ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

Катерина Олексіївна Рябова

Анотація


Мета: стаття присвячена аналізу правового становища підприємств транспорту та співвідношенню таких категорійних понять як «суб’єкти транспортних правовідносин» та «підприємства транспорту». Методи дослідження: проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення поняття «суб’єкти транспортних правовідносин». Результати: розкриття змісту поняття «підприємств транспорту» крізь призму суб’єктного складу транспортних правовідносин. Обговорення: проблем вітчизняного законодавства та заповнення вакууму правового регулювання правового становища транспортних підприємств.


Ключові слова


транспорт; суб’єкти транспортних правовідносин; підприємства; підприємства транспорту

Посилання


Криськов А. А. Конспект лекцій з дисципліни «Правові основи підприємницької діяльності на автотранспорті» / Андрій Анатолійович Криськов. – Тернопіль: «ФОП Паляниця В.А.», 2015. – 56 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Транспортне право» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 1004 – «Транспортні технології» спеціальностей 6.100402 – «Транспорті системи», 6.100401 – «Організація і регулювання дорожнього руху», 6.100403 – «Організація перевезень і управління на транспорті», 6.050208 – «Логістика») / укл.: В. І. Петраш. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 159 с.

Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. № 232/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 51. – Ст. 446.

Господарський кодекс України: Закон від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р. № 273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 40. – Ст. 183.

Перелік підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/general_information/ information_environment/424285/

Про морські порти України: Закон України від 17 травня 2012 р. № 4709-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 7. – Ст. 65.

Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2344-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 22. – Ст. 105.

Повітряний кодекс: Закон від 19 травня 2011 р. № 3393-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 48-49. – Ст. 536.

Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 53. – С. 20. – Ст. 1402, код акта 73012/2014.

References

Krys’kov A. A. Konspekt lekcij z dyscypliny «Pravovi osnovy pidpryjemnyc’koi’ dijal’nosti na avtotransporti» / Andrij Anatolijovych Krys’kov. – Ternopil’: «FOP Paljanycja V.A.», 2015. – 56 s.

Konspekt lekcij z dyscypliny «Transportne pravo» (dlja studentiv 1 kursu dennoi’ i zaochnoi’ form navchannja za naprjamom 1004 – «Transportni tehnologii’» special’nostej 6.100402 – «Transporti systemy», 6.100401 – «Organizacija i reguljuvannja dorozhn’ogo ruhu», 6.100403 – «Organizacija perevezen’ i upravlinnja na transporti», 6.050208 – «Logistyka») / ukl.: V. I. Petrash. – Harkiv: HNAMG, 2008. – 159 s.

Pro transport: Zakon Ukrai’ny vid 10 lystopada 1994 r. № 232/94-VR // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1994. – № 51. – St. 446.

Gospodars’kyj kodeks Ukrai’ny: Zakon vid 16 sichnja 2003 r. № 436-IV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – St. 144.

Pro zaliznychnyj transport: Zakon Ukrai’ny vid 4 lypnja 1996 r. № 273/96-VR // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1996. – № 40. – St. 183.

Perelik pidrozdiliv PAT «Ukrzaliznycja» [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/general_information/ infor-mation_environment/424285/

Pro mors’ki porty Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 17 travnja 2012 r. № 4709-VI // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2013. – № 7. – St. 65.

Pro avtomobil’nyj transport: Zakon Ukrai’ny vid 5 kvitnja 2001 r. № 2344-III // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2001. – № 22. – St. 105.

Povitrjanyj kodeks: Zakon vid 19 travnja 2011 r. № 3393-VI // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2011. – № 48-49. – St. 536.

Pro utvorennja publichnogo akcionernogo tovarystva «Ukrai’ns’ka zaliznycja»: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 25 chervnja 2014 r. № 200 // Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. – 2014. – № 53. – S. 20. – St. 1402, kod akta 73012/2014.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.