ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ПІДСТАВІ БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТУ

Катерина Олексіївна Рябова, Денис Ігорович Майстров

Анотація


Мета: стаття присвячена аналізу гранично допустимої площі житлового будинку, який можна будувати на підставі будівельного паспорту, процедурі отримання будівельного паспорту та введення побудованого на підставі будівельного паспорту житлового будинку в експлуатацію. Методи дослідження: проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення поняття «житловий будинок», а також норми чинного законодавства, що врегульовують правовідносини, що виникають при будівництві житлового будинку на підставі будівельного паспорту. Результати: окреслення гранично допустимої площі житлового будинку, який можна будувати на підставі будівельного паспорту. Обговорення: проблем вітчизняного законодавства та практики, що виникають при будівництві житлового будинку на підставі будівельного паспорту.Ключові слова


будівництво; будівельний паспорт; площа житлового будинку; підвальне приміщення; мансардне приміщення

Посилання


Якубовський В.Б. До питання класифікації однородинних житлових будинків. [Електронний ресурс] // Архітектура житла, Архітектура будівель та споруд. Національний університет «Львівська політехніка». – Режим доступу: http://ena.lp. edu.ua:8080/ bitstream/ ntb/35465/1/37_179-181.pdf

Дичковський Р.О., Дупляк М.О., Семенов А.І. Однородинні будинки: історичний аспект створення житла малої площі та їх видозміни у процесі експлуатації [Електронний ресурс] / Р.О. Дичковський. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/ bitstream/ handle/ 123456789/ 151384/ 04_% D0%A1%D1%82% D0%B0% D1%82%D1%82%D1%8F_% D0%A4% D0%BE% D1%80% D1% 83%D0%BC_3_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Якубовський О.А., Таран О.В. Пасивний будинок – інноваційне енергозберігаюче житло [Електронний ресурс] / О.А. Якубовський. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/ bitstream/ 123456789/4372/1/3.pdf

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 р. № 3038-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 34. – Ст. 343.

Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22 липня 2011 р. № 902/19640 // Офіційний вісник України official publication on August 12, 2011, № 59, page 340, article 2391, код акта 57840/2011.

Державні будівельні норми. Будинки і споруди Житлові будинки. Основні положення. ДБН В.2.2-15-2005: наказ Держбуду України від 18.05.2005 р. № 80.

ДБН В.2.2-9-2009. «ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ. Основні положення»

Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 // Урядовий кур'єр official publication on May 13, 2011, № 85.

References

Yakubovs'kij V.B. Do pitannya klasifіkacіi odnorodinnih zhitlovih budinkіv. [Elektronnij resurs] // Arhіtektura zhitla, Arhіtektura budіvel' ta sporud. Nacіonal'nij unіversitet «L'vіvs'ka polіtekhnіka». – Rezhim dostupu: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ ntb/35465/1/37_179-181.pdf

Dichkovs'kij R.O., Duplyak M.O., Semenov A.І. Odnorodinnі budinki: іstorichnij aspekt stvorennya zhitla maloi ploshchі ta ih vidozmіni u procesі ekspluatacіi [Elektronnij resurs] / R.O. Dichkovs'kij. – Rezhim dostupu: http://ir.nmu. org.ua/bitstream/handle/123456789/151384/04_%D0%A1%D1%82%D0% B0%D1%82%D1% 82% D1% 8F_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_3_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yakubovs'kij O.A., Taran O.V. Pasivnij budinok – іnnovacіjne energozberіgayuche zhitlo [Elektronnij resurs] / O.A. Yakubovs'kij. – Rezhim dostupu: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/ bitstream/ 123456789/ 4372/1/3.pdf

Pro regulyuvannya mіstobudіvnoi dіyal'nostі: Zakon Ukrainy vіd 17 lyutogo 2011 r. № 3038-VI // Vіdomostі Verhovnoi Rady Ukrainy. – 2011. – № 34. – St. 343.

Pro zatverdzhennya Poryadku vidachі budіvel'nogo pasporta zabudovi zemel'noi dіlyanki: nakaz Mіnіsterstva regіonal'nogo rozvitku, budіvnictva ta zhitlovo-komunal'nogo gospodarstva Ukrainy vіd 22 lipnya 2011 r. № 902/19640 // Ofіcіjnij vіsnik Ukraini official publication on August 12, 2011, № 59, page 340, article 2391, kod akta 57840/2011

Derzhavnі budіvel'nі normi. Budinki і sporudi Zhitlovі budinki. Osnovnі polozhennya. DBN V.2.2-15-2005: nakaz Derzhbudu Ukraini vid 18.05.2005 № 80.

DBN V.2.2-9-2009. «GROMADS'KІ BUDINKI TA SPORUDI. Osnovnі polozhennya»

Deyakі pitannya vikonannya pіdgotovchih і budіvel'nih robіt: Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraini vіd 13 kvіtnya 2011 r. № 466 // Uryadovij kur'er official publication on May 13, 2011 № 85.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.