МЕЖІ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВБИВСТВА МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ

Софія Яківна Лихова, Ганна Володимирівна Рибікова, Лілія Юріївна Грекова

Анотація


Мета: дослідження застосування норм доказового права у судовому розгляді кримінальних справ за ст. 117 КК України задля забезпечення єдності судової практики. Аналізуються докази, покладені в основу обвинувальних вироків судів першої інстанції. Методи дослідження: у роботі використано діалектичний метод пізнання, загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: розроблено науково обґрунтований підхід щодо формування меж доказування у справах щодо вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини. Обговорення: пошук шляхів удосконалення правозастосовної практики.


Ключові слова


вбивство; новонароджена дитина; докази; межі доказування; спеціальний суб’єкт

Посилання


Семенюк І. С. Відповідальність за умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини за кримінальним законодавством України та зарубіжних країн: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Семенюк Ірина Сергіївна. – Запоріжжя, 2016. – 248 с.

Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі: наук.-практ. посіб. / Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський. – К.: КНТ, 2006. – 272 с.

Кудин Ф. М. Достаточность доказательств в уголовном процессе: монография / Ф. М. Кудин, Р. В. Костенко. – Краснодар, 2000. – 160 с.

Дєєв М. В. Межі кримінально-процесуального доказування / М. В. Дєєв // Держава та регіони. Серія: Право. – 2015. – № 3. – С. 43–48.

Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування: монографія / В. В. Вапнярчук. – Харків: Юрайт, 2017. – 408 с.

Старко О. Л. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. Л. Старко. – К., 2007. – 22 с.

Повзик Є. В. Правові наслідки визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини (порівняльно-правове дослідження): монографія / Є. В. Повзик. – Харків: Право, 2014. – 224 с.

Король В. В. Зізнання особи у вчинені кримінального правопорушення та його правові наслідки у кримінальному провадженні / В. В. Король, М. В. Верстлер // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 36 (2). – С. 141–146.

Вирок Любешівського районного суду Волинської області від 21 липня 2016 р. по справі № 162/564/16-к [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/59178663.

Вирок Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 17 вересня 2014 р. по справі № 345/3623/14-к [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/40514369

Михайловская И. Некоторые вопросы теории судебных доказательств / И. Михайловская, И. Петрухин // Сов. юстиция. – 1964. – № 15. – С. 5–8.

References

Semenyuk I. S. Vidpovidal`nist` za umy`sne vby`vstvo matir'yu svoyeyi novonarodzhenoyi dy`ty`ny` za kry`minal`ny`m zakonodavstvom Ukrayiny` ta zarubizhny`x krayin: dy`s. … kand.. yur. nauk: 12.00.08 / Semenyuk Iry`na Sergiyivna. – Zaporizhzhya, 2016. – 248 s.

Groshevy`j Yu. M. Dokazy` i dokazuvannya u kry`minal`nomu procesi: nauk.-prakt. posib. / Yu. M. Groshevy`j, S. M. Stahivs`ky`j. – K.: KNT, 2006. – 272 s.

Kudy`n F. M. Dostatochnost` dokazatel`stv v ugolovnom processe: monografiya / F. M. Kudy`n, R. V. Kostenko. – Krasnodar, 2000. – 160 s.

Dyeyev M. V. Mezhi kry`minal`no-procesual`nogo dokazuvannya / M. V. Dyeyev // Derzhava ta regiony`. Seriya: Pravo. – 2015. – № 3. – S. 43–48.

Vapnyarchuk V. V. Teoriya i prakty`ka kry`minal`nogo procesual`nogo dokazuvannya: monografiya / V. V. Vapnyarchuk. – Harkiv: Yurajt, 2017. – 408 s.

Starko O. L. Umy`sne vby`vstvo matir'yu svoyeyi novonarodzhenoyi dy`ty`ny` (kry`minal`no-pravove ta kry`minologichne doslidzhennya): avtoref. dy`s… kand. yury`d. nauk: 12.00.08 / O. L. Starko. – K., 2007. – 22 s.

Povzy`k Ye. V. Pravovi naslidky` vy`znannya pidozryuvany`m, obvy`nuvacheny`m svoyeyi vy`ny` (porivnyal`no-pravove doslidzhennya): monografiya / Ye. V. Povzy`k. – Harkiv: Pravo, 2014. – 224 s.

Korol` V. V. Ziznannya osoby` u vchy`neni kry`minal`nogo pravoporushennya ta jogo pravovi naslidky` u kry`minal`nomu provadzhenni / V. V. Korol`, M. V. Verstler // Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo nacional`nogo universy`tetu. Seriya: Pravo. – 2016. – Vy`p. 36 (2). – S. 141–146.

Vy`rok Lyubeshivs`kogo rajonnogo sudu Voly`ns`koyi oblasti vid 21 ly`pnya 2016 r. po spravi № 162/564/16-k [Elektronny`j resurs] // Yedy`ny`j derzhavny`j reyestr sudovy`h rishen`. – Rezhy`m dostupu: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59178663

Vy`rok Kalus`kogo mis`krajonnogo sudu Ivano-Frankivs`koyi oblasti vid 17 veresnya 2014 r. po spravi № 345/3623/14-k [Elektronny`j resurs] // Yedy`ny`j derzhavny`j reyestr sudovy`h rishen`. – Rezhy`m dostupu: http://www.reyestr. court. gov.ua/Review/40514369

My`hajlovskaya Y`. Nekotorye voprosy teory`y` sudebnyh dokazatel`stv / Y`. My`hajlovskaya, Y`. Petruhy`n // Sov. yusty`cy`ya. – 1964. – № 15. – S. 5–8.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.