ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ДЕРЖАВИ

Анатолій Васильович Матвійчук

Анотація


Мета: у статті досліджено обов’язки держави як правової категорії. Аналізуються погляди вчених на розуміння проблем правової категорії та обов’язків держави як правової категорії. Методи дослідження: на основі теоретичного розуміння поняття «правова категорія» формулюється поняття «обов’язки держави як правова категорія». Результати: доповнено понятійно-категоріальний апарат новим поняттям. Зроблено висновок, що обов’язки держави як правова категорія – це встановлена і гарантована необхідність дій держави (або/чи утримання від них), що здійснюється носіями її обов’язків у спосіб та в межах, що визначені конституцією і законами держави. Визначено складові обов’язків держави як правової категорії.


Ключові слова


правова категорія; обов’язки держави; носії обов’язків держави

Посилання


Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1987. – 590 с.

Советский энциклопедический словарь: под. ред. А. М. Прохорова. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – 1600 с.

Український радянський енциклопедичний словник [Текст]: в 3 т. / голов. ред. М. П. Бажан; АН УРСР. – К.: Головна редакція УРЕ. Т. 2, 1968. – 854 с.

Кант И. Критика чистого разума [Текст] / И. Кант; пер. с нем. Н. О. Лосский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 672 c.

Бойченко І. В. Філософія історії [Текст]: підруч. / І. В. Бойченко. – К.: Знання, 2000. – 724 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250 000 / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: Перун, 2007. – 1736 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін.]. – К.: Укр. енцикл., 2001. – Т. 3: К. – М. – 792 с.

Леон Дюги. Конституционное право: Общая теория государства / вступ. ст. Ю. Н. Оборотова. – Одесса: Юрид. лит., 2005. – 1008 с.

Летнянчин Л. І. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики [Текст]: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Летнянчин Любомир Іванович. – Х., 2002. – 211 арк.

References

Filosofskyi’ slovar / pod. red. I. T. Florova. – M.: Politizdat (1987) [in Russian].

Sovetskyi’ enztyklopedychnyi’ slovar / pod. red. A. M. Prohorova. – M.: Sovetskay enztyklopedia (1981) [in Russian].

Ukrainian enztyklopedychnyi’ slovar / pod. red. M. P. Bazhana. – K.: Holovna redakzhiya YRE (1968) [in Russian].

Kant I. (1999). Kritira chistogo razuma / pod. red. N. O. Losskyi’. – R-n-D: Fenix [in Russian].

Boichenko I. V. (2000). Filosofiya istorii: pidruchn / I. V. Boichenko. – K.: Znanniya [in Ukrainian].

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / pod. red. V. T. Bysel. – K.: Irpin’(2007) [in Ukrainian].

Urydychna enztyklopedia / pod. red. Yu. Shemshuchenko. – K.: Ukr. enztykl. (2001) [in Ukrainian].

Dugi L. (2005) Konstitutionnoe pravo. Obschaya teoria prava / vstup. stattiya Yu. Oborotova. – Odessa: Urid. lit. [in Russian].

Letnianchyn L. I. (2002) Konstitiyni obov’yazky ludunu i hromadyanyna v Ukraini: problem teorii i praktuku [Теxt]: dus… cand. yurud. nauk 12.00.02 / L. I. Letnianchyn. – Kharkiv [in Ukrainian].


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.