ПРАВОРОЗУМІННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ростислав Андрійович Калюжний

Анотація


Мета: визначення взаємовпливу та взаємозалежності процесу пізнання права як соціокультурного явища та розвитку інформаційного суспільства в сучасних умовах глобалізації. Методи дослідження: методологічну основу дослідження склали загальнонаукові методи пізнання, а також предметні наукові знання, за допомогою яких з’ясовано об’єктивні закономірності трансформації українського суспільства, зокрема в аспекті його інформатизації. Результати: вихідним принципом запропонованої наукової роботи є розробка теоретичних правових конструкцій з урахуванням нової національної правової ідеології «людиноцентризму», ідеї гуманізації адміністративно-правового регулювання та виконання вимог неухильного дотримання загальних засад справедливості, добросовісності та розумності. Обговорення: сучасні інформаційно-глобалізаційні перетворення в соціумі зумовлюють не лише появу нових правових механізмів, а й необхідність зміни парадигми правового мислення та переосмислення теоретичних основ права в цілому. А це, в свою чергу, актуалізує потребу постійного виявлення причин правової еволюції та вироблення шляхів поступового розвитку права в контексті багатоаспектності соціокультурної реальності.


Ключові слова


автопойетична система; авторитетні організації; модельні правові акти; м’яке право; плюралізм права; праворозуміння

Посилання


Дозорцев В. А. Информация как объект исключительного права / В. А. Дозорцев // Дело и право. – 1996. – № 4. – С. 27-35.

Гриб В. В. Проблемы формирования правосознания молодежи: опыт прошлого, реалии настоящего / В. В. Гриб // Юрист. – 1998. – № 5. – С. 38-40.

Бауман З. Социологическая теория постсовременности / З. Бауман // Социологические очерки. Ежегодник. – М.: Ин-т молодежи, 1991. – Вып. 1. – С. 28-48.

Parsons T. Essays in Sociological Theory, pure and applied / T. Parsons. – Glencoe: Free Press, 1949. – 366 p.

Бєляков К. І. Інформаційна культура в Україні: правовий вимір: монографія / К. І. Бєляков, С. Г. Онопрієнко, І. М. Шопіна. – К.: КВІЦ, 2018. – 169 с.

Якушев В. М. Информационное общество и правовое регулирование: новые проблемы теории и практики / В. М. Якушев // Информационное общество. – 1999. – № 1. – С. 40-43.

Ladeur K.-H. The Theory of Autopoiesis as an Approach to a better Understanding of Postmodern Law / K.-H. Ladeur. – San Domenico, 1999. – 45 р.

Habermas J. Reconcilliation through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls's Political Liberalism / J. Habermas // Journal of Philosophy. – 1995. – P. 109-131.

Toffler A. The Future of Law and Order / A. Toffler // Ecounter. – 1973. – Vol. 41. – № 1. – Р. 13-23.

Teubner G. How the Law thinks: Toward a Constructivist Epistemology of Law / G. Teubner // Law and Society Review. – 1989. – P. 727-757.

Колодій О. А. Модельні правові акти: теорія та практика реалізації / О. А. Колодій // автореф. дис… канд. юрид. наук: спеціальність 12.00.01; Нац. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Х., 2015 – 20 с.

Ladeur K.-H. Towards a Legal Theory of Supranationality – The Viability of the Network concept / K.-H. Ladeur // European Law Journal. – 2002. – Р. 33-54.

Slaughter A.-M. International Law in a World of Liberal States / A.-M. Slaughter // European Journal of International Law. – 1995. – P. 503-538.

Остапенко Ю. І. М’яке право у регулюванні господарських відносин / Ю. І. Остапенко // Економічна теорія та право. – 2017. – № 1. – С. 98-107.

References

Dozortsev V. A. Informatsiya kak ob'ekt isklyuchitelnogo prava / V. A. Dozortsev // Delo i pravo. – 1996. – № 4. – S. 27-35.

Grib V. V. Problemyi formirovaniya pra-vosoznaniya molodezhi: opyit proshlogo, realii nastoyaschego / V. V. Grib // Yurist. – 1998. – № 5. – S. 38-40.

Bauman Z. Sotsiologicheskaya teoriya postsovremennosti / Z. Bauman // Sotsiologi-cheskie ocherki. Ezhegodnik. – M.: In-t molodezhi, 1991. – Vyip. 1. – S. 28-48.

Parsons T. Essays in Sociological Theory, pure and applied / T. Parsons. – Glencoe: Free Press, 1949. – 366 p.

Byelyakov K. I. Informacijna kul`tura v Ukrayini: pravovy`j vy`mir. Monografiya / K. I. Byelyakov, S. G. Onopriyenko, I. M. Shopina. – K.: KVICz, 2018. – 169 s.

Yakushev V. M. Informatsionnoe obschestvo i pravovoe regulirovanie: novyie problemyi teorii i praktiki / V. M. Yakushev // Informatsionnoe obschestvo. – 1999. – № 1. – S. 40-43.

Ladeur K.-H. The Theory of Autopoiesis as an Approach to a better Understanding of Postmodern Law / K.-H. Ladeur. – San Domenico, 1999. – 45 p.

Habermas J. Reconcilliation through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls's Political Liberalism / J. Habermas // Journal of Philosophy. – 1995. – P. 109-131.

Toffler A. The Future of Law and Order / A. Toffler // Ecounter. – 1973. – Vol. 41. – № 1. – P. 13-23.

Teubner G. How the Law thinks: Toward a Constructivist Epistemology of Law / G. Teubner // Law and Society Review. – 1989. – P. 727-757.

Kolodij O. A. Model`ni pravovi akty`: teoriya ta prakty`ka realizaciyi / O. A. Kolodij // avtoref. dy`s… kand. yur. nauk: special`nist` 12.00.01; Nacz. un-t imeni Yaroslava Mudrogo. – X., 2015 – 20 s.

Ladeur K.-H. Towards a Legal Theory of Supranationality – The Viability of the Network concept / K.-H. Ladeur // European Law Journal. – 2002. – R. 33-54.

Slaughter A. M. International Law in a World of Liberal States / A. M. Slaughter // European Journal of International Law. – 1995. – P. 503-538.

Ostapenko Yu. I. M'yake pravo u regulyuvanni gospodars`ky`h vidnosy`n / Yu. I. Ostapenko // Ekonomichna teoriya ta pravo. – 2017. – № 1. – S. 98-107.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.