ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОТВОРЧОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Юлія Степанівна Лепех

Анотація


Мета: у статті розкриваються питання щодо виникнення та розвитку правотворчості органів публічного управління. Методи дослідження: за допомогою наукових праць вчених виділено окремі етапи в історіографії правотворчості та встановлено їх основні особливості. Результати: визначено напрями для подальшого дослідження обраної теми. Обговорення: вплив архаїчного та станового права на правотворчість органів публічного управління.


Ключові слова


станове право; архаїчне право; загальнодержавне право; етапи правотворчості; напрями дослідження правотворчості

Посилання


Віхляєв М. Ю. Історіографія дослідження громадських об’єднань як суб’єктів адміністративного права в радянський період / М. Віхляєв // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 115-118.

Юридична техніка: курс лекцій / І. Д. Шутак. – Івано-Франківськ: Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки. Дрогобич: Коло, 2015. – 228 с.

Шутак І. Д. Юридична техніка: навч. посіб. / І. Д. Шутак, I. І. Онищук. – Івано- Франківськ, 2013. – 496 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.studio/tehnika-ukrajini-yuridichna/yuridichna-tehnika-starodavnomu-suspilstvi-73166.html

Іванов В. М. Історія держави і права: навч. посіб. / В. М. Іванов. – К.: МАУП, 2002. – Ч. 2. – 2003. – 224 с.

Музиченко П. П. Історія держави і права України: навч. посіб. / П. П. Музиченко. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 662 с.

Про Раду Міністрів Української РСР: Закон УРСР від 19 грудня 1978 р. № 4157-IX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/4157-09

Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання: Закон України від 18 листопада 1992 р. № 2796-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2796-12

Чабан В. П. Адміністративно-правовий феномен декретів Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/30055/1/015_081_085.pdf

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 р. № 794-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 13. – Ст. 222.

Курусь Т. В. Стан дослідження проблеми нормотворчої діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування / Т. Курусь // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 3. – С. 21-24.

References

Vihljajev M. Ju. Istoriografija doslidzhennja gromads’kyh ob’jednan’ jak sub’jektiv administratyvnogo prava v radjans’kyj period / M. Vihljajev // Chasopys Kyi’vs’kogo universytetu prava. – 2013. – № 1. – S. 115-118.

Jurydychna tehnika: kurs lekcij / I. D. Shutak. – Ivano-Frankivs’k: Laboratorija akademichnyh doslidzhen’ pravovogo reguljuvannja ta jurydychnoi’ tehniky. Drogobych: Kolo, 2015. – 228 s.

Shutak I. D. Jurydychna tehnika: navch. posib. / I. D. Shutak, I. I. Onyshhuk. – Ivano- Frankivs’k, 2013. – 496 c. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://pravo.studio/tehnika-ukrajini-yuridichna/yuridichna-tehnika-starodavnomu-suspilstvi-73166.html

Ivanov V. M. Istorija derzhavy i prava: navch. posib. / V. M. Ivanov. – K.: MAUP, 2002. – Ch. 2. – 2003. – 224 s.

Muzychenko P. P. Istorija derzhavy i prava Ukrai’ny: navch. posib. / P. P. Muzychenko. – 2-ge vyd., vypr. i dop. – K.: T-vo «Znannja», KOO, 2000. – 662 s.

Pro Radu Ministriv Ukrai’ns’koi’ RSR: Zakon URSR vid 19 grudnja 1978 r. № 4157-IX [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2. rada.gov.ua/ laws/ show/4157-09

Pro tymchasove deleguvannja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny povnovazhen’ vydavaty dekrety v sferi zakonodavchogo reguljuvannja: Zakon Ukrai’ny vid 18 lystopada 1992 r. № 2796-XII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2796-12

Chaban V. P. Administratyvno-pravovyj fenomen dekretiv Kabinetu Ministriv Ukrai’ny [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ena.lp. edu. ua: 8080/ bitstream/ntb/30055/1/ 015_081_085.pdf

Pro Kabinet Ministriv Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 27 ljutogo 2014 r. № 794-VII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2014. – № 13. – St. 222.

Kurus’ T. V. Stan doslidzhennja problemy normotvorchoi’ dijal’nosti organiv derzhavnoi’ vlady ta miscevogo samovrjaduvannja / T. Kurus’ // Porivnjal’no-analitychne pravo. – 2016. – № 3. – S. 21-24.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.