravove zabezpechennja vstanovlenogo porjadku up-ravlinnja v Ukrai’ni organamy vnutrishnih sprav: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.07 / V. I. Marchuk; L’viv. derzh. un-t vnutr. sprav. – L., 2011. – 19 s.

Pro zatverdzhennja Porjadku pogodzhennja miscja roztashuvannja ta vysoty ob’jektiv na pryaerodromnyh terytorijah ta ob’jektiv, dijal’nist’ jakyh mozhe vplynuty na bezpeku pol’otiv i robotu radiotehnichnyh pryladiv cyvil’noi’ aviacii’: nakaz Ministerstva infrastruktury Ukrai’ny vid 30 lystopada 2012 r. № 721 zarejestr. v Ministerstvi justycii’ Ukrai’ny 24 grudnja 2012 r. № 2147/22459 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3. rada. gov.ua/laws/show.

Pravyla sertyfikacii’ aviacijnyh navchal’nyh zakladiv cyvil’noi’ aviacii’ z pidgotovky l’otnogo skladu v Ukrai’ni: zatv. nakazom Derzhaviasluzhby vid 17 serpnja 2005 r. № 601 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://avia. gov.ua/documents/Normativno-pravova-baza/Nacionalne-zakonodavstvo/


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.