ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Олена Миколаївна Макеєва

Анотація


Мета: у статті досліджуються теоретико-правові аспекти принципів правової комунікації. Аналізуються погляди вчених на проблему принципів права. Методи дослідження: у роботі застосовувались філософсько-світоглядні, загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: визначаються принципи правової комунікації. Зроблено висновок про те, що принципи правової комунікації є основою формування правових цінностей сучасного інформаційно-правового суспільства. Обговорення: пошук шляхів ефективності правової комунікації.


Ключові слова


право; комунікація; принципи; правова комунікація; принципи правової комунікації; інформаційно-правовий простір

Посилання


Волошин Ю. О. Принцип / Ю. О. Волошин // Юридична енциклопедія: В 6 т. / [за ред. Ю. С. Шемшученка (голова ред. кол.) та ін.]. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1998-2004. – Т. 5. – 2003. – С. 110-111.

Колодій А. М. Принципи права України / А. М. Колодій. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

Макеєва О. М. Поняття і сутність правової комунікації в сучасному інформаційному просторі // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К: НАУ, 2017. – № 3 (44). – С. 35–41.

Зайчук О. В. Принципи права в контексті розвитку загальної теорії держави і права / О. В. Зайчук // Альманах права. – 2012. – Вип. 3. – С. 22-28.

Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

Загальна декларація прав людини: прийнята Генеральною асамблеєю ООН 10 лютого 2018 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/995_015.

Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Цуркан-Сайфуліна М. В. Комунікативні теорії права в поясненні зв’язку права і влади / М. В. Цуркан-Сайфуліна // Прикарпатський юридичний вісник. – 2017. – № 5 (20). – С. 22-27.

Савінова Н. В. Вади сучасної правової комунікації / Н. В. Савінова // Правова інформатика. – 2014. –№ 4 (44). – С. 40–48.

Сопілко І. М. Специфіка принципів окремих інститутів інформаційного права: порівняльно-правовий аналіз // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К: НАУ, 2012. – № 2 (23). – С. 70–74.

Тимошенко Н. Співвідношення принципів відкритості і прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування: «сіамські близнюки» чи узгоджена пара / Н. Тимошенко // Ефективність державного управління. – 2014. – № 4 (44). – С. 125–131.

References

Voloshyn Yu. O. Pryntsyp / Yu. O. Voloshyn // Yurydychna entsyklopediia: V 6 t. / [za red. Yu. S. Shemshuchenko (holova red. kol.) ta in.]. — K.: Vyd-vo «Ukrainska entsyklopediia» imeni M. P. Bazhana, 1998-2004. — T. 5. — 2003. — S. 110-111.

Kolodii A. M. Pryntsypy prava Ukrainy / A. M. Kolodii. – K.: Yurinkom Inter, 1998. – 208 s.

Makeieva O. M. Poniattia i sutnist pravovoi komunikatsii v suchasnomu informatsiinomu prostori // Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Yurydychnyi visnyk «Povitriane i kosmichne pravo»: K: NAU, 2017. – № 3 (44). – S. 35-41.

Zaichuk O. V. Pryntsypy prava v konteksti rozvytku zahalnoi teorii derzhavy i prava / O. V. Zaichuk // Almanakh prava. – 2012. – Vyp. 3. – S. 22-28.

Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy vid 02 zhovtnia 1992 r. (iz zminamy ta dopovnenniamy) // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1992. – № 48. – St. 650.

Zahalna deklaratsiia prav liudyny: pryiniata Heneralnoiu asambleieiu OON 10.02.2018 r. Elektronnyi resurs. – Resurs dostupu: http://zakon5. rada.gov.ua/ laws/show/995_015.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996. Elektronnyi resurs. – Resurs dostupu: // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr

Tsurkan-Saifulina M.V. Komunikatyvni teorii prava v poiasnenni zviazku prava i vlady / M.V. Tsurkan-Saifulina // Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk. 2017. – № 5 (20). – S. 22-27.

Savinova N. V. Vady suchasnoi pravovoi komunikatsii / N. V. Savinova // Pravova informatyka. – 2014. – № 4 (44). – S. 40-48.

Sopilko I. M. Spetsyfika pryntsypiv okremykh instytutiv informatsiinoho prava: porivnialno-pravovyi analiz // Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Yurydychnyi visnyk «Povitriane i kosmichne pravo»: Zb. nauk. pr. – K.: NAU, 2012. – № 2 (23). – S. 70-74.

Tymoshenko N. Spivvidnoshennia pryntsypiv vidkrytosti i prozorosti v diialnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia: «siamski blyzniuky» chy uzghodzhena para / N. Tymoshenko // Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. – 2014. – № 4 (44). – S. 125-131.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.