Ціннісний зміст правових актів: теоретико-правовий аспект

Mariia V. Osiadla

Анотація


Мета: потреба аксіологічного виміру правового акту виникає в аспекті дослідження шляхів підвищення ефективності дії права щодо оптимальної реалізації цінностей особистості, забезпечення надійного і гарантованого простору для діяльності особи. Нормативно забезпечені цінності, за умови дії в країні розвиненої системи юридичного регулювання, являють собою нормативну гарантію реалізації свободи, рівності та справедливості. Методи: методологічною основою дослідження стала система методів, підходів і принципів пізнання правових явищ, які забезпечили об’єктивний аналіз обраного предмета дослідження. У роботі застосовувалися загальнонаукові та спеціально-наукові методи наукового пізнання. Методи логічного аналізу і синтезу, не лише сприяли систематизації наявного фактичного матеріалу, а й дали змогу отримати певні теоретичні результати як умову досягнення поставленої в роботі мети. Результат: сформульовані в роботі теоретичні та практичні положення, висновки і пропозиції можуть бути використані у правозастосовній сфері – для забезпечення точного і правильного застосування законодавства з урахуванням ролі особи в системі елементів правового статусу. Обговорення: уявлення про аксіологічний підхід до дослідження природи свободи у праві, згідно з яким свобода розглядається як самостійна наукова категорія та ціннісна складова права, сутнісна основа юридичного простору, спрямована на надання кожній окремій людині можливості отримувати блага, а право є засобом її соціальної захищеності.


Ключові слова


цінність; свобода; справедливість; рівність; право; нормативно – правовий акт

Посилання


Virginia Declaration of Rights [Electronic resource]. - Access mode: http://www.bibliotekar.ru/ teoria-gosudarstva-i-prava-5/11.htm

Declaration of Independence of the USA 1776 [Electronic resource]. - Access mode: http://pidruchniki.com/1838082844476/pravo/ssha

Declaration of human rights and citizen [Electronic resource]. - Access mode: http://constituante.livejournal.com/10253.html

Skakun O. F. Theory of State and Law: [textbook] / O. F. Skakun; [per. from Russian.] - Kharkiv: Consum, 2008. - 656 p.

Problems of the general theory of law and state: a textbook for universities / [under commonly. Ed. V. S. Nersesyantsa]. - M.: Norma, 2008. - 832 p.

Orlova O. V. Civil Society and Personality: Poltyko-Legal Aspects / Orlova O. V. - Moscow: Press, [b. and.], 2005. - 118 p. - (Academic Law University).

General theory of state and law: a textbook for the studio. lawyer higher tutor establishments / [M. V. Zvyk, O. V. Petryshyn, L. V. Avramenko and others.]; for ed. V. M. Zvika, O. V. Petryshina. - Kharkiv: Right, 2009. - 584 pp.

Turnovers Yu.N.: [monograph] / Yu. N. Turns; [Re: MI Kozyubra, P. M. Rabino-vich], 2002.

Alekseev S.S. Law: alphabet - theory - phi-losophy: Experience of integrated research / Ale-kseev S. S. - M.: Statute, 1999. - 712 p.

Skakun O. F. Theory of Law and State: [textbook] / Skakun O. F. - [2nd form.]. - K.: Alerta; ZUL, 2011. - 520 p.

Semitko AP Development of legal culture as legal progress / Semitko AP - Yekaterinburg: Publishing house of the Ural State. academies; Publishing House of the Humanitarian University, 1996. - 313 pp.

Bodnar S. B. Freedom as a semantic component of the category of equality in the law / S. B. Bodnar // Scientific Bulletin of the University of Chernihiv: Sb. sciences works. - Chernivtsi: Ruta, 2005. - Vip. 282: Jurisprudence. - P. 15-20.

Belkin L. From the Rule of Law to Legal nihilism: The Dangers of Some Interpretations / L. Belkin // The Law of Ukraine. - 2010. - No. 11. - P. 56-66.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.