ПІДСТАВИ ОБМЕЖЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО ТА ІНШИХ ОСІБ ПРИ ТИМЧАСОВОМУ ВИЛУЧЕННІ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ АБО ЇХ ЧАСТИН, МОБІЛЬНИХ ТЕРМІНАЛІВ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ

Ірина Феофанівна Літвінова

Анотація


Мета: у роботі досліджено фактичні та формально-правові підстави обмеження майнових прав підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб при тимчасовому вилученні електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку. Результати: отримано висновок, що зміни, внесені до КПК України у 2017 році з питань тимчасового вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, замість врегулювання існуючих у даній сфері проблемних питань, внесли додаткові протиріччя до основного закону, яким урегульований порядок кримінального провадження на території України. Обговорення: обґрунтована необхідність перегляду процесуального порядку тимчасового вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку з метою усунення існуючих протиріч у законодавстві та його гармонізації з даних питань.


Ключові слова


тимчасове вилучення майна; обмеження права особи; електронні інформаційні системи; мобільні термінали систем зв’язку

Посилання


Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. // Голос України. – 2012. – № 90-91 (зі змінами і доповненнями).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування: Закон України від 16 листопада 2017 р. // Голос України. – 2017. – № 228.

Щодо Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» [Електронний ресурс]: лист Інтернет Асоціації України від 20.11.2017 № 189. – Режим доступу: http://www.inau.org.ua/document/lyst-no-189-vid-20112017-prezydentu-ukrayiny-shchodo-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» [Електронний ресурс] від 10.11.2017 №7275: Офіційний портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/ zweb2/ webproc4_1?pf3511=62853.

Пояснювальна записка до Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» [Електронний ресурс] : Офіційний портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62853.

Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма / С. А. Шейфер. – М.: Юрид. лит., 1981. – 128 с.

Руденко А. Е. Заходи забезпечення кримінального провадження, що обмежують майнові права підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб: дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.09 / А. Е. Руденко. – К., 2015. – 212 с.

Літвінова І. Підстави обмеження права особи на недоторканність житла у ході обшуку / І. Літвінова // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 10. – С. 212-216.

Шепитько В. Ю. Криминалистика: курс лекций / В. Ю. Шепитько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х.: Одиссей, 2005. – 273 с.

Мирошниченко Ю. М. Проблемні питання тимчасового вилучення й арешту майна за новим кримінально-процесуальним законом / Ю. М. Мирошниченко // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3. – С. 310-312.

References

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 r. // Holos Ukrainy. – 2012. – № 90-91 (zi zminamy i dopovnenniamy).

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo zabezpechennia dotrymannia prav uchasnykiv kryminalnoho provadzhennia ta inshykh osib pravookhoronnymy orhanamy pid chas zdiisnennia dosudovoho rozsliduvannia: Zakon Ukrainy vid 16 lystopada 2017 r. // Holos Ukrainy. – 2017. – № 228.

Shchodo Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do zakonodavchykh aktiv shchodo zabezpechennia dotrymannia prav uchasnykiv kryminalnoho provadzhennia ta inshykh osib pravookhoronnymy orhanamy pid chas zdiisnennia dosudovoho rozsliduvannia» [Elektronnyi resurs]: lyst Internet Asotsiatsii Ukrainy vid 20.11.2017 № 189. – Rezhym dostupu: http://www.inau.org.ua/document/lyst-no-189-vid-20112017-prezydentu-ukrayiny-shchodo-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do.

Proekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo zabezpechennia dotrymannia prav uchasnykiv kryminalnoho provadzhennia ta inshykh osib pravookhoronnymy orhanamy pid chas zdiisnennia dosudovoho rozsliduvannia» [Elektronnyi resurs] vid 10.11.2017 №7275: Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62853.

Poiasniuvalna zapyska do Proektu Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo zabezpechennia dotrymannia prav uchasnykiv kryminalnoho provadzhennia ta inshykh osib pravookhoronnymy orhanamy pid chas zdiisnennia dosudovoho rozsliduvannia» [Elektronnyi resurs] : Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada. gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62853.

Sheifer S. A. Sledstvennie deistvyia. Systema y protsessualnaia forma / S. A. Sheifer. – M.: Yuryd. lyt., 1981. – 128 s.

Rudenko A. E. Zakhody zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia, shcho obmezhuiut mainovi prava pidozriuvanoho, obvynuvachenoho ta inshykh osib: dys. … kand.. yuryd. nauk : 12.00.09 / A. E. Rudenko. – K., 2015. – 212 s.

Litvinova I. Pidstavy obmezhennia prava osoby na nedotorkannist zhytla u khodi obshuku / I. Litvinova // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. – 2017. – № 10. – S. 212-216.

Shepytko V. Yu. Krymynalystyka: kurs lektsyi / V. Yu. Shepytko. – 2-e yzd., pererab. y dop. – Kh.: Odyssei, 2005. – 273 s.

Myroshnychenko Yu. M. Problemni pytannia tymchasovoho vyluchennia y areshtu maina za novym kryminalno-protsesualnym zakonom / Yu. M. Myroshnychenko // Porivnialno-analitychne pravo. – 2013. – № 3. – S. 310-312.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.