ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ

Степан Тихонович Гончарук

Анотація


Мета: у статті досліджуються окремі положення чинного антикорупційного законодавства України, аналізуються юридичні склади адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Методи дослідження: логіко-понятійний, порівняльно-ститистичний, пізнавально- аналітичний та ін. Результати: визначається поняття адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, розглядаються ознаки їх юридичних складів. Висловлені окремі пропозиції щодо на підвищення ефективності протидії корупції. Обговорення: специфіка застосування адміністративної відповідальності за адміністративні проступки, пов’язані з корупцією.


Ключові слова


корупція; антикорупційне законодавство України; юридичні склади адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією

Посилання


[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.rbc.ua/rus/news/ antikorruptsionnyy-sud-vlyaetsya-fundamentalnoy-1519283878.html

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. — Ст. 1122 (з наст. змінами).

Про запобіганя корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056.

Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність: навч. посіб. / В. К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 255 с.

Бахрах Д. Н. Состав административного проступка / Д. Н. Бахрах. – Свердловск, 1987. – 112 с.

Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність: навч. посіб. / С. Т. Гончарук, І. М. Сопілко. – К.: НАУ, 2015. – 87 с.

Адміністративне право України. Академ. курс: підруч.: У 2 т. – Т. I. / ред. колегія В. Б. Авер’янов (голова). – К.: Вид. «Юр. думка», 2007. – 584 с.

References

[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.rbc.ua/rus/news/ antikorruptsionnyy-sud-vlyaetsya-fundamentalnoy-1519283878.html

Kodeks Ukrai’ny pro administratyvni pravoporushennja vid 7 grudnja 1984 r. № 8073-Х // Vidomosti Verhovnoi’ Rady URSR. – 1984. – Dodatok do № 51. — St. 1122 (z nast. zminamy).

Pro zapobiganja korupcii’: Zakon Ukrai’ny vid 14 zhovtnja 2014 r. // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2014. – № 49. – St. 2056.

Kolpakov V. K. Administratyvna vidpovidal’nist’: navch. posib. / V. K. Kolpakov. – K.: Jurinkom Inter, 2008. – 255 s.

Bahrah D. N. Sostav admynystratyvnogo prostupka / D. N. Bahrah. – Sverdlovsk, 1987. – 112 s.

Goncharuk S. T. Administratyvna vidpovidal’nist’: navch. posib. / S. T. Goncharuk, I. M. Sopilko. – K.: NAU, 2015. – 87 s.

Administratyvne pravo Ukrai’ny. Akadem. kurs: pidruch.: U 2 t. – T. I. / red. kolegija V. B. Aver’janov (golova). – K.: Vyd. «Jur. dumka», 2007. – 584 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.