ЗУПИНЕННЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ ЧИ ПРЕДМЕТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЯК ЗАХІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

Тимур Рафаїлович Хамзін

Анотація


Мета: проаналізовано поняття забезпечення позову, наведено види забезпечення позову в ГПК та ЦПК України. Визначено роль інституту забезпечення позову під час реалізації органами доходів і зборів механізму захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності, через митний кордон України. Здійснено узагальнення судової практики господарських судів щодо забезпечення позовів у справах про захист прав інтелектуальної власності у випадках, коли митне оформлення товарів зупинене органом доходів і зборів. Надано оцінку змінам до ГПК та ЦПК України щодо введення такого виду забезпечення позову, як зупинення митного оформлення товарів чи предметів. Методи дослідження: використання загального методу пізнання дозволило концентрувати накопичені наукові знання та практику застосування законодавства у сфері загального зупинення оформлення товарів та предметів на митниці Результати: визначаються передумови низького рівня ефективності діяльності сучасної митниці. Обговорення: проблеми правового забезпечення митного оформлення об’єктів інтелектуальної власності.


Ключові слова


права інтелектуальної власності; Митний кодекс; об’єкти інтелектуальної власності; орган доходів і зборів; переміщення товарів через митний кордон України; заходи забезпечення позову

Посилання


Штефан М. Й. Цивільний процес: підруч. / М. Й. Штефан. – Вид. 2-е, перероб. та доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 696 с.

Цивільний процес України: академічний курс: [підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл]; [за ред. С. Я. Фурси]. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. – 848 с.

Тертышников В. И. Гражданский процесс: конспект лекций / В. И. Тертышников. – 3-е изд., испр. и доп. – Х.: Консум, 2005. – 248 с.

Васильєв С. В. Цивільний процес: навч. посіб. / С. В. Васильєв. – Х.: Одиссей, 2008. – 480 с.

Горевий В. І. Господарський процес: практикум: навч. посіб. / В.І. Горевий, А.М. Куліш, В.Д. Чернадчук. – Суми: Університетська книга, 2009. – 283 с.

Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/v0012600-12.

Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/54828408.

Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/56156405.

Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65940977.

Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/64980261.

Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71502852.

Бенедисюк І. Запобіжні заходи та заходи забезпечення позову в спорах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності / І. Бенедисюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 4. – С. 56-64.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/ laws/show/2147а-19.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/ 1618-15.

Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. № 1798-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/1798-12.

Про виконавче провадження: Закон України від 2 червня 2016 р. № 1404-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/1618-15.

Бенедисюк І. Участь митних органів у забезпеченні запобіжних заходів у процесі захисту прав інтелектуальної власності / І. Бенедисюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 6. – С. 69-75.

References

Shtefan M. J. Cyvil'nyj proces: pidruch. / M. J. Shtefan. – Vyd. 2-e, pererob. ta dop. – K.: Vydavnychyj Dim «In Jure», 2001. – 696 s.

Cyvil'nyj proces Ukrai'ny: akademichnyj kurs: [pidruchnyk dlja stud. juryd. spec. vyshh. navch. zakl]; [za red. S. Ja. Fursy]. – K.: Vydavec' Fursa S.Ja.: KNT, 2009. – 848 s.

Tertyshnykov V. Y. Grazhdanskyj process: konspekt lekcij / V. Y. Tertyshnykov. – 3-e izd., ispr. i dop. – H.: Konsum, 2005. – 248 s.

Vasyl'jev S. V. Cyvil'nyj proces: navch. posib. / S. V. Vasyl'jev. – H.: Odissej, 2008. – 480 s.

Gorevyj V. I. Gospodars'kyj proces: praktykum: navch. posib. / V. I. Gorevyj, A. M. Kulish, V. D. Chernadchuk. – Sumy: Universytets'ka knyga, 2009. – 283 s.

Mytnyj kodeks Ukrai'ny vid 13 bereznja 2012 r. № 4495-VI [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Pro dejaki pytannja praktyky vyrishennja sporiv, pov’jazanyh iz zahystom prav intelektual'noi' vlasnosti: Postanova Plenumu Vyshhogo gospodars'kogo sudu Ukrai'ny vid 17 zhovtnja 2012 r. № 12 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12.

Jedynyj derzhavnyj rejestr sudovyh rishen' [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://reyestr.court.gov.ua/Review/54828408.

Jedynyj derzhavnyj rejestr sudovyh rishen' [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://reyestr.court.gov.ua/Review/56156405.

Jedynyj derzhavnyj rejestr sudovyh rishen' [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65940977.

Jedynyj derzhavnyj rejestr sudovyh rishen' [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://reyestr.court.gov.ua/Review/64980261.

Jedynyj derzhavnyj rejestr sudovyh rishen' [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71502852.

Benedysjuk I. Zapobizhni zahody ta zahody zabezpechennja pozovu v sporah, pov’jazanyh iz zahystom prav na ob’jekty intelektual'noi' vlasnosti / I. Benedysjuk // Teorija i praktyka intelektual'noi' vlasnosti. – 2012. – № 4. – S. 56-64.

Pro vnesennja zmin do Gospodars'kogo procesual'nogo kodeksu Ukrai'ny, Cyvil'nogo procesual'nogo kodeksu Ukrai'ny, Kodeksu administratyvnogo sudochynstva Ukrai'ny ta inshyh zakonodavchyh aktiv: Zakon Ukrai'ny vid 3 zhovtnja 2017 r. № 2147-VIII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2. rada. gov. ua/ laws/show/2147a-19.

Cyvil'nyj procesual'nyj kodeks Ukrai'ny vid 18 bereznja 2004 r. № 1618-IV [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/ 1618-15.

Gospodars'kyj procesual'nyj kodeks Ukrai'ny vid 6 lystopada 1991 r. № 1798-XII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3. rada. gov. ua/ laws/ show/1798-12.

Pro vykonavche provadzhennja: Zakon Ukrai'ny vid 2 chervnja 2016 r. № 1404-VIII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/1618-15.

Benedysjuk I. Uchast' mytnyh organiv u zabezpechenni zapobizhnyh zahodiv u procesi zahystu prav intelektual'noi' vlasnosti / I. Benedysjuk // Teorija i praktyka intelektual'noi' vlasnosti. – 2013. – № 6. – S. 69-75.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.