ПРИЙНЯТТЯ ТА ВПЛИВ ОРХУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ НА ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Ганна Миколаївна Проскура

Анотація


Мета: у статті розкривається питання прийняття та впливу Орхуської Конвенції в контексті розвитку доступу до екологічної інформації. Методи дослідження: визначається перелік нормативно-правових актів та міжнародних договорів в даній сфері. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові методи наукового пізнання, такі як комплексний та міждисциплінарний. Результати: визначаються основні передумови та потреби прийняття та впливу Орхуської Конвенції в контексті розвитку доступу до екологічної інформації. Робиться висновок, щодо впливу Орхуської Конвенції на доступ до екологічної інформації в Україні. Обговорення: проблеми національного та міжнародного законодавства та імплементації норм зарубіжного законодавства до норм вітчизняного законодавства у сфері доступу до екологічної інформації.


Ключові слова


екологічна інформація; захист навколишнього середовища; Орхуська Конвенція

Посилання


Причини Чорнобильської аварії: що відомо через 30 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/ a/ 27693636.html

Незабутнє: минуло 32 роки від Чорнобильської трагедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uamodna.com/articles/ chornobyljsjka-katastrofa-vchora-sjogodni-zavtra/

Захист екологічних прав людини у праві Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrainepravo.com/ international_law/.

Сурілова О. О. Порівняльне екологічне право: навч. посіб. / О. О. Сурілова. – О.: Фенікс, 2010. – 220 с.

Оргузька Конвенція: ваш путівник на шляху до екологічної демократії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.participate.org/

Кутузов В. И. Доступ к экологической информации: правовые аспекты / В. И. Кутузов, А. А. Попов. – Брянск, 2004. –356 с.

Інформаційно-просвітницький Орхуський центр [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/index.php/public/orhus/1111-pro-nas].

Орхуська конвенція: історія та проблеми питання застосування (до 10-річчя з дня ратифікації Орхуської конвенції Верховною Радою України) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-10046.html)

Оргуська Конвенція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epl.org.ua/ environment-tax/orguska-konventsiya/)

Орхуська конвенція: на шляху до еко-ноократії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hromadske.poltava.ua/programs/298

МБО «Екологія-Право-Людина». Річний звіт – 2013, Львів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epl.org.ua/wp-content/ uploads/2016/12/annual_ report_2013.pdf

Лекція 1. Історія становлення інституту доступу до інформації у світі та міжнародні стандарти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://courses. prometheus.org.ua/

Виконання Оргуської конвенції Україною – реальність чи знову фарс? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://khpg.org/index. php?id=1182953471 27.06.2007

Оргуська конвенція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://allref. com. ua/ uk/skachaty/orhusskaya_konvenciya

References

Prychyny Chornobyl's'koi' avarii': shho vidomo cherez 30 rokiv [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.radiosvoboda.org/ a/27693636.html

Nezabutnje: mynulo 32 roky vid Chornobyl's'koi' tragedii' [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.uamodna.com/ articles/chornobyljsjka-katastrofa-vchora-sjogodni-zavtra/

Zahyst ekologichnyh prav ljudyny u pravi Jevropejs'kogo Sojuzu [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ukrainepravo.com/ international_law/.

Surilova O. O. Porivnjal'ne ekologichne pravo: navch. posib. / O. O. Surilova. – O.: Feniks, 2010. – 220 s.

Orguz'ka Konvencija: vash putivnyk na shljahu do ekologichnoi' demokratii' [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: www.participate.org/

Kutuzov V. Y. Dostup k ekologicheskoj informacii: pravovye aspekty / V. Y. Kutuzov, A. A. Popov. – Brjansk, 2004.

Informacijno-prosvitnyc'kyj Orhus'kyj centr [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.menr.gov.ua/index.php/public/orhus/1111-pro-nas].

Orhus'ka konvencija: istorija ta problemy pytannja zastosuvannja (do 10-richchja z dnja ratyfikacii' Orhus'koi' konvencii' Verhovnoju Radoju Ukrainy) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.info-library.com.ua/books-text-10046.html)

Orgus'ka Konvencija [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://epl.org.ua/ environment-tax/orguska-konventsiya/)

Orhus'ka konvencija: na shljahu do eko-nookratii' [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://hromadske.poltava.ua/programs/298

MBO «Ekologija-Pravo-Ljudyna». Richnyj zvit – 2013, L'viv [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2016/ 12/ annual_ report_2013.pdf

Lekcija 1. Istorija stanovlennja instytutu dostupu do informacii' u sviti ta mizhnarodni standarty [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://courses. prometheus.org.ua/

Vykonannja Orgus'koi' konvencii' Ukrai'noju – real'nist' chy znovu fars? [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://khpg.org/index.php?id= 1182953471 27.06.2007

Orgus'ka konvencija [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://allref. com. ua/ uk/skachaty/orhusskaya_konvenciya


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.