СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Аліса Олександрівна Логвиненко

Анотація


Мета: у статті розкривається питання правового статусу суду присяжних в Україні. Аналізуються погляди вчених щодо існування такого інституту. Методи дослідження: визначається перелік нормативних актів в даній сфері. Аналізується зарубіжний досвід створення інституту присяжних. Результати: проаналізовано проблеми функціонування суду присяжних в Україні та визначено шляхи подальшого реформування. Обговорення: внесення змін до законодавства стосовно даного питання.


Ключові слова


суд присяжних; колегія; судді; правосуддя; кримінальне провадження

Посилання


Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII (редакція від 15.12.2017 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1402-19.

Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – Ст. 88.

Вирок колегії суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Львівської області від 24 липня 2014 р. Справа № 1-кп/463/4/14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court. gov.ua/ Review/ 39879760.

Вирок Личаківського районного суду м. Львова від 4 березня 2014 р. Справа № 1-кп/463/4/14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 37461777.

Канцір В.С. Проблеми запровадження суду присяжних у національну систему правосуддя / В.С. Канцір // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 3-4. – С. 263-266.

Тертишник В.М. Суд присяжних: суть ідеї та її мімікрія при формуванні кримінального судочинства України / В.М. Тертишник, Н.С. Солнишкіна // Право і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 221-224.

Федоров Д. Суд присяжных в Украине: странный гибрид советского и европейского правосудия / Д. Федоров. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://1k.com.ua/ 485/details/ 3/20.

Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія / О. Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

Як працює суд присяжних в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukr.segodnya.ua/ukraine/kak-rabotaet-sud-prisyazhnyh-v-ukraine-711118.html.

References

Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 r. № 1402-VIII (redaktsiia vid 15.12.2017 r.). [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1402-19.

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2013. – № 9-10. – St. 88.

Vyrok kolehii suddiv sudovoi palaty u kryminalnykh spravakh Apeliatsiinoho sudu Lvivskoi oblasti vid 24 lypnia 2014 r. Sprava № 1-kp/463/4/14. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/ 39879760.

Vyrok Lychakivskoho raionnoho sudu m. Lvova vid 4 bereznia 2014 r. Sprava № 1-kp/463/4/14. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 37461777.

Kantsir V.S. Problemy zaprovadzhennia sudu prysiazhnykh u natsionalnu systemu pravosuddia / V.S. Kantsir // Visnyk Khmelnytskoho instytutu rehionalnoho upravlinnia ta prava. – 2003. – № 3-4. – S. 263-266.

Tertyshnyk V.M. Sud prysiazhnykh: sut idei ta yii mimikriia pry formuvanni kryminalnoho sudochynstva Ukrainy / V.M. Tertyshnyk, N.S. Solnyshkina // Pravo i suspilstvo. – 2012. – № 3. – S. 221-224.

Fedorov D. Sud prysiazhnykh v Ukrayne: strannyi hybryd sovetskoho y evropeiskoho pra-vosudyia / D. Fedorov. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://1k.com.ua/ 485/details/ 3/20.

Yanovska O.H. Kontseptualni zasady funktsionuvannia i rozvytku zmahalnoho kryminalnoho sudochynstva: monohrafiia / O.H. Yanovska. – K.: Pretsedent, 2011. – 303 s.

Yak pratsiuie sud prysiazhnykh v Ukraini. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://ukr.segodnya.ua/ukraine/kak-rabotaet-sud-prisyazhnyh-v-ukraine-711118.html.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.