ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анатолій Петрович Гаврилішин, Валентина Петрівна Козирєва

Анотація


Мета: у статті розглядаються питання теоретичного та практичного застосування кримінальної відповідальності щодо юридичних осіб з урахуванням досвіду кримінального законодавства КНР. Методи дослідження: використані методи аналізу, порівняння та синтезу. Результати: пропонуються шляхи вдосконалення національного кримінального законодавства з урахуванням зарубіжного досвіду. Обговорення: проблеми кримінального законодавства України та потреба у його вдосконаленні.Ключові слова


кримінальний кодекс; злочин; кримінальна відповідальність; юридична особа; суб’єкт злочину

Посилання


Кримінальний кодекс України: станом на 5 вересня 2017 р. – К.: ЦУЛ, 2017. – 174 с.

Михайлов О.О. Юридична особа як суб’єкт злочину: іноземний досвід, та перспективи його застосування в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.О. Михайлов; Акад. адвокатури України. – К., 2008. – 18 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / за ред. О.М. Омельчука. – К.: Алерта; КНТ. – ЦУЛ, 2010. – 208 с.

Пан Дунмэй Теория уголовной ответственности юридических лиц в КНР // Уголовное право. – 2009. – № 2. – С. 30 – 35.

Цимбалюк В. Зарубіжний досвід кримінальної відповідальності юридичних осіб та перспективи України / В. Цимбалюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esnuir. eenu.edu.ua/bitstream/123456789/5024/1/cymbaliuk.pdf

Кашкаров О.О. Передумови реформування Кримінального кодексу України та створення законодавства про кримінальні проступки / О.О. Кашкаров // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 236–241.

Лихова С.Я. Юридичні особи як суб’єкти кримінальної відповідальності за КК України / С.Я. Лихова // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2014. – № 4. – С. 128–132.

Батраченко Т.С. Визначення окремих проблемних питань щодо кримінальної відповідальності юридичних осіб / Т.С. Батраченко // Вісник академії митної служби України. – Серія «Право». – 2013. – № 2. – С. 97–101.

References

Kryminal'nyj kodeks Ukrai'ny stanom na 5 veresnja 2017 r. – K.: CUL, 2017. – 174 s.

Myhajlov O.O. Jurydychna osoba jak sub’jekt zlochynu: inozemnyj dosvid, ta perspektyvy jogo zastosuvannja v Ukrai'ni: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.08 / O.O. Myhajlov; Akad. advokatury Ukrai'ny. – K., 2008. – 18 s.

Kryminal'ne pravo Ukrai'ny. Zagal'na chastyna: navch. posib. / za red. O.M. Omel'chuka. – K.: Alerta; KNT. – CUL, 2010. – 208 s.

Pan Dunmej Teoryja ugolovnoj otvetstvennosty jurydycheskyh lyc v KNR // Ugolovnoe pravo. – 2009. – № 2. – S. 30 – 35.

Cymbaljuk V. Zarubizhnyj dosvid kry-minal'noi' vidpovidal'nosti jurydychnyh osib ta perspektyvy Ukrai'ny / V. Cymbaljuk [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://esnuir. eenu. edu.ua/bitstream/123456789/5024/1/cymbaliuk.pdf

Kashkarov O.O. Peredumovy reformuvannja Kryminal'nogo kodeksu Ukrai'ny ta stvorennja zakonodavstva pro kryminal'ni prostupky / O.O. Kashkarov // Forum prava. – 2009. – № 1. – S. 236–241.

Lyhova S.Ja. Jurydychni osoby jak sub’jekty kryminal'noi' vidpovidal'nosti za KK Ukrai'ny / S.Ja. Lyhova // Jurydychnyj visnyk. Povitrjane i kosmichne pravo. – 2014. – № 4. – S. 128–132.

Batrachenko T.S. Vyznachennja okremyh problemnyh pytan' shhodo kryminal'noi' vidpovidal'nosti jurydychnyh osib / T.S. Batrachenko // Visnyk akademii' mytnoi' sluzhby Ukrai'ny. – Serija «Pravo». – 2013. – № 2. – S. 97–101.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.