ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПРАЦІВНИКА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

Ганна Володимирівна Дігтяренко

Анотація


Мета: розглянути зміст та основні елементи трудової функції як обов’язкової умови трудового договору за законодавством України. Методи дослідження: основна увага акцентується на розкритті сутності трудової функції працівника, як обов'язкової умови трудового договору через основні елементи, такі як «професія», «спеціальність», «спеціалізація», «кваліфікація», «посада». Обговорення: обґрунтовується, що всі структурні елементи трудової функції мають велике значення як для працівника, так і для роботодавця, всі елементи тісно пов'язані між собою і взаємозалежать один від одного. Результати: зроблено висновок про те, що відсутність будь-якої складової призводить до порушення принципу визначеності трудової функції і умов трудового договору в цілому.


Ключові слова


трудовий договір; трудова функція працівника; професія; спеціальність; спеціалізація; кваліфікація; посада

Посилання


Конституція України 1996 р. із змінами і доповненнями / Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

Кодекс законів про працю: Закон України від 10 груд. 1971 р. № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375.

Гевел О. Трудова функція та порядок її визначення / О. Гевел // Право України. – 2002. – № 4. – С. 89–93.

Лавріненко О. В. Трудова функція працівника як обов’язкова умова трудового договору: теоретико-прикладні аспекти та шляхи вдосконалення загального й спеціального законодавства України про працю / О. В. Лавріненко // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 301–328.

Пилипенко П. Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин: монографія / П. Д. Пилипенко. – Київ: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 146 с.

Проект Трудового кодексу України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221

Костюченко О. Є. Питання трудової функції працівника в проекті Трудового кодексу / О. Є. Костюченко // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 355–359.

Класифікатор професій ДК 003:2010: затверджений Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 р. № 327 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hrliga.com/docs/327_KP.htm.

Бойко М. Д. Трудове право / М. Д. Бойко. – К.: Олан, 2002. – 345 с.

Прилипко С. М. Трудове право України: [підручник] / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: ФІНН, 2009. – 728 с.

Інструкція про встановлення груп інвалідності: затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 7 квітня 2004 р. № 183 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 17. – Ст. 1235.

References

Konstitucіja Ukraini 1996 r. іz zmіnami і dopovnennjami / Ofіcіjnij sajt Verhovnoi Radi Ukraini / www.rada.gov.ua.

Kodeks zakonіv pro pracju: Zakon Ukraini vіd 10 grud. 1971 r. № 322-VIII // Vіdomostі Verhovnoi Radi URSR. – 1971. – Dodatok do № 50. – St. 375.

Gevel O. Trudova funkcіja ta porjadok її viznachennja / O. Gevel // Pravo Ukraїni. – 2002. – № 4. – S. 89–93.

Lavrіnenko O. V. Trudova funkcіja pracіvnika jak obov’jazkova umova trudovogo dogovoru: teoretiko-prikladnі aspekti ta shljahi vdoskonalennja zagal'nogo j specіal'nogo zakonodavstva Ukraini pro pracju / O. V. Lavrіnenko // Forum prava. – 2009. – № 1. – S. 301–328.

Pilipenko P. D. Pіdstavi viniknennja іndivіdual'nih trudovih pravovіdnosin: monografіja / P. D. Pilipenko. – Kiiv: T-vo «Znannja», KOO, 2003. – 146 s.

Proekt Trudovogo kodeksu Ukraini. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221

Kostjuchenko O. E. Pitannja trudovoi funkcіi pracіvnika v proektі Trudovogo kodeksu / O. E. Kostjuchenko // Forum prava. – 2009. – № 3. – S. 355–359.

Klasifіkator profesіj DK 003:2010: zatverdzhenij Nakazom Derzhavnogo komіtetu Ukraini z pitan' tehnіchnogo reguljuvannja ta spozhivchoї polіtiki vіd 28 lipnja 2010 r. № 327 [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://hrliga.com/ docs/327_KP.htm.

Bojko M. D. Trudove pravo / M. D. Bojko. – K.: Olan, 2002. – 345 s.

Prilipko S. M. Trudove pravo Ukraini: [pіdruchnik] / S. M. Prilipko, O. M. Jaroshenko. – 2-ge vid., pererob. і dop. – H.: FІNN, 2009. – 728 s.

Іnstrukcіja pro vstanovlennja grup іnvalіdnostі: zatverdzhena Nakazom Mіnіsterstva ohoroni zdorov’ja Ukraini vіd 7 kvіtnja 2004 r. № 183 // Ofіcіjnij vіsnik Ukraini. – 2004. – № 17. – St. 1235.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.