УЗГОДЖЕНІ ДІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

Яна Вадимівна Горбатюк, Ірина Миколаївна Ільєнко

Анотація


Мета: у статті розкриваються поняття та ознаки узгоджених дій суб’єктів господарювання на основі аналізу норм чинного законодавства та наукових поглядів вітчизняних вчених. Методи дослідження: розкривається зміст поняття «узгоджені дії суб’єктів господарювання». Визначаються ознаки узгоджених дій суб’єктів господарювання. Результати: пропонується наукове визначення узгоджених дій суб’єктів господарювання. Робиться висновок про необхідність доповнення положень Закону України «Про захист економічної конкуренції» в частині узгоджених дій суб’єктів господарювання. Обговорення: проблеми національного законодавства та потреба у його вдосконаленні.


Ключові слова


узгоджені дії суб’єктів господарювання; угода; економічна конкуренція; рішення; об’єднання; створення суб’єкта господарювання

Посилання


Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

Рекомендаційні роз’яснення стосовно застосування положень законодавства про захист економічної конкуренції щодо дій замовників торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів при здійсненні державних закупівель: Рекомендаційні роз’яснення Антимонопольного комітету України від 13 серпня 2009 р. № 2-рр.

Хохлов Е. С. Правовые проблемы определения наличия согласованных действий / Е. С. Хохлов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: fas.gov.ru/ netcat_files/Analitical%2 0materials/6_Hohlov

Кутькина А. А. Соглашение и согласованные действия как виды сговора в конкурентном праве Европейского Союза / А. А. Кутькина // Конкурентное право. – 2015. – № 3. – С. 8-11.

Удалов Т. Г. Конкурентне право України: навч. посіб. / Т. Г. Удалов. – К.: Школа, 2004. – 496 с.

Антимонопольна діяльність: підручник / [В. Д. Лагутін, Л. С. Головко, Ю. І. Крегул та ін.]; за ред. В. Д. Лагутіна; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2005. – 579 с.

Дудик І. М. Державний контроль Антимонопольного комітету України за узгодженими діями суб’єктів господарювання: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / І. М. Дудик. – К., 2015. – 211 с.

Валитов С. С. Правовое регулирование конкуренции в Украине / С. С. Валитов; НАН Украины, Ин-т экон.-прав. исслед. – Донецк: Юго-Восток, 2009. – 306 с.

Познер Ричард А. Економічний аналіз права / Ричард А. Познер. – К.: Акта; Aspen Publishers, 2003. – 862 с.

Худенко О. О. Поняття та зміст узгоджених дій суб’єктів господарювання, їх співвідношення з антиконкурентними узгодженими діями / О. О. Худенко // Часопис Академії адвокатури України. – 2015. – № 1 (26). – С. 52-63.

Закон України «Про захист економічної конкуренції»: коментар на основі порівняльного аналізу з правилами конкуренції Європейського Союзу / [Шрьотер Г., Крайс Г. та ін.]. – К.: Альфа-Прайм, 2006. – 445 с.

References

Pro zahyst ekonomichnoi’ konkurencii’: Zakon Ukrai’ny vid 11 sichnja 2001 r. № 2210-III // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2001. – № 12. – St. 64.

Rekomendacijni roz’jasnennja stosovno zastosuvannja polozhen’ zakonodavstva pro zahyst ekonomichnoi’ konkurencii’ shhodo dij zamovnykiv torgiv, aukcioniv, konkursiv, tenderiv pry zdijsnenni derzhavnyh zakupivel’: Rekomendacijni roz’jasnennja Antymonopol’nogo komitetu Ukrai’ny vid 13 serpnja 2009 r. № 2-rr.

Hohlov E. S. Pravovye problemy opredelenyja nalychyja soglasovannyh dejstvyj / E. S. Hohlov [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: fas.gov.ru/ netcat_files/Analitical% 20materials/6_Hohlov

Kut’kyna A. A. Soglashenye y soglasovannye dejstvyja kak vydy sgovora v konkurentnom prave Evropejskogo Sojuza / A. A. Kut’kyna // Konkurentnoe pravo. – 2015. – № 3. – S. 8-11.

Udalov T. G. Konkurentne pravo Ukrai’ny: navch. posib. / T. G. Udalov. – K.: Shkola, 2004. – 496 s.

Antymonopol’na dijal’nist’: pidruchnyk / [V. D. Lagutin, L. S. Golovko, Ju. I. Kregul ta in.]; za red. V. D. Lagutina; Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t. – K., 2005. – 579 s.

Dudyk I. M. Derzhavnyj kontrol’ Antymonopol’nogo komitetu Ukrai’ny za uzgodzhenymy dijamy sub’jektiv gospodarjuvannja: dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.07 / I. M. Dudyk. – K., 2015. – 211 s.

Valytov S. S. Pravovoe regulyrovanye konkurencyy v Ukraine / S. S. Valytov; NAN Ukrayny, In-t ekon.-prav. issled. – Doneck: Jugo-Vostok, 2009. – 306 s.

Pozner Rychard A. Ekonomichnyj analiz prava / Rychard A. Pozner. – K.: Akta; Aspen Publishers, 2003. – 862 s.

Hudenko O. O. Ponjattja ta zmist uzgodzhenyh dij sub’jektiv gospodarjuvannja, i’h spivvidnoshennja z antykonkurentnymy uzgodzhenymy dijamy / O. O. Hudenko // Chasopys Akademii’ advokatury Ukrai’ny. – 2015. – № 1 (26). – S. 52-63.

Zakon Ukrai’ny «Pro zahyst ekonomichnoi’ konkurencii’»: komentar na osnovi porivnjal’nogo analizu z pravylamy konkurencii’ Jevropejs’kogo Sojuzu / [Shr’oter G., Krajs G. ta in.]. – K.: Al’fa-Prajm, 2006. – 445 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.