ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ірина Миколаївна Орлова

Анотація


Мета: у статті розкривається питання розвитку теоретичних основ господарського права і процесу. Розкриваються проблеми функціонування суб’єктів господарювання з позиції категорії «підприємець». Аналізуються погляди вчених на проблему регулювання діяльності суб’єктів господарського права, як підприємців та комерсантів. Методи дослідження: визначається аналіз зарубіжного досвіду щодо категорій «підприємець» та «комерсант». Класифікуються міжнародні акти у сфері діяльності суб’єктів господарювання. Результати: визначаються шляхи подальшого розвитку категорій суб’єктів господарювання у вітчизняному законодавстві. Робиться висновок про необхідність забезпечення розвитку вітчизняного господарського права. Обговорення: проблеми національного законодавства та імплементації норм зарубіжного законодавства до норм вітчизняного господарського законодавства.


Ключові слова


суб’єкт господарювання; підприємець; зарубіжна країна; правове регулювання; законодавство; правова основа; державна (торгова) реєстрація

Посилання


Саніахметова Н. О. Підприємницьке право. Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: навч. посіб. / Н. О. Саніахметова, 2–ге вид. – К.: А.С.К., 2002. – 704 с.

Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: навч. посіб. / Н. О. Саніахметова. – К.: А.С.К., 2004. – 704 с.

Гасанов К. К. Проблемы реализации конституционного права гражданина на предпринимательскую деятельность / К. К. Гасанов // Вестник Московского университета МВД России. – 2004. – № 4. – С. 73–75.

Коммерческое право зарубежных стран: учеб. пос. / А. Ю. Бушев, О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло; под общ. ред. В. Ф. Попондуполо. – СПб.: Питер, 2003. – 288 с.

Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: общая и особенная части / К. Осакве. – М.: Дело, 2000. – 464 с.

Шимон С. І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: навч. посіб. (Курс лекцій) / С. І. Шимон. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 240 с.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-ІV // Офіційний вісник України від 28 березня 2003 р. – № 11. – С. 303. – Ст. 462. – Код акту 24635/2003.

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31. – Ст. 263.

References

Saniakhmetova N. O. Pidpryiemnytske pravo. Sub’iekty pidpryiemnytstva. Kredytuvannia. Orenda. Lizynh. Zovnishno-ekonomichna diialnist. Investytsii. Antymonopolne zakonodavstvo. Zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii. Reklama: navchal. posibnyk, 2–he vyd / N. O. Saniakhmetova. – K.: A.S.K., 2002. – 704 s.

Saniakhmetova N. O. Pidpryiemnytske pravo: navchal. posibnyk / N. O. Saniakhmetova. – K.: A.S.K., 2004. – 704 s.

Hasanov K. K. Problemy realyzatsyy konstytutsyonnoho prava hrazhdanyna na predprynymatelskuiu deiatelnost // Vestnyk Moskovskoho unyversyteta MVD Rossyy. – 2004. – № 4. – S. 73–75.

Kommercheskoe pravo zarubezhnykh stran: uchebnoe posobye / Bushev A. Yu., Makarova O. A., Popondupolo V. F.; pod obshch. red. V. F. Popondupolo. – SPb.: Pyter, 2003. – 288 s.

Osakve K. Sravnytelnoe pravovedenye v skhemakh: obshchaya i osobennaya chasty / K. Osakve. – M.: Delo, 2000. – 464 s.

Shymon S. I. Tsyvilne ta torhove pravo zarubizhnykh krain: navch. posib. (Kurs lektsii). – Vyd. 2-he, bez zmin. – K.: KNEU, 2006. – 240 s.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2003. – № 40–44. – St. 356.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 28 bereznia 2003 r. – № 11. – S. 303. – St. 462. – Kod aktu 24635/2003.

Pro derzhavnu reiestratsiiu yurydychnykh osib, fizychnykh osib - pidpryiemtsiv ta hromadskykh formuvan: Zakon Ukrainy vid 15 travnia 2003 r. № 755-IV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2003. – № 31. – St. 263.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.