СУЧАСНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ПРАВОВА ОСВІТА І НАУКА: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА РЕФОРМУВАННЯ

Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк

Анотація


Мета: метою наукової статті є узагальнення результатів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна університетська правова освіта і наука» та визначення першочергових завдань реформування правничої освіти та наукової діяльності. Методи: для досягнення визначеної мети були використані загальні та спеціальні наукові (спеціальні) методи. Використання цих методів дозволило окреслити проблеми розвитку сучасної університетської правничої освіти та науки, визначити перспективи їх розвитку, враховуючи світовий досвід. Результати: рекомендації для використання під час реформи правничої вищої освіти і наукової діяльності в Україні: у вдосконаленні проекту закону про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії. Вироблені в ході конференції пропозиції і рекомендації допоможуть усім успішно подолати проблеми, пов’язанні із складним періодом реформування і створити всі необхідні умови для того, щоб випускник університету був готовий до виходу у глобалізований світ високих компетентностей і гострої конкуренції. Обговорення: автори пропонують постійно працювати над підвищенням якості юридичної освіти у закладах вищої освіти, щоб майбутній юрист вмів абстрактно, логічно, критично та творчо мислити, а також генерувати нові ідеї. Університети мають забезпечити набуття студентами практичних навичок шляхом запровадження таких навчальних дисциплін як правнича дослідницька лабораторія та імітація судового процесу.


Ключові слова


правова освіта; юридична практика; наукова діяльність; удосконалення законодавства; правнича вища освіта; заклад вищої освіти; навчально-науковий юридичний інститут; університет; удосконалення; законодавство

Посилання


Про юридичну правничу освіту і загальний доступ до правничої професії: Проект закону № 7147 від 28.09.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=62613

Концепція вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search. ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT2731.html

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/ 1556-18

Голосніченко І. До питання свободи і самоврядування у сфері юридичної освіти та науки в Україні // Право України. – 2018. – № 1. – С. 251-264.

Монаєнко А.О. Особливості фінансової діяльності вищих навчальних закладів як правозастосовної діяльності // Сучасна університетська правова освіта і наука: [Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2018 р.] Том 1. – Тернопіль: Вектор, 2018. – С. 221, 394 с.

Калюжний Р.А. Методологія юриспру-денції та її роль у підготовці кваліфікованих кадрів / Л. Шапенко // Сучасна університетська правова освіта і наука: [Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2018 р.] Том 1. – Тернопіль: Вектор, 2018. – С. 60, 394 с.

Вовк В.М. Комодифікація і фрагмен-тарність у сфері сучасної вищої освіти // Сучасна університетська правова освіта і наука: [Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2018 р.] Том 1. – Тернопіль: Вектор, 2018. – С.137, 394 с.

References

Pro jurydychnu pravnychu osvitu i zagal’nyj dostup do pravnychoi’ profesii’: Proekt zakonu № 7147 vid 28.09.2017 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=62613

Koncepcija vdoskonalennja pravnychoi’ (jurydychnoi’) osvity dlja fahovoi’ pidgotovky pravnyka vidpovidno do jevropejs’kyh standartiv vyshhoi’ osvity ta pravnychoi’ profesii’ [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://search. li-gazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT2731.html

Pro vyshhu osvitu: Zakon Ukrai’ny vid 01.07.2014 r. № 1556-VII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/ 1556-18

Golosnichenko I. Do pytannja svobody i samovrjaduvannja u sferi jurydychnoi’ osvity ta nauky v Ukrai’ni // Pravo Ukrai’ny. – 2018. – № 1. – S. 251-264.

Monajenko A.O. Osoblyvosti finansovoi’ dijal’nosti vyshhyh navchal’nyh zakladiv jak pravozastosovnoi’ dijal’nosti // Suchasna univer-sytets’ka pravova osvita i nauka: [Materialy VIII Mizhnarodnoi’ naukovo-praktychnoi’ konferencii’, m. Kyi’v, Nacional’nyj aviacijnyj universytet, 23 ljutogo 2018 r.] Tom 1. – Ternopil’: Vektor, 2018. – S. 221, 394 s.

Kaljuzhnyj R.A. Metodologija jurysprudencii’ ta i’i’ rol’ u pidgotovci kvalifikovanyh kadriv / L. Shapenko // Suchasna universytets’ka pravova osvita i nauka: [Materialy VIII Mizhnarodnoi’ naukovo-praktychnoi’ konferencii’, m. Kyi’v, Nacional’nyj aviacijnyj universytet,23 ljutogo 2018 r.] Tom 1. – Ternopil’: Vektor, 2018. – S. 60, 394 s.

Vovk V.M. Komodyfikacija i fragmentarnist’ u sferi suchasnoi’ vyshhoi’ osvity // Suchasna universytets’ka pravova osvita i nauka: [Materialy VIII Mizhnarodnoi’ naukovo-praktychnoi’ konferencii’, m. Kyi’v, Nacional’nyj aviacijnyj universytet, 23 ljutogo 2018 r.] Tom 1. – Ternopil’: Vektor, 2018. – S. 137, 394 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.