ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ ІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНО РЕГЛАМЕНТОВАНОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ СУДОМ В УКРАЇНІ ТА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Вусал Алігісмат огли Ахмедов

Анотація


Мета: у статті порівнюються склади злочинів, що посягають на суспільні відносини із процесуально регламентованого здійснення правосуддя судом, що передбачені кримінальними законами України та Азербайджанської Республіки. Методи дослідження: порівняльний, досліджуються чинні нормативно-правові акти. Результати: автор виявляє особливості криміналізації протиправних діянь цієї категорії, що обумовлені історичним і політичним розвитком суспільств обох держав. Обговорення: автор пропонує криміналізувати таке діяння, як неповага до суду.


Ключові слова


правосуддя; злочини проти правосуддя; криміналізація; процесуальна діяльність; неповага до суду

Посилання


Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки: станом на 01 лют. 2017 р. / Зібрання законодавства Азербайджанської Республіки, 2000. – № 4. – Ст. 251.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

Кримінальний кодекс України: [науково-практичний коментар]: у 2 т. / за ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – Х.: Право, 2013. Т. 2: Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с.

Калашник Ю. В. Відповідальність за прояв неповаги до суду: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Ю. В. Калашник; Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – 221 с.

Шмарін І. О. Соціально-правові підстави криміналізації неповаги до суду як злочину проти правосуддя в Україні / І. О. Шмарін // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – С. 434-443.

Щодо необхідності реагування суддів судів України на прояви неповаги до них у судовому процесі: рішення Ради суддів України від 4 листопада 2016 р. № 74 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rsu.gov.ua/ua/ documents?id=43&page=2&per-page=8.

References

Kry`minal`ny`j kodeks Azerbajdzhans`koyi Respubliky`: stanom na 01 lyut. 2017 r. / Zibrannya zakonodavstva Azerbajdzhans`koyi Respubliky`, 2000. – № 4. – St. 251.

Kry`minal`ny`j kodeks Ukrayiny`: Zakon Ukrayiny` vid 05.04.2001 № 2341-III // Vidomosti Verhovnoyi Rady` Ukrayiny`. – 2001. – № 25-26. – St. 131.

Kry`minal`ny`j kodeks Ukrayiny`: [naukovo-prakty`chny`j komentar]: u 2 t. / za red. V. Ya. Taciya, V. P. Pshonky`, V. I. Bory`sova, V. I. Tyutyugina. – X.: Pravo, 2013. T. 2: Osobly`va chasty`na / Yu. V. Baulin, V. I. Bory`sov, V. I. Tyutyugin ta in. – 2013. – 1040 s.

Kalashny`k Yu. V. Vidpovidal`nist` za proyav nepovagy` do sudu: dy`s. ... kand. yury`d. nauk: specz. 12.00.07 / Yu. V. Kalashny`k; Zaporiz`ky`j nacional`ny`j universy`tet. – Zaporizhzhya, 2013. – 221 s.

Shmarin I. O. Social`no-pravovi pidstavy` kry`minalizaciyi nepovagy` do sudu yak zlo-chy`nu proty` pravosuddya v Ukrayini // Aktual`ni problemy` derzhavy` i prava. – 2014. – S. 434-443.

Shhodo neobhidnosti reaguvannya suddiv sudiv Ukrayiny` na proyavy` nepovagy` do ny`h u sudovomu procesi: rishennya Rady` suddiv Ukrayiny` vid 4 ly`stopada 2016 r. № 74 [Elektronny`j dokument]. – Rezhy`m dostupu: http://rsu.gov.ua/ua/ doc-uments?id=43&page=2&per-page=8.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.