КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ ЯК МОЖЛИВЕ ГОТУВАННЯ ДО ВЧИНЕННЯ ІНШИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Олександр Федорович Бантишев, Богдан Васильович Романюк

Анотація


Мета: у статті досліджуються питання відповідальності за корупційні злочини, їх місце у системі Особливої частини КК України. У своєму дослідженні автори особливу увагу звертають на те, що закінчені корупційні злочини можуть являти собою стадію готування до інших, можливо більш тяжких злочинів. Зокрема, це може бути навіть готуванням до таких злочинів як посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК України), диверсії (ст. 113 КК України), умисного вбивства (ст. 115 КК України) та інших злочинів проти життя та здоров’я особи. Але на це, як показав аналіз юридичної літератури, ще не звертається належна увага науковців. Методи дослідження: визначається перелік норм кримінального законодавства, вчиненню яких можуть передувати корупційні діяння. Систематизується ряд недоліків правового регулювання корупційних злочинів. Визначається їх місце в системі активних дій як готування до вчинення інших злочинів. Результати: визначаються шляхи подальшого удосконалення норм, що передбачають відповідальність за корупційні злочини. Пропонується додати до їх переліку декілька злочинів, метою яких є також отримання неправомірної вигоди. Обговорення: проблеми норм кримінального законодавства, що регулює готування до злочинів та корупційні правовідносини.

Ключові слова


корупція; корупційні злочини; неправомірна вигода; приготування до злочину; посадова особа; кримінальне законодавство

Посилання


Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): монографія. – К.: Юрид. думка, 2004. – С. 67-70; Андрушко П. Корупційні правопорушення та корупційні злочини як їх різновид: співвідношення і диференціація відповідальності за їх вчинення / П. Андрушко // Право України. – 2010. – № 9. – С. 90-101; Куц В. Поняття корупційних злочинів та їх види / В. Куц, Я. Трильова // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 4. – С. 32-36; Захарчук О. З. Нормативне закріплення корупційних злочинів за законодавством України та їх класифікація / О. З. Захарчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2015. – № 813. – С. 33-38; Тютюгін В. І. Поняття та ознаки корупційних злочинів / В. І. Тютюгін, К. С. Косінова // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – № 1(4). – С. 388-396 та ін.

Міфтахутдінов В. Кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення / В. Міфтахутдінов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/ publications/ practice/kriminalne-pravo-ta-proces/kriminalna-vidpovidalnist-za-korupciyni-pravoporushennya.html.

Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть уголовного права / С. В. Познышев. – М.: Изд-во А.А. Нарцева, 1912. – С. 359; Лившиц В. К. К вопросу о понятии эвентуального умысла / В. К. Лившиц // Сов. гос. и право. – 1947. – № 7. – С. 43; Горелик И. И. Понятие преступлений, опасных для жизни и здоровья / И. И. Горелик // Вопр. угол. права и процесса. Вып. 2. – Минск, 1960. – С. 60; Дагель П. С. О косвенном умысле при предварительной преступной деятельности / П. С. Дагель // Вопросы гос. и права. – Л., 1964. – С. 189 та ін.

Трайнин А. Н. Состав преступления по советскому уголовному праву / А. Н. Трайнин. – М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1951. – С. 320; Дурманов Н. Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву / Н. Д. Дурманов. – М.: Госюриздат, 1955. – С. 123; Кузнецова Н. Ф. Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление по советскому уголовному праву / Н. Ф. Кузнецова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1958. – С. 136; Сухарев Е. Предварительная преступная деятельность / Е. Сухарев, А. Куликов // Сов. юстиция. – 1992. – № 21–22. – С. 8; Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела на стадии приготовления к преступлению / В. С. Зеленецкий // Відповідальність по-садових осіб за корупційну діяльність: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару (11-12 трав. 2001 р.). – Х.: Східно-регіон. центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – С. 211-215 та ін.

References

Mel’nyk M. I. Korupcija – korozija vlady (social’na sutnist’, tendencii’ ta naslidky, zahody protydii’): monografija. – K.: Juryd. dumka, 2004. – S. 67-70; Andrushko P. Korupcijni pravoporushennja ta korupcijni zlochyny jak i’h riznovyd: spivvidnoshennja i dyferenciacija vidpovidal’nosti za i’h vchynennja / P. Andrushko // Pravo Ukrai’ny. – 2010. – № 9. – S. 90-101; Kuc V. Ponjattja korupcijnyh zlochyniv ta i’h vydy / V. Kuc, Ja. Tryl’ova // Visnyk Nacional’noi’ akademii’ prokuratury Ukrai’ny. – 2012. – № 4. – S. 32-36; Zaharchuk O. Z. Normatyvne zakriplennja korupcijnyh zlochyniv za zakonodavstvom Ukrai’ny ta i’h klasyfikacija / O. Z. Zaharchuk // Visnyk Nacional’nogo universytetu «L’vivs’ka politehnika». Jurydychni nauky. – 2015. – № 813. – S. 33-38; Tjutjugin V. I. Ponjattja ta oznaky korupcijnyh zlochyniv / V. I. Tjutjugin, K. S. Kosinova // Visnyk Asociacii’ kryminal’nogo prava Ukrai’ny. – 2015. – № 1(4). – S. 388-396 ta in.

Miftahutdinov V. Kryminal’na vidpovidal’nist’ za korupcijni pravoporushennja / V. Miftahutdinov [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://yur-gazeta. com/publications/ practice/kriminalne-pravo-ta-proces/kriminalna-vidpovidalnist-za-korupciyni-pravoporushennya.html.

Poznyshev S. V. Osnovnye nachala nauky ugolovnogo prava. Obshhaja chast’ ugolovnogo prava / S. V. Poznyshev. – M.: Yzd-vo A.A. Narceva, 1912. – S. 359; Lyvshyc V. K. K voprosu o ponjatyy eventual’nogo umysla / V. K. Lyvshyc // Sov. gos. y pravo. – 1947. – № 7. – S. 43; Gorelyk Y. Y. Ponjatye prestuplenyj, opasnyh dlja zhyzny y zdorov’ja / Y. Y. Gorelyk // Vopr. ugol. prava y processa. Vyp. 2. – Minsk, 1960. – S. 60; Dagel’ P. S. O kosvennom umysle pry predvarytel’noj prestupnoj dejatel’nosty / P. S. Dagel’ // Voprosy gos. i prava. – L., 1964. – S. 189 ta in.

Trajnyn A. N. Sostav prestuplenyja po so-vetskomu ugolovnomu pravu / A. N. Trajnyn. – M.: Gos. yzd-vo juryd. lyt., 1951. – S. 320; Durmanov N. D. Stadyy sovershenyja prestuplenyja po sovetskomu ugolovnomu pravu / N. D. Durmanov. – M.: Gosjuryzdat, 1955. – S. 123; Kuznecova N. F. Otvetstvennost’ za pry-gotovlenye k prestuplenyju y za pokushenye na prestuplenye po sovetskomu ugolovnomu pravu / N. F. Kuznecova. – M.: Yzd-vo Mosk. un-ta, 1958. – S. 136; Suharev E. Predvarytel’naja prestupnaja dejatel’nost’ / E. Suharev, A. Kulykov // Sov. justycyja. – 1992. – № 21–22. – S. 8; Zeleneckyj V. S. Vozbuzhdenye ugolovnogo dela na stadyy prygotovlenyja k prestuplenyju / V. S. Zeleneckyj // Vidpovidal’nist’ posadovyh osib za korupcijnu dijal’-nist’: zb. materialiv mizhnar. nauk.-prakt. seminaru (11-12 trav. 2001 r.). – H.: Shidno-region. centr gumanitarno-osvitnih iniciatyv, 2003. – S. 211-215 ta in.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.