РИНОК ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Марія Олегівна Спіжова

Анотація


Мета: у статті досліджується проблематика ринку землі сільськогосподарського призначення, наявність мораторію на обіг земель цієї категорії та легітимні способи купівлі-продажу таких земель, перспективи розвитку ринку землі сільськогосподарського призначення, та наслідки його відкриття на території України. Аналізуються погляди вчених на поставлені питання цивільного та земельного права. Методи дослідження: визначається сучасний стан ринку землі сільськогосподарського призначення, виокремлюються вже існуючі способи купівлі-продажу землі цієї категорії, здійснюється аналіз законодавства у цій сфері, зроблені пропозиції по врегулюванню цього питання. Результати: виокремлюються шляхи подальшого розвитку ринку землі сільськогосподарського призначення. Робиться висновок про необхідність відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення та законодавчого врегулювання обігу землі цієї категорії. Обговорення: проблеми національного регулювання ринку землі сільськогосподарського призначення та міжнародного досвіду вирішення цієї проблеми.


Ключові слова


ринок землі сільськогосподарського призначення; мораторій на обіг, купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення; законодавче врегулювання ринку землі сільського-сподарського призначення; законні способи купівлі-продажу землі сільськогосподарськ

Посилання


Врожай зернових в Україні в 2017 р. становив 61,3 млн тонн / Інформаційне агентство «INTERFAX-Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.interfax.com.ua/news/ economic/481436.html.

Аграрії сплатили 10 млрд грн податків до держбюджету / AgroPolit. Сom. Гаряча агрополітика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agropolit.com/news/1973-agrariyi-splatili-10-mlrd-grn-podatkiv-do-derjbyudjetu.

Податкова реальність в АПК, або як стару систему знищили, а про нову – забули / AgroPolit.Сom. Гаряча агрополітика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agropolit.com/ spetsproekty/155-podatkova-realnist-v-apk-stara-sistema-znischena--pro-novu-zabuli.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada. gov.ua/laws/show/2768-14.

Про оренду землі: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 46-47. – Ст. 280 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/161-14.

Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Рахнянська Т. Сім способів законно купити землю с/г призначення [Текст] / Т. Рахнянська // Юридична газета. – 2015. – № 1/2 (20 січня). – С. 26-27.

Зарубіжний досвід: ринок земель сільськогосподарського призначення в Угорщині і перспективи його застосування в Україні [Текст] // Земельне право України. Теорія і практика. – 2011. – № 3. – С. 59-60.

Проект Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, від 13 грудня 2016 р. № 5535 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=60724.

Альтернативний Проект Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення від 28 грудня 2016 р. № 5535-1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=60829.

Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні [Текст]: монографія / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, Національна академія наук України; за ред. В. І. Семчика. – К.: Юрид. думка, 2006. – 264 с.

References

Vrozhaj zernovih v Ukrayini v 2017 r. stanoviv 61,3 mln ton. // Informacijne agenstvo «INTERFAX-Ukrayina» [Electronic resource]. – Rezhim dostupu: http://ua.interfax.com.ua/ news/ economic/481436.html.

Agrariyi splatili 10 mlrd grn podatkiv do derzhbyudzhetu // AgroPolit. Som.Garyacha agropolitika [Electronic resource]. – Rezhim dostupu: https://agropolit.com/news/1973-agrariyi-splatili-10-mlrd-grn-podatkiv-do-derjbyudjetu.

Podatkova realnist v APK, abo yak staru sistemu znishili, a pro novu – zabuli // AgroPolit. Som.Garyacha agropolitika [Electronic resource]. – Rezhim dostupu: https://agropolit.com/ spetsproekty/155-podatkova-realnist-v-apk-stara-sistema-znischena--pro-novu-zabuli.

Konstituciya Ukrayini // Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini / 1996, № 30, St. 141 [Electronic resource]. – Rezhim dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/254k/96-vr.

Zemelnij kodeks Ukrayini // Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini / 2002, № 3-4, St. 27 [Electronic resource]. – Rezhim dostupu: http://zakon5.rada. gov.ua/ laws/show/2768-14.

Pro orendu zemli: Zakon Ukrayiny // Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini, 1998, № 46-47, St. 280 [Electronic resource]. – Rezhim dostupu: http://zakon5. rada. gov. ua/ laws/show/ 161-14.

Civilnij kodeks Ukrayiny // Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini, 2003, №№ 40-44, St. 356 // rezhim dostupu: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/435-15.

Rahnyanska T. Sim sposobiv zakonno kupiti zemlyu s/g priznachennya [Tekst] / T. Rahnyanska // Yuridichna gazeta. – 2015. – № 1/2 (20 sichnya). – S. 26-27.

Zarubizhnij dosvid: rinok zemel silskogospodarskogo priznachennya v Ugorshini i perspektivi jogo zastosuvannya v Ukrayini [Tekst] // Zemelne pravo Ukrayini. Teoriya i praktika. – 2011. – № 3. – S. 59-60.

Proekt Zakonu pro obig zemel silskogospodarskogo priznachennya, vid 13 grudnya 2016 r. № 5535 [Electronic resource]. – Rezhim dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/ zweb2/ webproc4_1?pf3511=60724.

Alternativnij Proekt Zakonu pro obig zemel silskogospodarskogo priznachennya vid 28 grudnya 2016 r. № 5535-1 [Electronic resource]. – Rezhim dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ web-proc4_1?pf3511=60829.

Organizacijno-pravovi zasadi rozvitku agrarnogo i zemelnogo rinkiv v Ukrayini [Tekst]: monografiya / Institut derzhavi i prava im. V.M. Koreckogo, Nacionalna akademiya nauk Ukrayini; za red. V.I. Semchika. – Kiyiv: Yurid. dumka, 2006. – 264 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.