ВІДКЛАДЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Тарас Богданович Сеник

Анотація


Мета: розкриття правової природи відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні. Методи дослідження: визначається перелік нормативних актів у даній сфері. Аналізуються різні підходи до визначення поняття відкладення судового розгляду. Результати: проаналізовано проблеми з визначенням найхарактерніших ознак відкладання судового розгляду кримінального провадження, що суттєво відрізняють його від інших суміжних понять. Обговорення: внесення змін до законодавства стосовно визначення поняття «відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні».


Ключові слова


судовий розгляд; відкладення судового розгляду; перерва у судовому засіданні; зупинення судового провадження; закриття кримінального провадження

Посилання


Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI (в редакції від 15 грудня 2017 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/1697-18/paran416#n416

Академічний тлумачний словник української мови: в 11 томах. – Том 1, 1970. – Стор. 591 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/ s/vidkladaty

Гриненко А. В. Уголовный процесс: [учебник] / А. В. Гриненко. – 2-е изд., перераб. – М.: Норма, 2017. – 496 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / [за заг. ред. професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила]. – К.: Юстініан, 2015. – 1224 с.

Матейко Ю. М. Суть відкладання судового розгляду та його розмежування з іншими інститутами / Ю. М. Матейко // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 17 (4). – С. 1-9.

Сеньков А. А. Отложение и приостановление судебного разбирательства как общие условия: автореф. дисс. … канд. юрид. наук / А. А. Сеньков. – Ч., 2011. – 28 с.

Современный толковый словарь русского языка / за ред. Т. Ф. Ефремова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dic. academic. ru/ searchall.php? SWord

Юридична енциклопедія: в 6 т. [Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: leksika.com.ua/lega

Кучинська О. П. Відкладання розгляду справи та перерва у судовому засіданні як фактори, що впливають на оперативність розгляду кримінальної справи / О. П. Кучинська, О. В. Єні // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 9 (4). – С. 1-6.

References

Kryminal'nyj procesual'nyj kodeks Ukrai'ny vid 13 kvitnja 2012 r. № 4651-VI (v redakcii' vid 15 grudnja 2017 r.) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5. ra-da.gov.ua/laws/show/1697-18/paran416#n416

Akademichnyj tlumachnyj slovnyk ukrai'ns'koi' movy: v 11 tomah. – Tom 1, 1970. – Stor. 591 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://sum. in.ua/ s/vidkladaty

Grinenko A. V. Ugolovnyj process: [uchebnik] / A. V. Grinenko. – 2-e izd., pererab. – M.: Norma, 2017. – 496 s.

Kryminal'nyj procesual'nyj kodeks Ukrai'ny. Naukovo-praktychnyj komentar / [za zag. red. profesoriv V. G. Goncharenka, V. T. Nora, M. Je. Shumyla]. – K.: Justinian, 2015. – 1224 s.

Matejko Ju. M. Sut' vidkladannja sudovogo rozgljadu ta jogo rozmezhuvannja z inshymy instytutamy / Ju. M. Matejko // Chasopys Akademii' advokatury Ukrai'ny. – 2012. – № 17 (4). – S. 1-9.

Sen'kov A. A. Otlozhenie i priostanovlenie sudebnogo razbiratel'stva kak obshhie uslovija: avtoref. diss. … kand. jurid. nauk / A. A. Sen'kov. – Ch., 2011. – 28 s.

Sovremennyj tolkovyj slovar' russkogo jazyka / za red. T. F. Efremova [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: https://dic.academic.ru/ searchall.php? SWord

Jurydychna encyklopedija: v 6 t. [Redkol.: Ju.S. Shemshuchenko (golova redkol.) ta in.] [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: leksika.com.ua/lega

Kuchyns'ka O. P. Vidkladannja rozgljadu spravy ta pererva u sudovomu zasidanni jak faktory, shho vplyvajut' na operatyvnist' rozgljadu kryminal'noi' spravy / O. P. Kuchyns'ka, O. V. Jeni // Chasopys Akademii' advokatury Ukrai'ny. – 2010. – № 9 (4). – S. 1-6.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.