ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ У ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ ДЕРЖАВИ ПРОТИ ЦИВІЛЬНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН В ПОЛЬОТІ

Володимир Сергійович Волостних

Анотація


Мета: у статті визначається правовий режим застосування сили в суверенному повітряному просторі держави проти цивільних повітряних суден у польоті на основі оцінки документів, розроблених в рамках Міжнародної організації цивільної авіації. Визначаються заходи, які повинні і можуть бути зроблені в ситуації здійснення перехоплення цивільного повітряного судна державної авіацією. Методи дослідження: визначається перелік нормативних актів у даній сфері. Результати: автором дається оцінка правового режиму застосування сили проти цивільних повітряних суден у польоті, пропонуються практичні кроки по вирішенню даного питання. Обговорення: проблеми національного законодавства та імплементації норм зарубіжного законодавства до норм вітчизняного законодавства.


Ключові слова


перехоплення повітряного судна; Міжнародна організація цивільної авіації; рекомендована практика; стандарт; суверенітет

Посилання


Малеев Ю. Н. Международное воздушное право: вопросы теории и практики / Ю. Н. Малеев. – М.: Международные отношения, 1986. – 240 с.

Бордунов В. Д. Правовое регулирование международных полетов гражданских воздушных судов / В. Д. Бордунов, А. И. Котов, Ю. Н. Малеев. – М.: Наука, 1988. – 209 с.

Верещагин А. Н. Международное воздушное право. / А. Н. Верещагин. – М.: Наука, 1966. – 39 с.

Травников А. И. Правовой режим воздушного пространства. Аэронавигация и безопасность / А. И. Травников. – М.: Проспект, 2014. – 224 с.

Piris J.-C. L’interdiction du recours à la force contre les aéronefs civils: l’amendement de 1984 à la Convention de Chicago // Ann. fran. dr. int. 1984.

Milde M. Interception of Civil Aircraft vs. Misuse of Civil Aviation // Ann. Air & Sp. L. 1986.

Mrazek J. Prohibition of the Use and Threat of Force: Self-Defense and Self-Help in International Law // Can. Y. B. Int’l L. 1989.

Бровка Ю. П. Международное публичное право (Особенная часть) / Ю. П. Бровка, Ю. А. Лепешков, Л. В. Павлова. – Минск: Амалфея, 2011. – 686 с.

Конвенция о международной гражданской авиации [Электронный ресурс] / Сайт ИКАО. Международный документ. – Режим доступа: https://portal.icao.int/ICAO-NET/Pages/ Documents.aspx.

Lissitzyn, Тhе Treatment of Aerial Intrud-ers in Recent Practice and International Law, 1953.

ICJ Pleadings 1959, Aerial Incident of 27 July 1955, Israel v. Bulgaria, US v. Bulgaria, UK v. Bulgaria.

The Corfu Channel Case [Electronic re-source] / International court of justice – Mode of access: http://www.icj-cij.org/files/summaries/ summaries-1948-1991-ru.pdf.

Руководство по перехвату гражданских воздушных судов [Электронный ресурс] / Сайт ИКАО. Международный документ. – Режим доступа: https://portal.icao.int/ICAO-NET/Pages/ Documents.aspx

Добавление к Приложению 2 к Конвен-ции о международной гражданской авиации «Правила полетов» [Электронный ресурс] Сайт ИКАО. Международный документ. – Режим доступа: https://portal.icao.int/ICAONET/Pages/ Documents.aspx.

ICAO Assembly Resolutions A25-1 [Elec-tronic resource] / International Civil Aviation Or-ganization – Mode of access: https://portal.icao.int/ ICAONET/Pages/ Docu-ments.aspx.

References

Maleev Ju. N. Mezhdunarodnoe vozdushnoe pravo: voprosyy teoryy y praktyky / Ju. N. Maleev. – M.: Mezhdunarodnyye otnoshenyja, 1986. – 240 s.

Bordunov V. D. Pravovoe regulirovanie mezdunarodnih polotov grazdanskih vozdushnih sudov / V. D. Bordunov, A. I. Kotov, Ju. N. Maleev. – М.: Nauka, 1988. – 209 s.

Vereshagin А. N. Mezhdunarodnoe vozdushnoe pravo. / А. N. Vereshagin. – М.: Nauka, 1966. – 39 s.

Travnikov A. I. Pravovoi rezim vozdusnogo prosnranstva / А. I. Travnikov. – М.: Prospekt, 2014. – 224 s.

Piris J.-C. L’interdiction du recours à la force contre les aéronefs civils: l’amendement de 1984 à la Convention de Chicago // Ann. fran. dr. int. 1984.

Milde M. Interception of Civil Aircraft vs. Misuse of Civil Aviation // Ann. Air & Sp. L. 1986.

Mrazek J. Prohibition of the Use and Threat of Force: Self-Defense and Self-Help in International Law // Can. Y. B. Int’l L. 1989.

Brovka Ju. P. Mezhdunarodnoe publichnoe pravo (Osobennaja chast). / Ju. P. Brovka, Iu. P. Lepeshkov, L. V. Pavlova. – Minsk: Amalfeja, 2011. – 686 s.

Konvencija o mezdunarodnoj grazdanskoi aviacii [Electronnij resurs] / Sajt IKAO. Mizhnarodnyj dokument. – Rezhym dostupa: https://portal.icao.int/ICAO-NET/Pages/ Docu-ments.aspx.

Lissitzyn, Тhе Treatment of Aerial Intrud-ers in Recent Practice and International Law, 1953.

ICJ Pleadings 1959, Aerial Incident of 27 July 1955, Israel v. Bulgaria, US v. Bulgaria, UK v. Bulgaria.

The Corfu Channel Case [Electronic re-source] / International court of justice – Mode of access: http://www.icj-cij.org/files/summaries/ summaries-1948-1991-ru.pdf.

Rukovodstvo po perehvatu grazdanskih vozdushnih sudov [Electronnij resurs] / Sajt IKAO. Mizhnarodnyj dokument. – Rezhym dostupa: https://portal.icao.int/ICAO-NET/Pages/ Documents.aspx

Dobavlenie k Prilozenijy 2 k Konvencii o mezdunarodnoj grazdanskoi aviacii [Electronnij resurs] / Sajt IKAO. Mizhnarodnyj dokument. – Rezhym dostupa: https://portal.icao.int/ ICAONET/ Pages/Documents.aspx

ICAO Assembly Resolutions A25-1 [Elec-tronic resource] / International Civil Aviation Or-ganization – Mode of access: https://portal.icao.int/ ICAONET/Pages/ Documents.aspx


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.