КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ В ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ

Лариса Олексіївна Завгородня

Анотація


Мета: на основі інституційного аналізу корупційних ризиків як факторів, що негативно впливають на поведінку публічного службовця, запобігти їх у транспортній сфері. Методи дослідження: використання логіко-семантичного методу пізнання дозволило дослідити дефініції антикорупційних понять, як сутності корупційних ризиків. Результати: визначаються передумови виникнення корупційних ризиків у транспортній сфері, пропонуються напрямки для їх виявлення та запобігання. Обговорення: проблеми у сфері запобігання і протидії корупції, впровадження європейських стандартів поведінки державних службовців у транспортній сфері.

Ключові слова


корупція; корупційний ризик; конфлікт інтересів; міжнародний кодекс

Посилання


Михайленко Д. Г. Концепція кримінально-правової протидії корупційним злочинам в Україні: дис. … д.ю.н.: 12.00.08 / Д. Г. Михайленко. – Одеса, 2018. – С. 5-6.

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/1699-18.

Ташина К. М. К вопросу о понятии кор-рупционных рисков / К. М. Ташина, И. Н. Пустовалова // Успехи современного естествознания. – 2012. – № 4. – С. 212-213.

Казаченкова О. В. Конфликтный потенциал государственной службы как фактор возникновения коррупционных рисков / О. В. Казаченкова // Административное и муниципальное право. – 2010. – № 2. – С. 36-42.

Армаш Н. Політична корупція – феномен сучасного державного управління / Н. Армаш // Наукові записки Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2017_2_5.

Тихомиров Ю. А. Публичное право: учебник / Ю. А. Тихомиров. – М.: Изд-во БЕК, 1995. – 496 с.

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/ laws/show/1699-18.

Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/ laws/ show/ 1700-18.

Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada. gov.ua/ laws/ show/ 889-9.

Доброчесність на державній службі [Електронний ресурс]: тематичний огляд політики ОЕСР «Policy Brief». – Режим доступу: http:// www.center.gov.ua/data/ upload/publication/ main/ua/56/October2008.pdf.

Модельний кодекс поведінки для державних службовців (додаток до Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи від 11 травня 2000 р. № R (2000) 10 щодо кодексів поведінки для державних службовців) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://komitet.in.ua/?p =853

Костюк О. Н. Правовые средства разрешения конфликта интересов на государственной службе в Министерстве Обороны Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук / О. Н. Костюк. – М., 2012.

Міжнародний кодекс поведінки публічних посадових осіб (додаток до Рекомендацій Ради Організації Економічного Співробітництва й Розвитку (ОЕСР) від 28 травня 2003 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.2/rada.gov.ua/laws/show/995_788

Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції: Закон України від 18 жовтня 2006 р. № 251-V // Офіційний вісник України. – 2006. – № 44. – Ст. 2938.

Про двадцять керівних принципів боротьби з корупцією: Резолюція Комітету Міністрів Ради Європи (97) 24 від 6 листопада 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://crimecor.rada.gov.

References

Myhajlenko D. G. Koncepcija kryminal’no-pravovoi’ protydii’ korupcijnym zlochynam v Ukrai’ni: dys. … d.ju.n.: 12.00.08 / D. G. Myhajlenko. – Odesa, 2018. – S. 5-6.

Pro zasady derzhavnoi’ antykorupcijnoi’ polityky v Ukrai’ni (Antykorupcijna strategija) na 2014-2017 roky: Zakon Ukrai’ny vid 14 zhovtnja 2014 r. № 1699-VII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/1699-18.

Tashina K. M. K voprosu o ponjatii korrupcionnyh riskov / K. M. Tashina, I. N. Pustovalova // Uspehi sovremennogo estestvoznanija. – 2012. – № 4. – S. 212-213.

Kazachenkova O. V. Konfliktnyj potencial gosudarstvennoj sluzhby kak faktor vozniknovenija korrupcionnyh riskov / O. V. Kazachenkova // Administrativnoe i municipal’noe pravo. – 2010. – № 2. – S. 36-42.

Armash N. Politychna korupcija – fenomen suchasnogo derzhavnogo upravlinnja / N. Armash // Naukovi zapysky Kirovograds’kogo derzhavnogo universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2017_2_5.

Tihomirov Ju. A. Publichnoe pravo: uchebnik / Ju. A. Tihomirov. – M.: Izd-vo BEK, 1995. – 496 s.

Pro zasady derzhavnoi’ antykorupcijnoi’ polityky v Ukrai’ni (Antykorupcijna strategija) na 2014-2017 roky: Zakon Ukrai’ny vid 14 zhovtnja 2014 r. № 1699-VII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/ show/ 1699-18.

Pro zapobigannja korupcii’: Zakon Ukrai’ny vid 14 zhovtnja 2014 r. № 1700-VII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada. gov.ua/ laws/ show/ 1700-18.

Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrai’ny vid 10 grudnja 2015 r. № 889-VIII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov. ua/laws/ show/ 889-9.

Dobrochesnist’ na derzhavnij sluzhbi [El-ektronnyj resurs]: tematychnyj ogljad polityky OESR «Policy Brief». – Rezhym dostupu: http:// www.center. gov.ua/data/ up-load/publication/main/ ua/56/October2008.pdf.

Model’nyj kodeks povedinky dlja derzhavnyh sluzhbovciv (dodatok do Rekomendacij Komitetu Ministriv Rady Jevropy vid 11 travnja 2000 r. № R (2000) 10 shhodo kodeksiv povedinky dlja derzhavnyh sluz-hbovciv) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://komitet.in.ua/?p=853

Kostjuk O. N. Pravovye sredstva razreshenija konflikta interesov na gosudarstvennoj sluzhbe v Ministerstve Oborony Rossijskoj Federacii: dis. … kand. jurid. nauk / O. N. Kostjuk. – M., 2012.

Mizhnarodnyj kodeks povedinky publichnyh posadovyh osib (dodatok do Rekomendacij Rady Organizacii’ Ekonomichnogo Spivrobitnyctva j Rozvytku (OESR) vid 28 travnja 2003 r.) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.2/ rada.gov.ua/laws/show/995_788

Pro ratyfikaciju Konvencii’ Organizacii’ Ob’jednanyh Nacij proty korupcii’: Zakon Ukrai’ny vid 18 zhovtnja 2006 r. № 251-V // Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. – 2006. – № 44. – St. 2938.

Pro dvadcjat’ kerivnyh pryncypiv borot’by z korupcijeju: Rezoljucija Komitetu Ministriv Rady Jevropy (97) 24 vid 6 lystopada 1997 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://crimecor.rada.gov.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.