КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ ЯК СПАДЩИНА РАДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ірина Миколаївна Сопілко, Надія Олексіївна Армаш

Анотація


Мета: у статті подається генеза формування корупційних систем за радянських часів. Аналізуються передумови існування корупції та їх вплив на сучасні відносини в державному управлінні. Методи дослідження: використання історичного методу пізнання дозволило концентрувати накопичені наукові знання та практику застосування антикорупційного законодавства. Результати: визначаються передумови низького рівня ефективності у запобіганні корупції, вказуються на шляхи подолання таких передумов у сучасному суспільстві. Обговорення: проблеми викорінення корупції як явища, враховуючи історичний досвід антикорупційної діяльності.


Ключові слова


антикорупційна діяльність; державне управління; публічні службовці; адміністративне право

Посилання


Індекс корупції CPI-2017 // https://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2017/

Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / В. Полохало (кер. авт. кол.); заг. ред-ція: Є. Бистрицький (розд. 1), В. Полохало (розд. 2), С. Макеєв (розд. 3), О. Дергачов (розд. 4). ‒ К.: Політична думка, 1995. ‒ С. 92.

Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. – М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2008. – С. 9.

Декрет СНК РРФСР от 8 мая 1918 года «О взяточничестве» // Декреты Советской власти. Том II. 17 марта – 10 июля 1918 г. – М.: Гос. издат-во политической литературы, 1959. ‒ Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ ER/Etext/ DEKRET/ 18-05-08.htm.

Волженкин Б.В. Взяточничество в истории советского уголовного законодательства (1918-1927 гг.) // Правоведение. – 1993. ‒ № 2. ‒ С. 45.

Рогульський С.С. Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. ‒ К., 2005. ‒ 187 с.

Божок Г.Д. Історичні витоки корупції. Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності. Збірник праць. - Херсон-Тернопіль, 2011. ‒ С. 43.

Сивопляс Ю.Ю. Окремі аспекти генезису терміна «неправомірна вигода» / Ю.Ю. Сивопляс // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 5-2. – Том 1. – 2014. – С. 79-82.

Бондаренко О.С. Історичний аспект формування поняття «неправомірна вигода» // Юридичний вісник. – 2014. – № 2(31). ‒ С. 20-23.

Манько А.В. Коррупция в России. Особенности национальной болезни. ‒ М.: Аграф, 2012. ‒ С. 151-167.

Клімова С.М. Організація запобігання та протидії корупції в Україні: [навч. посіб.] / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова. ‒ Х.: Вид­во ХарРІАДУ «Магістр», 2012. ‒ 200 с.

Мультимедійний навчальний посібник «Антикорупційна політика в Україні» / Національна академія внутрішніх справ / http://www.naiau.kiev.ua/books/atikoruption/index.html

References

Іndeks korupcії CPI-2017 // https://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2017/

Polіtologіya postkomunіzmu: Polіtichnij analіz postkomunіstichnih suspіl'stv / V. Polohalo (kerіvnik avt. kolektivu); Zag. red-cіya: E. Bistric'kij (rozd. 1), V. Polohalo (rozd. 2), S. Makeev (rozd. 3), O. Dergachov (rozd. 4). ‒ K.: Polіtichna dumka, 1995. ‒ S. 92.

Maksimov S.V. Korrupciya. Zakon. Ot-vetstvennost'. – M.: ZAO «YUrInfoR», 2008. – S. 9.

Dekret SNK RRFSR ot 8 maya 1918 goda «O vzyatochnichestve» // Dekrety Sovetskoj vlasti. Tom II. 17 marta – 10 iyulya 1918 g. M.: Gos. izdat-vo politicheskoj literatury, 1959. ‒ Rezhim dostupu: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ DEKRET/18-05-08.htm. /

Volzhenkin B.V. Vzyatochnichestvo v istorii sovetskogo ugolovnogo zakonodatel'stva (1918-1927 gg.) // Zhurnal «Pravovedenie», 1993. ‒ № 2. ‒ S. 45.

Rogul's'kij S.S. Admіnіstrativno-pravovі zahodi borot'bi z korupcіeyu v Ukrainі: dis... kand. yurid. nauk: 12.00.07 / Kiivs'kij nacіonal'nij un-t іm. Tarasa Shevchenka. ‒ K., 2005. ‒ 187 s.

Bozhok G.D. Іstorichnі vitoki korupcії. Aktual'nі problemi zapobіgannya ta protidії korupcії і ohoroni prava vlasnostі. Zbіrnik prac'. - Herson-Ternopіl', 2011. ‒ S. 43.

Sivoplyas Yu.Yu. Okremі aspekti genezisu termіna «nepravomіrna vigoda» / Yu.Yu. Sivoplyas // Naukovij vіsnik Hersons'kogo derzhavnogo unіversitetu. – Vipusk 5-2. – Tom 1. – 2014. – S. 79-82.

Bondarenko O.S. Іstorichnij aspekt formuvannya ponyattya «nepravomіrna vigoda» // Yuridichnij vіsnik. – 2014. – № 2(31). ‒ S. 20–23.

Man'ko A.V. Korrupciya v Rossii. Osobennosti nacional'noj bolezni. ‒ M.: Agraf, 2012. ‒ S. 151-167.

Klіmova S.M. Organіzacіya zapobіgannya ta protidіi korupcіi v Ukrainі: [navch. posіb.] / S.M. Klіmova, T.V. Koval'ova. ‒ H.: Vid­vo HarRІADU «Magіstr», 2012. ‒ 200 s.

Mul'timedіjnij navchal'nij posіbnik «Antikorupcіjna polіtika v Ukrainі» / Nacіonal'na akademіya vnutrіshnіh sprav / http://www.naiau.kiev.ua/books/ atikorup-tion/index.html


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.