ПРОБЛЕМА ФРАГМЕНТАЦІЇ І ШЛЯХИ ЇЇ ВРЕГУЛЮВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПОВІТРЯНОМУ ПРАВІ

Олександр Анатолійович Радзівілл

Анотація


Мета: на прикладі міжнародного повітряного права аналізується явище фрагментації міжнародного права – як один з аспектів його розвитку та кодифікації на різних рівнях делегованої компетенції. Методи дослідження: у роботі застосовувались загальнонаукові та спеціальні методи: історичний, порівняльно-правовий, герменевтичний, спеціально-юридичний. Результати: досліджено основні етапи розвитку і сучасні рівні нормотворчості в міжнародному повітряному праві, їх узгодження в контексті врегулювання проблем фрагментації. Обговорення: шляхи узгодження нормативів різних рівнів делегованої компетенції.


Ключові слова


фрагментація міжнародного права; делегована компетенція; багаторівневе регулювання повітряних сполучень; двосторонні угоди з аеронавігації; комерційні авіаперевезення; керівництво ІКАО; правила польотів; система управління безпеки польотів

Посилання


Фрагментация международного права: трудности обусловленные диверсификацией и расширением сферы охвата международного права / Организация Обьединенных Наций // Доклад Комиссии международного права: пятьдесят седьмая сессия. – Нью-Йорк, 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: untreaty.un.org/ilc/ reports/2005/russian/chp11.pdf

Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of international law / United Nations // Report of the Study Group of the International Law Commission / A/CN.4/L.682/13 april 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: untreaty.un.org/ilc/ reports/ 2006/ chp11.pdf

Leathley C. An institutional hierarchy to combat fragmentation of international law: has the ILC missed an opportunity? // New York University Journal of International Law and Politics. – 2007. – № 40. – Р. 259-306.

Плотніков О.В. Фрагментація Міжнародного права: методологічний аспект // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 67.2. – К., 2013. – С. 200–207.

Кислицина Н.Ф. Фрагментация международного права в деятельности международных уголовных трибуналов ad hoc. // Український часопис міжнародного права. – 2013. – № 1. – С. 75-79.

Гердеґен М. Європейське право / пер. з нім. – К.: «К.І.С.», 2008. – 528 с.

Бордунов В.Д. Международное воздушное право: учеб. пос. – М.: НОУ ВКШ Авиа-бизнес; Изд-во «Научная книга», 2006. – 464 с.

Конвенция о регулировании воздушных передвижений. Париж, 13 октября 1919 г. / Главное управление гражданского воздушного флота при СНК СССР. – М.: Ред.-Издат. Отдел Аэрофлота, 1935 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://docs.cntd.ru/document

Нерадько А. К 70-летию Чикагской конвенции [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.aex.ru/docs/3/2014/12/5/2158

Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/ show/995_038

ICAO Europien and North Atlantic regional office celebrates 70 years of assisting states [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.icao.int

Global Aviation Safety Plan Hightlights ИКАО 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.icao.int

Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

Всемирная авиатранспортная конференция «Проблемы и возможности либерализации» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.icao.int/ Meetings/ATConf5/Documents

Декларация глобальных принципов либерализации международного воздушного транспорта 29.03. 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/ 954_012

References

Fragmentatsiya mezhdunarodnogo prava: trudnosti obuslovlennyie diversifikatsiey i rasshireniem sferyi ohvata mezhdunarodnogo prava / Organizatsiya Obedinennyih Natsiy // Doklad Komissii mezhdunarodnogo prava: pyatdesyat sedmaya sessiya. – Nyu-York, 2005 [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: untreaty.un.org/ ilc/reports/2005/russian/chp11.pdf

Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of international law / United Nations // Report of the Study Group of the International Law Commission / A/CN.4/L.682/13 april 2006 [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: ntreaty.un.org/ilc/reports/2006/ chp11.pdf

Leathley C. An institutional hierarchy to combat fragmentation of international law: has the ILC missed an opportunity? // New York University Journal of International Law and Politics. – 2007. – № 40. – R. 259-306.

Plotnikov O.V. Fragmentatsiya Mizhnarodnogo prava: metodologichniy aspekt //Aktualni problemi derzhavi i prava. Vip. 67.2. – K., 2013. – S. 200–207.

Kislitsina N.F. Fragmentatsiya mezhdunarodnogo prava v deyatelnosti mezhdunarodnyih ugolovnyih tribunalov ad hoc. // Ukrayinskiy chasopis mizhnarodnogo prava. – 2013. – № 1 – S. 75-79.

Gerdegen M. Evropeyske pravo / per. z nimetskoyi. – K.: «K.I.S.», 2008. - 528 s.

Bordunov V.D. Mezhdunarodnoe vozdushnoe pravo: uchebnoe posobie. – M.: NOU VKSh Aviabiznes; Izd-vo «Nauchnaya kniga», 2006. – 464 s.

Konventsiya o regulirovanii vozdushnyih peredvizheniy. Parizh, 13 oktyabrya 1919 g. / Glavnoe upravlenie grazhdanskogo vozdushnogo flota pri SNK SSSR. – M.: Red.-Izdat. Otdel Aeroflota, 1935 god [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu http://docs.cntd.ru/document

Neradko A. K 70-letiyu Chikagskoy konventsii [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: www.aex.ru/docs/3/2014/12/5/2158

Konventsiya pro unifikatsiyu deyakih pravil mizhnarodnih povitryanih perevezen [Elektronniy resurs]. — Rezhim dostupu: http://zakon2. rada. gov.ua

Konventsiya pro mizhnarodnu tsivilnu aviatsiyu 1944 r. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 995_038

ICAO Europien and North Atlantic regional office celebrates 70 years of assisting states [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: www.icao.int

Global Aviation Safety Plan Hightlights IKAO 2013 [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: www.icao.int

Konventsiya pro unifikatsiyu deyakih pravil mizhnarodnih povitryanih perevezen [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon2.rada.gov. ua

Vsemirnaya aviatransportnaya konferentsiya «Problemyi i vozmozhnosti liberalizatsii» [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: https://www.icao.int/ Mee-tings/ATConf5/Documents

Deklaratsiya globalnyih printsipov liberalizatsii mezhdunarodnogo vozdushnogo transporta 29.03.2003 [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/954_012


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.