АДАПТАЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМ ПРАВА ДО ПОТРЕБ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Людмила Францівна Купіна

Анотація


Мета: у статті здійснено аналіз ключових положень, які характеризують процес оцінки ефективності норм права. Методи дослідження: окрема увага приділена дослідженню методів визначення ефективності норм права. Результати: автором проаналізовано можливість застосування різних методологічних підходів, при здійсненні оцінки ефективності норм трудового права. Обговорення: при оцінці ефективності дії норм трудового права, як і норм будь-якої іншої галузі, необхідно виявляти об’єктивні фактори, які позитивно або негативно впливають на кінцеві результати правозастосовчої діяльності.


Ключові слова


ефективність правових норм; оцінка ефективності; методи оцінки; методологія трудового права; цілі правових норм; результат правової норми; ефективність законодавства

Посилання


Авер’янов В. Б. Законодавство: проблеми ефективності: монографія / В. Б. Авер’янов, С. В. Бобровник, В. В. Головченко. – К.: Наукова думка, 1995. – 229 с.

Правовой мониторинг: актуальные проблемы теории и практики: монография / под ред. Н. Н. Черногора. – М.: Международный юридический институт, 2010. – 232 с.

Эффективность правовых норм: монография / под ред. В. Н. Кудрявцева. – М.: Юридическая литература, 1980. – 280 с.

Чугунов В. Е. О некоторых направлениях применения социологических методов в советской процессуальной науке / В. Е. Чугунов, А. А. Чувилев // Проблемы социологии права. – Вильнюс, 1970. – Вып. 1.

Керимов Д. А. Опыт использования средств кибернетики для автоматизации информационной службы права / Д. А. Керимов, И. Ф. Покровский // Вестник Ленинградского университета. Сер. философии, экономики, права. – Ленинград, 1964. – Вып. 1.

Петров И. Н. Способы сравнения и измерения эффективности правовых норм / И. Н. Петров // Ученые записки ВНИИСЗ. – Москва, 1973. – Вып. 2.

Вишновецька С. В. Методологія науки трудового права: монографія / С. В. Вишновецька. – К.: Ніка-Центр, 2014. – 332 с.

References

Aver’janov V. B. Zakonodavstvo: problemy efektyvnosti: monografija / V. B. Aver’janov, S. V. Bobrovnyk, V. V. Golovchenko. – K.: Naukova dumka, 1995. – 229 s.

Pravovoj monitoring: aktual’nye problemy teorii i praktiki: monografija / pod red. N. N. Chernogora. – M.: Mezhdunarodnyj juridicheskij institut, 2010. – 232 s.

Effektyvnost’ pravovyh norm: monografyja / pod red. V. N. Kudrjavceva. – M.: Jurydycheskaja lyteratura, 1980. – 280 s.

Chugunov V. E. O nekotoryh napravlenyjah prymenenyja socyologycheskyh metodov v sovetskoj processual’noj nauke / V. E. Chugunov, A. A. Chuvylev // Problemy socyologyy prava. – Vil’njus, 1970. – Vyp. 1.

Kerimov D. A. Opyt yspol’zovanyja sredstv kybernetyky dlja avtomatyzacyy informacyonnoj sluzhby prava / D. A. Kerimov, Y. F. Pokrovskij // Vestnyk Lenyngradskogo universiteta. Ser. filosofii, ekonomiki, prava. – Leningrad, 1964. – Vyp. 1.

Petrov I. N. Sposoby sravnenyja i izmerenija effektivnosti pravovyh norm / I. N. Petrov // Uchenye zapiski VNIISZ. – Moskva, 1973. – Vyp. 2.

Vyshnovec’ka S. V. Metodologija nauky trudovogo prava: monografija / S. V. Vyshnovec’ka. – K.: Nika-Centr, 2014. – 332 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.