ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ПРАВ НА СЛУЖБОВІ ТВОРИ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ

Наталія Володимирівна Філик, Ганна Миронівна Грабовська

Анотація


Мета: у статті автори досліджують зміни правового регулювання прав на службові твори. Методи дослідження: визначається перелік нормативних актів у даній сфері. Результати: автори акцентують увагу на розбіжностях у регулюванні прав на службові твори та пропонують свої рекомендації по їх усуненню. Автори погоджуються із думкою науковців про потребу внесення змін до трудового законодавства з метою належного регулювання прав на службові твори. Обговорення: окремо акцентується увага на порядку оформлення трудових відносин із працівником, який виступатиме автором службових творів.


Ключові слова


інтелектуальна власність; об’єкти інтелектуальної власності; трудові відносини; автор; службовий твір

Посилання


Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII // Відомості Верховної Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/3792-12.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/ laws/show/435-15.

Томаров І. Належати чи набувати – copyright question / І. Томаров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legalshift. com.ua/?p=608.

Зайковська О. П. Щодо правового режиму службових об’єктів інтелектуальної власності, створених працівниками при виконанні ними трудових обов’язків / О. П. Зайковська, Л. П. Амелічева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/ viewFile/792/810.

Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia. org/ wiki/ Work_for_hire

Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав. Постанова Верховного Суду від 4 червня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/ show/ v0005700-10.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 984_011/ page.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/ webproc4_1? pf3511=63399

Коноваленко В. Проект закона № 7539: минное поле авторского права и смежных прав / В. Коноваленко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/rus/columns/ 2018/03/12/7174257/

Панфілова Т. О. Охорона прав інтелектуальної власності та норми і правила Світової Організації Торгівлі / Т. О. Панфілова, В. К. Хаустов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eip.org.ua/docs/ EP_02_3_39_ uk.pdf

Вищий суд з питань інтелектуальної власності в Україні: загальна концепція та проблемні аспекти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrainepravo.com/scientific-thought/ legal_analyst/vyym-ftse-i-tykhare-krkhyeoyenkhtsaoersl-voafrsfkhk-v-tsnualrk-iagaoera-nsrshchyetshchkya-kha-tusboye/.

Абдуліна І. Кодекс про інтелектуальну власність зачекає? / І. Абдуліна // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 2. – С. 61-65.

References

Pro avtors’ke pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrai’ny vid 23 grudnja 1993 r. № 3792-XII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/3792-12.

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sichnja 2003 r. № 435-IV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4. rada. gov. ua/ laws/show/435-15.

Tomarov I. Nalezhaty chy nabuvaty – copyright question / I. Tomarov [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.legalshift.com.ua/ ?p=608.

Zajkovs’ka O. P. Shhodo pravovogo rezhymu sluzhbovyh ob’jektiv intelektual’noi’ vlasnosti, stvorenyh pracivnykamy pry vykonanni nymy trudovyh obov’jazkiv / O. P. Zajkovs’ka, L. P. Amelicheva [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/ viewFile/792/810.

Vikipedija [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://en.wikipedia. org/ wiki/ Work_for_hire

Pro zastosuvannja sudamy norm za-konodavstva u spravah pro zahyst avtors’kogo prava i sumizhnyh prav. Postanova Verhovnogo Sudu vid 4 chervnja 2010 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/ show/ v0005700-10.

Ugoda pro asociaciju mizh Ukrai’noju, z odnijei’ storony, ta Jevropejs’kym Sojuzom, Jevropejs’kym spivtovarystvom z atomnoi’ energii’ i i’hnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi’ storony [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page.

Proekt Zakonu pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai’ny shhodo vreguljuvannja pytan’ avtors’kogo prava i sumizhnyh prav [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/ webproc4_1? pf3511=63399

Konovalenko V. Proekt zakona № 7539: mynnoe pole avtorskogo prava y smezhnyh prav / V. Konovalenko [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.pravda.com.ua/rus/ col-umns/2018/03/12/7174257/

Panfilova T. O. Ohorona prav intelektual’noi’ vlasnosti ta normy i pravyla Svitovoi’ Organizacii’ Torgivli / T. O. Panfilova, V. K. Haustov [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://eip.org.ua/docs/ EP_02_3_39_ uk.pdf

Vyshhyj sud z pytan’ intelektual’noi’ vlasnosti v Ukrai’ni: zagal’na koncepcija ta problemni aspekty [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ukrainepravo. com/ scientific-thought/ legal_analyst/vyym-ftse-i-tykhare-krkhyeoyenkhtsaoersl-voafrsfkhk-v-tsnualrk-iagaoera-nsrshchyetshchkya-kha-tusboye/.

Abdulina I. Kodeks pro intelektual’nu vlasnist’ zachekaje? / I. Abdulina // Intelektual’na vlasnist’. – 2005. – № 2. – S. 61-65.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.