ПРИНЦИПИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЯКІСНОСТІ, ПОВАГИ ДО СУДДІВ

Світлана Іванівна Хом'яченко, Ігор Вячеславович Владимиренко

Анотація


Мета: проведення аналізу принципів судового процесу, оцінки їх відповідності європейським стандартам, практиці Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Методи: дослідження та оцінка принципів (основних засад) судового процесу, принципів – як системоутворюючих чинників. Сукупність цих властивостей утворює якість судового процесу. Результати: принципи — це основні засади, загальні вимоги до побудови та діяльності (розвитку) того чи іншого об’єкту (системи), суттєві характеристики, що відповідають за правильне функціонування системи, без яких вона не виконувала б свого призначення. Сукупність принципів судового процесу утворюють, детермінують його якість. Обговорення: для забезпечення гарантій для виключення будь-якого обґрунтованого сумніву стосовно безсторонності суду потрібно, на нашу думку, переходити до уніфікації судової практики, вводити (поступово) прецедентне право.


Ключові слова


принципи судочинства; системний підхід; механізми реалізації принципів судового процесу; системоутворюючі властивості; вимоги до судового процесу; якість процесу; повага до суддів

Посилання


Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 31 – Ст. 545.

Конвенція про захист прав і основних свобод людини. Дата підписання – 4 листопада 1950 р. (Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.1997) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ 995_004

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-1

Аракелян М. Забезпечення конституційного права людини на захист прав і свобод судом // Право України. – 2006. – № 3. – С. 19-21.

Рум’янцева В. В. Поняття «безсторонній і незалежний суд» в сенсі § 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/str_1955

Рішення Європейського Суду з прав людини від 25 липня 2002 р. по справі «Совтрансавто-Холдинг» проти України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov. ua/ laws/show/980_043

Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: наук.-метод. посіб. для суддів. – 2-ге вид. випр., допов. – К., 2015. – 208 с.

Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 р. № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/v_001700-09

Проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні / за ред. Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчук. – К.: Юридична думка, 2007. – 265 с.

References

Pro sudoustrij i status suddiv: Zakon Ukrai’ny vid 2 chervnja 2016 r. // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2016. – № 31 – St. 545.

Konvencija pro zahyst prav i osnovnyh svobod ljudyny. Data pidpysannja – 4 lystopada 1950 r. (Konvenciju ratyfikovano Zakonom № 475/97-VR vid 17.07.1997) [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/ 995_004

Pro vykonannja rishen’ ta zastosuvannja praktyky Jevropejs’kogo sudu z prav ljudyny: Zakon Ukrai’ny vid 23 ljutogo 2006 r. № 3477-IV [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-1

Arakeljan M. Zabezpechennja konstytucijnogo prava ljudyny na zahyst prav i svobod sudom // Pravo Ukrai’ny. – 2006. – № 3. – S. 19-21.

Rum’janceva V. V. Ponjattja «bezstoronnij i nezalezhnyj sud» v sensi § 1 statti 6 Konvencii’ pro zahyst prav i osnovnyh svobod ljudyny [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://minjust.gov.ua/m/str_1955

Rishennja Jevropejs’kogo Sudu z prav ljudyny vid 25 lypnja 2002 r. po spravi «Sovtran-savto-Holdyng» proty Ukrai’ny» [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/ show/980_043

Fulej T. I. Zastosuvannja praktyky Jevropejs’kogo sudu z prav ljudyny pry zdijsnenni pravosuddja: nauk.-metod. posib. dlja suddiv. – 2-ge vyd. vypr., dopov. – K., 2015. – 208 s.

Pro sudovu praktyku u spravah pro zahyst gidnosti ta chesti fizychnoi’ osoby, a takozh dilovoi’ reputacii’ fizychnoi’ ta jurydychnoi’ osoby: Postanova Plenumu Verhovnogo Sudu Ukrai’ny vid 27 ljutogo 2009 r. № 1 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/v_001700-09

Problemy realizacii’ prav i svobod ljudyny i gromadjanyna v Ukrai’ni / za red. N. M. Onishhenko, O. V. Zajchuk. – K.: Jurydychna dumka, 2007. – 265 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.