ЮРИДИЧНА СКЛАДОВА АВІАЦІЙНОГО РИЗИКУ (СИСТЕМНО-ПРИКЛАДНИЙ АНАЛІЗ)

Дмитро Олександрович Беззубов

Анотація


Мета: визначити правові моделі видових ознак авіаційного ризику як складового елементу господарської діяльності. Запропонувати ефективні механізми зниження авіаційних ризиків. Запропонувати авторські моделі функціонування авіаційного ризику Методи: дослідження проведене з використанням класичних методів наукового пізнання. За допомогою методу аналізу розкриті системні елементи авіаційного ризику. За допомогою методу синтезу розглянуті варіанти виникнення авіаційного ризику. Результати: за результатами дослідження визначені види авіаційного ризику за галузями функціонування. Визначені та розкриті складові авіаційного ризику як елементу авіаційної діяльності.

Ключові слова


ризик; цивільні повітряні судна; авіаційний ризик; право; економіка; система; техніка; моделі

Посилання


Куклев Е. А. Моделювання ризикових ситуацій на основі випадковості в цивільній авіації / Е. А. Куклев // Науковий вісник ЦА, 2003.

Bezzubov D. A., Yeryashov Y. K. Legal mechanisms to ensure security of entrepreneurship (aviation aspect) // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К.: НАУ, 2018. – № 2 – С. 45-49.

Кармалєєв Б. А. Управління льотною роботою в цивільній авіації / Б. А. Кармалєєв // УВАУ ЦА, 2005.

Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування / Анастасія Петрівна Дука. – Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – 424 с.

Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / пер. с англ. – Харьков: Дело, 2003. – 360 с.

References

Kuklev E. A. Modeljuvannja ryzykovyh sytuacij na osnovi vypadkovosti v cyvil’nij aviacii’ / E. A. Kuklev // Naukovyj visnyk CA, 2003.

Bezzubov D. A., Yeryashov Y. K. Legal mechanisms to ensure security of entrepreneurship (aviation aspect) // Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». – K.: NAU, 2018. – № 2 – S. 45-49.

Karmaljejev B. A. Upravlinnja l’otnoju robotoju v cyvil’nij aviacii’ / B. A. Karmaljejev // UVAU CA, 2005.

Duka A. P. Teorija ta praktyka investycijnoi’ dijal’nosti. Investuvannja / Anastasija Petrivna Duka. – Navch. posib. – K.: Karavela, 2007. – 424 s.

Najt F. H. Risk, neopredelennost’ i pribyl’ / per. s angl. – Har’kov: Delo, 2003. – 360 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.