ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКУВАННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

Ірина Петрівна Устинова, Соломія Богданівна Кузьмович

Анотація


Мета: у статті розглянуто особливості спадкування частки у статутному фонді ТОВ, і механізму державного регулювання цього питання. Методи дослідження: проаналізовано та визначено правовий механізм спадкування частки статутного фонду ТОВ. Результати: досліджено механізм правового регулювання спадкування статутного фонду ТОВ. Робиться висновок про достаність існуючого правового регулюваня та пропозиції по їх покращенню. Обговорення: питання національного законодавства щодо ефективності створеного механізму спадкування статутного фонду ТОВ.


Ключові слова


товариство з обмеженою відповідальністю; учасник; частка; спадкування

Посилання


Коваль О. Доля частки не прийнятого в ТОВ спадкоємця (правонаступника) [Текст] / О. Коваль // Юридичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 96–97.

Кузьмович С. Б. Теоретичні питання спадкування корпоративних прав / С. Б. Кузьмович // Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: матер. I Всеукр. наук.-практ. конф., 15 листопада 2017 р., Київ, Україна / Київський університет ім. Б. Грінченка [та ін.] – Київ, 2017. – С. 123-126.

Ковальова О. Чи допускає спір про участь у господарському товаристві правонаступництво? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.inyurpolis/ Ukr/Kovalyova_st4.htm.

Про судову практику у справах про спадкування: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 7 [Текст] // Вісник Верховного суду України. – 2008. – № 6. – С. 17–24.

Про практику розгляду судами корпоративних спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 р. № 13 [Текст] // Вісник Верховного суду України. – 2008. – № 11. – С. 15–26.

Щодо порядку вступу до складу засновників у разі успадкування часток у статутному капіталі товариства: лист Держпідприємництва від 23 жовтня 2009 р. № 13032 // Бухгалтер. – 2010. – № 1.

References

Koval’ O. Dolja chastky ne pryjnjatogo v TOV spadkojemcja (pravonastupnyka) [Tekst] / O. Koval’ // Jurydychnyj zhurnal. – 2009. – № 5. – S. 96–97.

Kuz’movych S. B. Teoretychni pytannja spadkuvannja korporatyvnyh prav / S. B. Kuz’movych // Naukovi rozvidky z aktual’nyh problem publichnogo ta pryvatnogo prava: mater. I Vseukr. nauk.-prakt. konf., 15 lystopada 2017 r., Kyi’v, Ukrai’na / Kyi’vs’kyj universytet im. B. Grinchenka [ta in.] – Kyi’v, 2017. – S. 123-126.

Koval’ova O. Chy dopuskaje spir pro uchast’ u gospodars’komu tovarystvi pravonastupnyctvo? [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: www.inyurpolis/ Ukr/ Kovalyova_st4.htm.

Pro sudovu praktyku u spravah pro spadkuvannja: Postanova Plenumu Verhovnogo Sudu Ukrai’ny vid 30 travnja 2008 r. № 7 [Tekst] // Visnyk Verhovnogo sudu Ukrai’ny. – 2008. – № 6. – S. 17–24.

Pro praktyku rozgljadu sudamy korporatyvnyh sporiv: Postanova Plenumu Verhovnogo Sudu Ukrai’ny vid 24 zhovtnja 2008 r. № 13 [Tekst] // Visnyk Verhovnogo sudu Ukrai’ny. – 2008. – № 11. – S. 15–26.

Shhodo porjadku vstupu do skladu zasnovnykiv u razi uspadkuvannja chastok u statutnomu kapitali tovarystva: lyst Derzhpidpryjemnyctva vid 23 zhovtnja 2009 r. № 13032 // Buhgalter. – 2010. – № 1.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.