ВИЗНАЧЕННЯ СІМ’Ї У ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ

Ірина Сергіївна Тімуш

Анотація


Мета: у статті здійснено науково-теоретичний аналіз змісту поняття «сім’я» у юридичній науці, представлено порівняльний аналіз поняття «сім’я» з урахуванням специфічності сімейно-шлюбних відносин. Методи дослідження: аналізується сутність поняття «сім’я» за такими напрямами, як: ключова категорія, підстава створення, мета, результат. Класифікуються міжнародні акти у сфері космічного права. Результати: досліджено теоретико-методичні аспекти поняття «сім’я». Проаналізовано офіційну статистичну інформацію, що характеризує захист прав та інтересів суб’єктів сімейного права. Визначаються тенденції процесів укладання шлюбів та розлучень як сфери сімейного права. Робиться висновок про необхідність забезпечення принципів, гарантій сімейного права в цивільному, кримінальному, адміністративному аспектах. Обговорення: проблеми трактування поняття «сім’я» в соціальному та правовому розумінні.


Ключові слова


сім’я; соціальне розуміння сім’ї; юридичне розуміння сім’ї; сімейно-шлюбні відносини; сімейне право

Посилання


Бондар Т.В. Сімейне право в системі права України / Т.В. Бондар // Приватне право. – 2013. – № 1. – С. 129-134.

Шимин Н.Д. Семья как общественное явление: опыт социал.-филос. анализа / Н.Д. Шимин. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. – 188 с.

Менджул М.В. Систематизація принципів сімейного права в Україні / М.В. Менджул // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 1. – С. 110-112.

Ворожейкин Е.М. Правовые основы брака и семьи / Е.М. Ворожейкин. – М.: Юридическая литература, 1969. – 160 с.

Лозова Г.О. Законодавче визначення сім’ї та шлюбу / Г.О. Лозова // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 1 (17). – С. 119-122.

Мананкова Р.П. Правовой статус членов семьи по советскому семейному законодательству / Р.П. Мананкова; под ред. Б.Л. Хаскельберга. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1991. – 232 с.

Матвеев Г.К. Советское семейное право / Г.К. Матвеев. – М.: Юридическая литература, 1978. – 240 с.

Рясенцев В.А. Семейное право / В.А. Рясенцев. – М.: Юридическая литература, 1971. – 293 с.

Сімейне право України: підручник / за ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2004. – 464 с.

Ватрас В.А. Поняття «сім’я» у сімейному праві України / В.А. Ватрас // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 83-91 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09vvacpu.pdf

Статистичний щорічник України за 2016 рік / Державна служба статистики України / за ред. І.Є. Вернера. – Київ, 2017. – 611 с.

Юридичні факти в сімейному праві України: усталені підходи і новітні тенденції: монографія / О.А. Явор. – Х.: Право, 2016. – 352 с.

Тімуш І.С. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх після набуття ними повної цивільної дієздатності та батьків, позбавлених батьківських прав / І.С. Тімуш, І.А. Коваленко // Юридична наука. – 2014. – № 9. – С. 29-34.

Калюжний Р.А. Юриспруденція: від витоків до сучасності / Р.А. Калюжний, Л.О. Шапенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2016. – № 3. – С. 32-39.

The Future of Family Property in Europe/ Edited by Rftharina Boele-Woelki, Jo Miles and M. Scherpe. – 2011 Intersentia. Cambridge – Antwerp – Portland. – 435 p.

References

Bondar T.V. Simejne pravo v sy`stemi prava Ukrayiny` // Pry`vatne pravo. – 2013. – № 1. – S. 129-134.

Shy`my`n N.D. Sem`ya kak obshhestvennoe yavleny`e: Opyt socy`al.-fy`los. analy`za / N.D. Shy`my`n. – Voronezh: Y`zd-vo Voronezh. un-ta, 1989. – 188 s.

Mendzhul M.V. Sy`stematy`zaciya pry`ncy`piv simejnogo prava v Ukrayini // Porivnyal`no-anality`chne pravo. – 2016. – № 1. – S. 110-112.

Vorozhejky`n E.M. Pravovye osnovy braka i sem`y` / E.M. Vorozhejky`n. - M.: Yury`dy`cheskaya ly`teratura, 1969. – 160 s.

Lozova G.O. Zakonodavche vy`znachennya sim'yi ta shlyubu / G.O. Lozova // Universy`tets`ki naukovi zapy`sky`. Chasopy`s Hmel`ny`cz`kogo universy`tetu upravlinnya ta prava. – 2006. – № 1 (17). – S. 119-122.

Manankova R.P. Pravovoj status chlenov sem`y` po sovetskomu semejnomu za-konodatel`stvu / R.P. Manankova; pod red. B.L. Haskel`berga. – Tomsk: Y`zd-vo Tomsk. un-ta, 1991. – 232 s.

Matveev G.K. Sovetskoe semejnoe pravo / G.K. Matveev. – M.: Yury`dy`cheskaya ly`teratura, 1978. – 240 s.

Ryasencev V.A. Semejnoe pravo / V.A. Ryasencev. – M.: Yury`dy`cheskaya ly`teratura, 1971. – 293 s.

Simejne pravo Ukrayiny`: pidruchny`k / za red. Yu.S. Chervonogo. – K.: Isty`na, 2004. – 464 s.

Vatras V.A. Ponyattya «sim'ya» u simejnomu pravi Ukrayiny` / V.A. Vatras // Forum prava. – 2009. – № 1. – S. 83-91 [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/ e-journals/FP/2009-1/09vvacpu.pdf

Staty`sty`chny`j shhorichny`k Ukrayiny` za 2016 rik. Derzhavna sluzhba staty`sty`ky` Ukrayiny`. Za redakciyeyu I.Ye. Vernera. Ky`yiv, 2017. – 611 s.

Yury`dy`chni fakty` v simejnomu pravi Ukrayiny`: ustaleni pidxody` i novitni tendenciyi: monografiya / O.A. Yavor. – H.: Pravo, 2016. – 352 s.

Timush I.S., Kovalenko I.A. Cy`vil`no-pravova vidpovidal`nist` nepovnolitnih pislya nabuttya ny`my` povnoyi cy`vil`noyi diyezdatnosti ta bat`kiv, pozbavleny`h bat`kivs`ky`h prav // Yury`dy`chna nauka. – 2014. – № 9. – S. 29-34.

Kalyuzhny`j R.A. Yury`sprudenciya: vid vy`tokiv do suchasnosti / R.A. Kalyuzhny`j, L.O. Shapenko // Yury`dy`chny`j visny`k. Pov-itryane i kosmichne pravo. – 2016. – № 3. – S. 32-39.

The Future of Family Property in Europe / Edited by Rftharina Boele-Woelki, Jo Miles and M.Scherpe. – 2011 Intersentia. Cambridge – Antwerp – Portland. – 435 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.