ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ ОХОРОНУ ПРАВОСУДДЯ У XІX – XX ст.

Вусал Алігісмат огли Ахмедов

Анотація


Мета: у статті досліджується історичний розвиток українського та азербайджанського кримінального законодавства про охорону правосуддя. Методи дослідження: історичний, порівняльний, досліджуються юридичні документи, зокрема історичні. Результати: автором висвітлені особливості кримінально-правового захисту відносин у сфері правосуддя на українських та азербайджанських землях періоду Російської імперії, радянської влади, досліджено специфіку норм мусульманського кримінального права. Обговорення: вплив історичних правових актів на сучасні кримінальні закони України та Азербайджанської Республіки.

Ключові слова


правосуддя; злочини проти правосуддя; об’єкт кримінально-правової охорони; розвиток законодавства; історичні правові пам’ятки

Посилання


Мельниченко М. Кримінальна відповідальність осіб, які здійснюють досудове розслідування, за вчинення злочинів проти правосуддя: історико-правовий аспект // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 3 (36). – С. 113-118.

Кудрявцев В. В. Кримінально-правова охорона життя осіб, що є носіями судової влади, за кримінальним законодавством України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кудрявцев Віктор Вікторович. – О., 2006. – 205 с.

Самедова Ш. Т. Проблемы уголовного права: классификация преступлений, дифференциации уголовной ответственности и по-строение санкций: монография. – Баку: Ecoprint, 2017. – 744 с.

Демирли М., Аласкерли А. История права Азербайджана: уголовное право (с древних времен до 1920). – Баку: Азернашр, 1999. – 204 с.

Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики. М.: Наука, 1986.

Костира С. М. Розвиток кримінального законодавства про злочини проти правосуддя та шляхи його удосконалення // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної подат-кової служби України. – 2016. – Вип. 2 (4). – С. 157-162.

Кримінальний кодекс АРСР від 03.12.1922 зі змінами і доповненнями станом на 01.02.1927. Видання 4-те. Народний комісаріат юстиції АРСР. – Баку, 1927.

Кримінальний кодекс АРСР від 03.12.1927 зі змінами і доповненнями станом на 12.10.1929. – Баку: Вид-во АЗГІЗ, 1929.

Кримінальний кодекс АРСР від 08.12.1960. Видання Верховної Ради Азербайджанської РСР. – Баку, 1961.

Кримінальний кодекс Української РСР. – Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – С. 14.

Кримінальний кодекс УРСР. – К.: Державне видавництво політичної літератури УРСР. – 1950. – 172 с.

Уголовный кодекс УССР – Х.: Издание Наркомюста, 1922. – 142 с.

References

Mel’nychenko M. Kryminal’na vidpovidal’nist’ osib, jaki zdijsnjujut’ dosudove rozsliduvannja, za vchynennja zlochyniv proty pravosuddja: istoryko-pravovyj aspekt // Visnyk Nacional’noi’ akademii’ prokuratury Ukrai’ny. – 2014. - № 3(36). – S. 113-118.

Kudrjavcev V. V. Kryminal’no-pravova ohorona zhyttja osib, shho je nosijamy sudovoi’ vlady, za kryminal’nym zakonodavstvom Ukrai’ny: dys. … kand. juryd. nauk, special’nist’ 12.00.08 / Kudrjavcev Viktor Viktorovych. – O., 2006. – 205 s.

Samedova Sh. T. Problemy ugolovnogo prava: klassifikacija prestuplenij, differenciacii ugolovnoj otvetstvennosti i postroenie sankcij: monografija. – Baku: Ecoprint, 2017. – 744 s.

Demyrly M., Alaskerly A. Istorija prava Azerbajdzhana: ugolovnoe pravo (s drevnyh vremen do 1920). – Baku: Azernashr, 1999. – 204 s.

Sjukyjajnen L. R. Musul’manskoe pravo: voprosy teoryy y praktyky. – M.: Nauka, 1986.

Kostyra S. M. Rozvytok kryminal’nogo za-konodavstva pro zlochyny proty pravosuddja ta shljahy jogo udoskonalennja // Mizhnarodnyj ju-rydychnyj visnyk: zbirnyk naukovyh prac’ Nacional’nogo universytetu derzhavnoi’ podatkovoi’ sluzhby Ukrai’ny. – 2016. – Vyp. 2 (4). – S. 157-162.

Kryminal’nyj kodeks ARSR vid 03.12.1922 zi zminamy i dopovnennjamy stanom na 01.02.1927. Vydannja 4-te. Narodnyj komisariat justycii’ ARSR. – Baku, 1927.

Kryminal’nyj kodeks ARSR vid 03.12.1927 zi zminamy i dopovnennjamy stanom na 12.10.1929. – Baku: Vyd-vo AZGIZ, 1929.

Kryminal’nyj kodeks ARSR vid 08.12.1960. Vydannja Verhovnoi’ Rady Azerbajdzhans’koi’ RSR. – Baku, 1961.

Kryminal’nyj kodeks Ukrai’ns’koi’ RSR. – Vidomosti Verhovnoi’ Rady URSR. – 1961.– № 2. – S. 14.

Kryminal’nyj kodeks URSR. – K.: Derzhavne vydavnyctvo politychnoi’ literatury URSR. – 1950. – 172 s.

Ugolovnyj kodeks USSR – H.: Izdanie Narkomjusta, 1922. – 142 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.